Zoekresultaten

Totaal 157 resultaten (pagina 1 van 16)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Behoud de privacy in de gees­telij­ke gezondheidszorg

Nieuws

‘Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) informatie aanleveren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Daarvoor moeten ze, per persoon, online een scorelijst invullen.’ Zo schreef Trouw afgelopen donderdag op haar voorpagina. Trouw liet in dit artikel ook LOC-coördinator Marthijn Laterveer aan het woord. “Onbegrijpelijk dat patiënten niet standaard om toestemming wordt gevraagd om hun gegevens te delen”, aldus Marthijn. In dit bericht lees je meer over de gegevensuitvraag door de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder

Week van de Medezeg­genschap 2022: Programma bekend!

Nieuws

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Medezeggenschap: van 3 t/m 7 oktober is er een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Bekijk het programma en schrijf je in.

lees verder

Rapport: Tandheel­kun­dige zorg in de Wet langdurige zorg

Nieuws

Onlangs verscheen een eindrapportage over tandheelkundige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. LOC werkte mee aan dit onderzoek. Daarbij gaven we aan dat er een ongewenst onderscheid wordt gemaakt of mensen die in een verpleeghuis wonen wel of niet tandheelkundige zorg via het verpleeghuis ontvangen. Mensen met een indicatie mét behandeling hebben recht op een tandarts via het verpleeghuis en mensen zonder behandeling ontvangen geen tandheelkundige zorg via het verpleeghuis. In de praktijk wonen mensen met en zonder behandeling bij elkaar in hetzelfde verpleeghuis of op dezelfde gang. Het verschil in aanspraak zorgt voor onduidelijkheid en verwarring. Dat is ook een conclusie van het onderzoek. Een van de aanbevelingen is om deze onduidelijkheid weg te nemen.

lees verder

‘Bij­zon­der kwetsbaar?’ Ervaringen van thuis­wonen­de ouderen tijdens de coronatijd

Nieuws

De universiteit van Humanistiek onderzocht ervaringen van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals coronatijd. In het rapport ‘Bijzonder kwetsbaar?’ brengen zij de impact van het coronabeleid op zelfstandig wonende ouderen in kaart. Daarbij brengen ze in beeld dat de term ‘kwetsbaarheid’ diverse kanten heeft en dat ouderen zelf zich daar niet per se in herkennen. Ook doen zij aanbevelingen richting overheid en zorgorganisaties om beter in te spelen op de specifieke behoeften van deze groep en hun zorgnetwerk. Dit rapport sluit aan bij de visie van LOC dat er veel meer aandacht nodig is voor de menselijke kant, ook in toekomstige besluitvorming.

lees verder

LOC in gesprek met cliënten­raden

Nieuws

LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Het werven van leden voor de raad en het contact met de achterban scoorden ook afgelopen jaar hoog op de prioriteitenlijstjes van raden. Als belangenbehartigers willen we een goed beeld kunnen overbrengen hoe het gaat in de cliëntmedezeggenschap aan het ministerie van VWS, aan de zorgkantoren en het Zorginstituut en andere organisaties die de zorg vormgeven. Zodat zij rekening houden met wat cliënten écht nodig hebben. En ook willen we natuurlijk weten of we het juiste bieden aan informatie, cursussen en andere ondersteuning. Doet LOC echt wat nodig is of zijn er ook zaken die we missen? Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag.

lees verder

Inspectie: Gedwongen zorg in 2021 in beeld

Nieuws

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat zorgaanbieders terughoudend en zorgvuldig omgaan met dwang in de zorg. Met haar toezicht wil de inspectie bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang: versterking van de rechtspositie van cliënten, vermindering van dwang in de zorg en stimuleren van de kwaliteit van de (gedwongen) zorg. Sinds 1 januari 2020 zijn beide wetten van kracht en ontvangt de inspectie informatie van onder andere zorgaanbieders over de uitvoering hiervan. Vorige week deelde de inspectie haar eerste bevindingen op basis van deze informatie.

lees verder

Afwegingskader code zwart en rol cliënten­raad (VVT)

Nieuws

Eerder dit jaar publiceerden beroeps- en brancheorganisaties V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ een gezamenlijk afwegingskader om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken, mocht ‘code zwart’ zich ooit voordoen. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. LOC droeg vooral bij door een bijlage te maken voor cliëntenraden.

lees verder

Invloed op kwaliteitsbeleid | Online bijeen­komsten 22 juni en 5 juli

Nieuws

Hoe kun je een verschil maken als cliëntenraad op het gebied van kwaliteit en waardevolle zorg? Wat kun je of wat moet je daarmee in de medezeggenschap. In deze nieuwe bijeenkomsten gaan we dát met elkaar verder verdiepen! Op 22 juni en 5 juli organiseren we een online bijeenkomst met als thema “invloed op kwaliteitsbeleid”.  Wat is kwaliteit van zorg en wat is je rol als cliëntenraad met betrekking tot het thema kwaliteit? 

lees verder

Jaar­verslag 2021 – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

Nieuws

Geplaatst op 1 juni 2022 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Klachten en geschillen
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Elk jaar legt de LCvV in een jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Onlangs verscheen het jaarverslag 2021 met daarin een korte omschrijving van de behandelde zaken. 

lees verder

Basisin­for­matie medezeg­genschap = weer op voorraad

Nieuws

Om het eerste jaar Wmcz 2018 te vieren, brachten we vorig jaar een vernieuwde Basisinformatie medezeggenschap uit. Met deze brochure willen we cliëntenraden precies de informatie geven die zij nodig hebben voor hun belangrijke taak: het vertegenwoordigen van mensen die zorg nodig hebben. De vernieuwde Basisinformatie is nu te downloaden, of (voor leden van LOC) op te vragen via de Vraagbaak van LOC.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: