Landelijke prog­ramma’s en veran­deren­de wetgeving 2023

Geplaatst op 22 december 2022

Er is een groot aantal landelijke programma’s gestart om de zorg te verbeteren. Ook zijn er verschillende nieuwe kwaliteitskaders (in ontwikkeling) en komen er in diverse wetten kleine wijzigingen. In dit artikel hebben we de belangrijkste programma’s en veranderingen in de zorg in 2023 op een rijtje gezet.

Programma’s en veranderingen in de zorg

Integraal zorgakkoord

Dit is een zorgbreed akkoord van september 2022. De aanleiding: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg staan onder druk. Dit zorgakkoord kent een aantal uitgangspunten, zoals: de zorg is waardegedreven, er moet een aantoonbare meerwaarde zijn voor de cliënt/patiënt en het gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Er is een werkagenda gemaakt met acht onderdelen die deze uitgangspunten ondersteunen. Zoals inzetten op preventie en meer samenwerking tussen de zorgsectoren. Er is een verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn (huisarts, wijkverpleging). Verder lezen: ‘Integraal zorgakkoord ontbeert visie op waardevol leven’

Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Dit programma is gericht op ouderen die zorg nodig hebben (verpleeghuis en thuis). Het heeft als doel de zelf- en samenredzaamheid van ouderen te vergroten, de ondersteuning op de juiste plaats te bieden en zorgverleners dáár in te zetten waar ze het hardst nodig zijn. Concreet betekent het dat meer mensen hun zorg thuis krijgen in plaats van in het verpleeghuis. Het programma kent vijf actielijnen zoals goede basiszorg in de wijk, samenhang en wonen. Verder lezen over WOZO

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd heeft als doelen: betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. En een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. De hervormingsagenda kent zeven thema’s, onder andere preventie, toegang en leren/ontwikkelen.

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg; Samen anders leren en werken (TAZ)

Om de arbeidsmarkt in zorg en welzijn toekomstbestendiger te maken, is het doel het werk anders te gaan organiseren. Het programma richt zich op drie thema’s: innovatieve werkvormen, behoud van medewerkers, leren en ontwikkelen.

Overige programma’s

Er zijn nog meer landelijke programma’s, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de toekomstbestendige Wet maatschappelijke ondersteuning.

Welke nieuwe kwaliteitskaders zijn er?

Kwaliteitskader ouderen met zware zorg

Dit kwaliteitskader is in ontwikkeling en moet in de eerste helft van 2023 klaar zijn. Het vervangt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het addendum verpleeghuiszorg thuis en een deel van het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het doel is een toekomstbestendig kader te maken. LOC Waardevolle zorg is nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ en trekt daarin vanaf het begin op met cliëntenraden en deelnemers aan de beweging Radicale vernieuwing zorg. Verder lezen over het nieuwe kwaliteitskader

Kwaliteitskader Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg heeft het doel om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren. Het kwaliteitskader is aanvullend op wat er al is en dient als paraplu. Verder lezen over het Kwaliteitskader Forensische Zorg

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg kent vier bouwstenen: zorgproces rond de individuele persoon, onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking, professionele ontwikkeling, inzicht in kwaliteit. In het kompas is veel aandacht voor het belang van ervaringsdeskundigheid. Verder lezen over het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Wat verandert er in wetgeving in 2023?

Zorgverzekeringswet

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de zorgtoeslag in 2023 wordt verhoogd met €42,83 per maand voor alleenstaanden en €51,08 per maand voor gezinnen. Normaal gesproken moet een hogere zorgtoeslag de stijging van de zorgpremie voor een deel compenseren. Maar dit jaar gebruikt het kabinet de toeslag ook om de koopkracht van lage inkomens te verbeteren. Verder is het niet langer mogelijk een collectieve basisverzekering af te sluiten met korting. In 2022 mochten verzekeraars nog een collectieve korting aanbieden van 5%.

In het basispakket zijn de volgende wijzigingen:

  • mensen die moeilijk herstellen van corona krijgen in ieder geval tot 1 augustus 2023 herstelzorg vergoed. Zoals fysiotherapie en ergotherapie;
  • vitamine D wordt niet meer vergoed. Mensen moeten dat voortaan zelf betalen;
  • de voetzorg voor mensen met voetulcus wordt uitgebreid.

Wet langdurige zorg

Er zijn geen grote veranderingen in de Wet langdurige zorg met directe gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben. Wel gaan de budgetten omhoog. En mogen er geen nieuwe verpleeghuisplaatsen meer bijkomen. Meer mensen in de geestelijke gezondheidszorg maken gebruik van de Wlz dan verwacht. Daarom komt daar extra budget voor.

Jeugdwet

Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg. Hierbij gaat het kabinet ervan uit dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen voor een bedrag van € 374 miljoen op de jeugdzorguitgaven in 2023.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Er zijn geen wettelijke wijzigingen in 2023. Maar gemeenten kunnen er wel voor kiezen de ondersteu- ning anders te organiseren. Onder andere om financiële tekorten op te lossen.

Wat doet LOC in 2023?

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is het nodig dat alle betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn.


Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese