Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Geplaatst op 4 juli 2022

Beeld: Ministerie van VWS – startbijeenkomst WOZO 12 april

Presentatie nieuw programma ouderen(zorg)

Vandaag was de formele start van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO), LOC Waardevolle zorg was daarbij aanwezig. Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. En om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. Het programma biedt kansen om de zorg te verbeteren. Maar het gevaar bestaat ook dat het een systematisch programma wordt met als doel geld te besparen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het aansluit bij wat mensen willen. Vanuit LOC doen we actief mee in het programma en maken we duidelijk dat cliëntenraden belangrijk zijn bij de uitvoering van het programma. We zullen daarvoor signalen verzamelen, maar zijn ook nu al benieuwd naar je reactie.

Vandaag stuurde minister Helder een brief over het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen naar de Tweede Kamer. Meer informatie en de brief lees je in het bericht van de Rijksoverheid: Nieuw programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie.

Doel van het programma

Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen heeft als doel:

  • de zelf- en samenredzaamheid van ouderen te vergroten. Dat kan door mensen te helpen zich zo gezond mogelijk te voelen. Door mensen na te laten denken over wat zij belangrijk vinden als zij ouder worden. En te kijken hoe het eigen netwerk een rol kan spelen;
  • ondersteuning en zorg op de juiste plek te krijgen. Mensen krijgen de zorg zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. Zodat wonen in een verpleeghuis minder vaak nodig is. Daarom komen er nieuwe woningen voor ouderen bij;
  • zorgverleners dáár in te zetten waar ze het hardst nodig zijn. Door de bureaucratie aan te pakken, technologie in te zetten en informele zorg te ondersteunen. Het kwaliteitskader krijgt een doorontwikkeling.

Actielijnen

Om het doel te bereiken komen er vijf actielijnen:

  • samen vitaal en zelfstandig ouder worden;
  • goede basiszorg in de wijk;
  • passende ouderenzorg in samenhang;
  • wonen en zorg voor ouderen;
  • innovatie en anders organiseren.

Kwaliteitskader

In het coalitieakkoord staat dat er een vernieuwd kwaliteitskader moet komen voor de verpleeghuiszorg en het liefst voor de hele ouderenzorg. Dat kwaliteitskader moet aansluiten bij de doelstellingen van het WOZO-programma. Daarbij is er vanuit het kabinet een eis om de kosten minder te laten groeien. Het ministerie wil zoveel mogelijk partijen betrekken bij het vernieuwde kwaliteitskader. Het Zorginstituut Nederland heeft daarbij naar verwachting een begeleidende rol. De bedoeling is dat er een kwaliteitskader komt dat organisaties van cliënten, medewerkers/zorgorganisaties en inkopers gezamenlijk ondersteunen. Lees verder over ontwikkelingen richting een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen

Vervolgstappen

Het programma is nu slechts op hoofdlijnen bekend. Minister Helder gaf tijdens de presentatie aan dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn. Zij wil er geen dichtgetimmerd programma van maken. Er moet ruimte zijn om te ontdekken wat nodig is. Zij wil dat samen met de organisaties doen die bij de presentatie in het voorjaar aanwezig waren. Ook LOC zal daar nauw bij betrokken zijn. Rond de zomervakantie stuurt het ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamer met de maatschappelijke opgave, de beweging en de eerste stappen van het programma.

Inbreng LOC

LOC Waardevolle zorg is partner in het programma en heeft ingebracht dat cliëntenraden belangrijk zijn bij de uitvoering van het programma. Dit voorjaar hebben we tijdens de startbijeenkomst dit voorjaar benadrukt dat het belangrijk is dat de mensen in de wijken nauw betrokken zijn bij wat er gebeurt. Het moet geen groot landelijk programma zijn waarbij Den Haag bepaalt wat er in de wijken en dorpen moet gebeuren. Het programma moet lokale mensen moet ondersteunen, en niet van bovenaf opgelegd worden. Ook heeft LOC aandacht gevraagd voor mensen met een laag inkomen en mensen die minder mogelijkheden hebben om voor zichzelf op te komen. LOC heeft aangegeven dat het nodig is met een visie op samenleven te komen. We willen veel meer verbinding in de samenleving, ook met mensen die andere zorg en ondersteuning ontvangen. Nu is er te veel versnippering tussen verschillende sectoren en systemen. LOC wil dat de veranderingen niet financieel gedreven zijn, maar echt aansluiten bij de behoeften uit de samenleving.

Rol LOC

LOC is betrokken bij de vervolgstappen binnen het programma WOZO en ook bij de herziening van het kwaliteitskader. Daar kan LOC de geluiden van cliëntenraden en vernieuwingsbewegingen naar voren brengen. Dat gebeurt in aparte gesprekken met het ministerie en via stuurgroepen/werkgroepen. Om te verwoorden wat er leeft onder leden van cliëntenraden en mensen in de vernieuwingsbewegingen zullen we signalen verzamelen. Die komen via de Vraagbaak en via bijeenkomsten/cursussen. Maar we zullen ook gericht vragen om reacties. Daarnaast zal LOC steeds informatie over het programma blijven geven. Dat zal gebeuren via de digitale nieuwsbrief, Zorg & Zeggenschap en via bijeenkomsten. Er liggen kansen om de zorg te verbeteren. Maar het gevaar bestaat ook dat het een systematisch programma wordt met als doel geld te besparen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het aansluit bij wat mensen willen.

Zo blijf je op de hoogte

Via de nieuwsbrief, het tijdschrift Zorg & Zeggenschap en bijeenkomsten zal LOC informeren over het programma. Daarnaast zal LOC geregeld uitvragen wat leden van cliëntenraden en mensen in de vernieuwingsbewegingen belangrijk vinden. Ook onderaan dit bericht kun je een reactie achterlaten.

Verder lezen:

Dit bericht werd eerst gepubliceerd op 14 april 2022, laatste update 4 juli 2022

Download artikel als PDF

Praat mee! (8)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Marianne 11 maanden geleden

Ja, Jenny, je slaat de spijker op zijn kop. En ik hoop dat dit ook bewaarheid mag worden! Want; Hier  zien we nu weer een prima iniatief wat met extra geld wordt geïmplementeerd en vooral met enthousiasme wordt gepresenteerd. Vol goede moed, altijd. (Na verloop van tijd zakt het weer in geld is op en nog steeds moet alles genoteerd worden… etc). Maar evengoed, als ik het zo bekijk is er nu al heel veel gewonnen, vooral op het gebied van ouderen zorg. Ik werkte nog -als docent- in een verpleeghuis waar de bewoners niet eens meer zelf naar beneden konden. Daar was de plek voor hen om te sterven. Het was er altijd een gezellige boel, dat wel. Maar men  zat alleen naast het bed of aan een tafel op de zaal. Vanuit die gedachte is het juist zo fantastisch dat er zoveel meer mogelijk is geworden. Een grote moeilijkheid bij alle veranderingen is hoe de weinige de digitale kennis bij vele ouderen aan te haken en te stimuleren. Mijn man en ik, mantelzorger voor mijn vriendin, hebben ervaren hoe ingewikkeld en moeilijk het voor haar is om die weinige kennis over de iPad onthouden en te gebruiken. Nu is ze 90 en goed bij de pinken, maar regelmatig is haar iPad een fikse warboel geworden omdat ze niet meer wist hoe of wat. In het huis waar ze woont is zij “koning in het land der blinden”. Dat is iets waar echt veel energie en aandacht naar toe zal moeten gaan, alvorens ook maar iets te veranderen. Mijn ervaringen zijn vanuit mijn werkgebied als docent maar ook als geriatrisch verpleegkundige uit vroeger tijden. Ik ben inmiddels 79. Als het zou helpen zouden we misschien vanuit onze expertise mogelijk nog een extra ervarings(deskunige) bijdrage kunnen geven aan dit project

Reageer op dit bericht
Jenny Bouma, casemanager dementie en verpleegkundig adviseur op Passende Zorg 11 maanden geleden

Jammer dat het gepresenteert wordt alsof er meer geld beschikbaar is. Jammer genoeg is alles ook zoveel duurder geworden dat je met het extra geld niet meer mensen kunt helpen.
Het zou mooi zijn als er ook echt aangegeven wordt waar in geïnvesteerd wordt. Dus verzekeraars die digitale ondersteuning en andere zorgtechnologie gaan vergoeden? En meer Odense huizen en vormen die er op lijken. Zodat mensen ook echt ergens terecht kunnen met hun vragen hoe ze zelf de regie kunnen houden.
Meer inzet op huur/wooncorporaties die kunnen zorgen dat huizen en wijken ingericht zijn op voor elkaar zorgen?
thuiszorg die wordt betaald voor alle gesprekken die ze voeren om klanten in de eigen regie te krijgen? Inzet op Advanced Care Planning, preventie (S1). Nu moeten wijkverpleegkundigen veel schrijven op indirecte tijd en dus krijgt de organisatie het niet vergoed. Volgens mij keert tijd investeren in preventie en ACP zich uit in minder zorgvraag, meer mensen die de eigen regie houden. 
 

Reageer op dit bericht
M. Schoemans 11 maanden geleden

Helaas vind ik nergens meer de suggestie om toch nog eens naar de oude opzet van bejaardentehuizen te kijken.  Dit klinkt zwaar achterhaald maar heeft wel veel ouderen verzorgde en prettige laatste levensdagen bezorgd zoals ik zelf in het husi van mijn moeder ervaren heb. Ik wil het niet weer hebben over de voors en tegens en de vele enquêtes bij de ouderen zelf waarbij zeer ongenuanceerde en niet bewezen conclusies zijn getrokken die voornamelijk ondersteund of zelfs gestuurd werden door bezuinigingsdrift.  Veel ouderen willen graag naar een fijne opvang waar 24-7 uurs verzorging aanwezig is.  Inmiddels verschijnen steeds meer van dit soort, onbetaalbaar voor de gewone man/vrouw, veelal opgezet door  geldcowboys en bemand door weinig deskundig en gemotiveerd personeel, villa’s of chique zorghotels.  Ondertussen rennen de (resterende) ambulante verzorgers van hot naar haar terwijl dit middels concentratie (in zorghuizen) veel economischer en fijner voor cliënten zou kunnen.  Zolang die ontwikkeling zonder, zoals boven (summier) geschetst voortgaat zie ik het donker in voor onze bejaarden.                                                                                                                                               Dus terug naar die gezellige bejaarden tehuizen waar niet alleen zwaar dementerende of zorgbehoevende patiënten verkeren. Waar het gezellig en goed toeven is en ook betaalbaar voor de niet miljonairs is dit land.

Reageer op dit bericht
Marianne Brantenaar 11 maanden geleden

Wat me weer opvalt; de bedoeling “Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is fantastisch. Maar de invulling aan de wensen van (hulpbhoevende)  ouderen gaat altijd gepaard aan wat de organisatie kán doen en niet of nauwelijks kan aangepast op de tijdstippen die je als oudere zou wensen.  In alle gevallen is er een reden, want nooit onwil! Maar toch!
Ik ben betrokkene (mantelzorger voor mijn vriendin en in de clientenraad van het verpleeghuis; vrijwilliger bij patiënten vereniging) en als oudere dwarslaesie patient hulpvragende. Die dubbelrol maakt ook dat ik mogelijkheden on-onmogelijkheden voor mijn neus zie gebeuren. De  mooiste plannen worden zo goed mogelijk uitgevoerd, maar steeds hoor ik de meest geuite klacht; moet lang wachten op reactie voor de bel en dan heb ik me al bevuild; ik wil wel opstaan, maar kan niet zelf uit bed komen (zo vroeg op staan);  ik voel me opgejaagd en heb geen privacy omdat er iedere keer weer iemand binnenkomt….. tevredenheid is er wel voor de zorg hoor!!!
Ik zie de robot al voor me…. En zal die verwelkomen. Ik hoop ook dat de digitale zorg of video zorg met de wijkverpleegkundige goed zijn beslag mag krijgen. Ook daar ben ik bezorgd over, want de snelle voortgang in de digitale wereld is zo snel dat je iedere keer in de war raakt van de vernieuwingen die ook geen handigheid oplevert.
ik ben echt heel positief ingesteld, maar spreek de bezorgdheid uit voor de toekomst. Ieder mens is anders………..
 

Reageer op dit bericht
Marianne 11 maanden geleden

Helaas was mijn e-mail adres ter ondertekening snel weg gefloept… en ik kon dat niet herstellen

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 11 maanden geleden

Dank je wel Marianne, precies het besef dat ieder mens anders is en andere behoeften en wensen heeft, ook als het gaat om ondersteuning en zorg, is de basis van onze visie Waardevolle zorg. (je kunt hier meer over lezen via www.loc.nl/…vollezorg/ ). Vanuit deze visie en de signalen die wij ontvangen willen wij inbreng geven in dit nieuwe programma WOZO. Heel hartelijk dank voor je het delen van wat je ziet gebeuren en de zorgen die je daarbij hebt. Die nemen we zeker mee. Hartelijke groet Willeke

Reageer op dit bericht
marko de haan 11 maanden geleden

Al ca. 15jr. maak ik o.m. samen, vanuit, door en namens een brede groep clientenburgers gewag van het zgn. brede-herberg- gedachte-goed. In amsterdam, waar de individualiteit en anonimiteit hoogtij kunnen vieren, heb ik als organisatievertegenwoordigend clientenraadslid in de gemeentelijke raden bij/van de ggd-mggz en de amsterdamse sociale dienst wpi, uit noodzaak geboren zitting genomen. Om o.a. te trachten te bewerkstelligen van het, in iedere wijk, buurt, straat of stadsdeel plaatsen, bouwen, aanwijzen dan/ofwel faciliteren van een Brede Herberg. Dit is een plaats van b.v. een cooperatief verband van bewoners en bezoekers waar men elkaar kan ontmoeten zonder te moeten moeten. Alle facetten des levens worden hier in brede samengang ter hand genomen door o.a. levensbreedpraktijkervaringskundigen. Waar o.m. in volledig, naar eigenaarsschap toewerkende, zelfbeheerde en zelfgestuurde Buriburi-LeunKreunSteunpunten en de Formaliteitenbrigade naast AVERIJ (Algemeen Verbond van Ervaringskundige Randfiguren, meestentijds ontstaan door, Incompatibel Justitiebeleid, standaard deel van uitmaken. Voor meer info: de Brede Herberg A’dam.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 11 maanden geleden

Dag Marko, dank je voor je bijdrage op dit platform. Interessant om te lezen waar je je voor inzet. Heb je ook dit artikel gelezen? www.clientenraad.nl/…-toekomst/ Ben benieuwd naar je reactie. Groet Willeke

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese