Nieuws vanuit het Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg

Geplaatst op 18 januari 2021

LOC ondersteunt het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg. Dit platform bestaat uit cliëntenraden die actief zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, woonvormen van mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. Ze zijn actief in Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Amstelveen en omgeving. Een kerngroep van actieve cliëntenraadleden trekt de kar. Deze krijgt daarbij ook ondersteuning van Cliëntenbelang Amsterdam.

De cliëntenraden van Cordaan, Amsta en Amstelring deelden onlangs via deze nieuwsbrief hoe het momenteel gaat en wat er speelt binnen hun cliëntenraad. We delen deze updates hierbij graag met je, omdat de ervaringen en inzichten uit dit samenwerkingsverband wellicht ook waardevol kunnen zijn voor andere cliëntenraden.

Hoe gaat het bij Cordaan?

Daan Sajet, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Cordaan:

Covid-19
Er heeft een heel uitgebreide evaluatie plaatsgevonden over de aanpak tijdens de eerste golf van de Covid-19 pandemie. Cordaan heeft de aanbevelingen van de evaluatie zover mogelijk geïmplementeerd. De beschermmiddelen zijn op orde en er is voldoende voorraad en de nodige logistiek is ingesteld. Protocollen zijn op alle locaties ingevoerd.
Ondanks alle voorzieningen blijven er uitbraken plaatsvinden, maar dit keer weet men er goed mee om te gaan en het zoveel mogelijk in te dammen. In één van de locaties van Cordaan is een teststraat gevestigd, die goed functioneert.

Invoering Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018)
Naast de intensieve aandacht voor Covid-19 is veel energie gestoken in de maatregelen die nodig zijn om de Wmcz 2018 in te voeren. Naast reglementen is ook gekeken naar het hebben van voldoende ondersteuners om de lokale cliëntenraden bij te staan.

Cordaan heeft ermee ingestemd om de ondersteuner van de CCC als coördinator te benoemen. Deze gaat samen met de leidinggevende het aantal benodigde ondersteuners rekruteren en indelen.
Het vaststellen van de nodige overeenkomsten met de CCC en de lokale raden gebeurt in de laatste fase. In de eerste week van december is er een digitaal overleg gehouden met de voorzitters van de lokale raden én de ondersteuners van die raden.
De inhoudelijke bijdragen vanuit de lokale raden zijn verzameld en verwerkt in de overeenkomst tussen Cordaan en de cliëntenraden. Met name is het belangrijk dat ook de ondersteuners hieraan deelnemen. Zij moeten de raden begeleiden. 

Wet Zorg en Dwang (WZD)
De inhoud van deze wet is tweemaal in de CCC besproken. Vanuit de verplichting in de WZD is inmiddels een externe cliëntvertrouwenspersoon werkzaam bij Cordaan.

Hoe gaat het bij Amsta?

Paul Paree, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad

Covid-19
Na de eerste Covid-19-golf heeft Amsta de wijze waarop zij hierop heeft ingespeeld uitgebreid geëvalueerd. Zaken die verbeterd moesten zijn verbeterd, en wat al goed ging is gehandhaafd. Protocollen zijn ingevoerd op basis van de mate van besmetting.

Amsta streeft ernaar om bezoek zo min mogelijk te beperken. Toepassing van protocollen, en zeker bij het opschalen van besmettingsniveau op een afdeling, vraagt telkens om goede communicatie met cliënten en verwanten. De lokale cliëntenraden worden goed geïnformeerd en zijn betrokken bij de besprekingen. 

Verbouwingen
Om aan de eisen van de tijd te voldoen, is locatie De Werf bijna klaar met de verbouwing. De terugkeer van de bewoners wordt voorbereid. De verbouwing van een andere locatie is in de voorbereidende fase. De cliëntenraden zijn hier natuurlijk nauw bij betrokken.

En zoals overal speelt in de besprekingen hierover de afweging tussen de belangen van de huidige bewoners (zo min mogelijk verandering) en die van de toekomstige bewoners (de noodzaak van verbouwing tot een moderne woonplek) een pregnante rol. Niet altijd even gemakkelijk.

Invoering Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018)
De invoering van de nieuwe Wmcz is na een aanvankelijk moeilijke start in de eindfase. In december worden de laatste puntjes op de i gezet, en dan hopen we te kunnen overgaan tot ondertekening en invoering per 1 januari 2021.

Hoe gaat het bij Amstelring?

Ernst Weidema, lid van de Centrale Cliëntenraad van Amstelring

Covid-19
Covid-19 heeft ook binnen Amstelring veel aandacht gevraagd. De bezoekregeling blijft gehandhaafd. Wel is er een wisselend beeld bij het aantal besmettingen per locatie. Verschillende locaties zijn op dit moment coronavrij.
De afgesproken protocollen worden goed nageleefd. Mede door het voortschrijdend inzicht en het eigen testbeleid is de beheersing van Covid-19 beter onder controle dan tijdens de eerste golf. Er zijn voldoende beschermingsmiddelen op voorraad.

Ziektepercentage
Het ziektepercentage onder het verzorgend personeel schommelt rond de 10%. Daarbij is ook nog sprake van langdurige uitval door aanhoudende klachten van coronabesmettingen uit de eerste golf.

Invoering Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018)
De afspraken tussen de centrale en de lokale cliëntenraden over de vaststelling van de reglementen zijn nog niet afgerond. In bespreking is niet alleen het onderdeel radicale vernieuwing, maar ook de voortgang van de koers van Amstelring, waaronder het woon-zorg concept

Welzijn en dagbesteding
De voortgang van de coronamaatregelen, de bezoekregelingen en het ziekteverzuim en de aanpak van zorg is natuurlijk gericht op de beheersing van Covid-19. Maar de maatregelen moeten juist ook gericht zijn op het welzijn en de zinvolle dagbesteding van de bewoner.

Waarom dit platform?

Het platform wil de cliëntenraden in de langdurige zorg in Amsterdam e.o. versterken door:

  • Informatie en kennis te bieden over bepaalde thema’s;
  • Netwerkvorming te stimuleren, zodat de cliëntenraden elkaars standpunten en ervaringen kunnen delen;
  • Ervoor te zorgen dat de cliëntenraden sterker staan in hun overleg met zorgaanbieders.
  • De belangen van de cliëntenraden te behartigen en ervaringen van deze cliëntenraden te delen met Cliëntenbelang Amsterdam en LOC Waardevolle zorg. Zij kunnen deze meenemen in hun contacten met lokale en landelijke beleidsmakers.
  • Standpunten in te nemen richting beleidsmakers over onderwerpen die het platform zelf belangrijk vindt of naar aanleiding van vragen van beleidsmakers.

Meer lezen?

  • Hier lees je de hele nieuwsbrief van Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese