Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

Geplaatst op 10 januari 2024

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen.

Wat betekent dat concreet?

Een doorlopende pijler is het ondersteunen van cliëntenraden. Dat doen we middels adviestrajecten door adviseurs, het organiseren van cursussen en bijeenkomsten en het aanbieden van onder andere bewaarkaarten, brochures en explainers (video’s). Daarnaast waren er in 2023 een aantal specifieke onderwerpen waar LOC mee bezig was. Een samenvatting:

Generiek Kompas

Beide LOC coördinatoren, Mieke Hollander en Marthijn Laterveer, waren (en zijn) nauw betrokken bij de totstandkoming van het kompas. Gedurende het afgelopen jaar hebben we twee keer een raadpleging en informatiebijeenkomsten georganiseerd voor onze achterban.

De laatste stand van zaken: Zorginstituut besluit: Generiek Kompas nog niet opgenomen in Register – ingangsdatum later dan januari 2024 – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Acties stop bezuinigingen in de ouderenzorg

LOC heeft samen met NCZ en een aantal cliëntenraden brieven geschreven naar de demissionair minister van VWS en de bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarin zij – met succes – pleitten voor het ongedaan maken van bezuinigingen in de ouderenzorg. De brieven hebben geleid tot gesprekken met de bestuurder van de NZa en de directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS. Ook heeft belangbehartiger bij LOC, Mariëlle Cuijpers, de aanwezigen op de landelijke actiedag in Den Haag op 5 september toegesproken namens de cliëntenraden.

Bezuinigingen ouderenzorg niet doorgevoerd door demissionair kabinet – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
Landelijke actiedag ouderenzorg – Uit duizend kelen klinkt: “Geef de ouderenzorg zuurstof” – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)Stop bezuinigingen in de ouderenzorg – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Petitie ouderenzorg

Ruim 1500 mensen hebben de afgelopen maanden bijgedragen aan een advies over de ouderenzorg. Het advies en de petitie zijn een initiatief van LOC Waardevolle zorg. Informateur Ronald Plasterk en de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het advies en de petitie. De petitie, die inmiddels al 3100 keer getekend is, wordt nog overhandigd aan Tweede Kamerleden die zich met zorg bezighouden.

Teken onze petitie: Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
Petitie al 3100 keer ondertekend – onderhandelaars nieuwe kabinet geïnformeerd over petitie en advies – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Vertrouwen in de GGZ

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, waar LOC Waardevolle zorg een van de initiatiefnemers van is, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. De reden is dat sinds juli 2023 psychiaters en psychologen verplicht zijn om zeer privacygevoelige vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten aan te leveren aan de NZa, dat kan leiden tot ernstige schending van het vertrouwen in behandelaars. Uitspraak volgt.

Tot definitieve uitspraak mag NZa doorgaan met verplichten van aanleveren privacygevoelige informatie – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
Rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit: “Verzamelen en verwerken vertrouwelijke gegevens ggz-cliënten moet stoppen” – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
Aankondiging rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit: #Vertrouwenindeggz – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Oproep koerswijziging jeugdzorg

In de jeugdzorg spelen al heel lang grote problemen. LOC heeft daar een aantal keren brieven over gestuurd naar de Tweede Kamer, met steeds dezelfde punten, maar er veranderde tot nu toe niks. Daarom brengen we het nu op een andere manier: 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg. Een serie waarin we politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties oproepen: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk sámen met hen!’

5 fundamentele oplossingen jeugdzorg: 1. Laat kinderen zijn wie ze zijn – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
5 fundamentele oplossingen jeugdzorg: 2. Maak werk van (mede)zeggenschap – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Ook publiceerden we in 2023 een serie filmpjes met goede voorbeelden van medezeggenschap in de jeugdzorg: Goede voorbeelden medezeggenschap jeugdzorg – YouTube

Wet zorg en dwang

Minister Helder van VWS heeft op 1 december het bestuurlijk akkoord Wet zorg en dwang naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit akkoord is nodig omdat uit evaluatieonderzoek blijkt dat er voor cliënten veel niet goed gaat met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord en heeft het ook ondertekend.

Bestuurlijk akkoord Wet zorg en dwang – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
Belangrijke aandachtspunten bij aanpassing Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Evaluatie Wmcz2018 (voorbereiding)

In 2025 wordt de Wmcz 2018 geëvalueerd en het resultaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Vooruitlopend op de evaluatie door de minister, haalde LOC in de afgelopen maanden al signalen op vanuit de cliëntenraden over de praktijk van de wet. Die signalen gebruiken we om aan het ministerie een beeld te geven over de uitvoering van de wet.

Evaluatie Wmcz 2018: stand van zaken – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
Evaluatie Wmcz 2018 – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Regiobijeenkomsten

Regioteams organiseren samen met LOC adviseur en regiocoördinator Klazien Teeuwissen twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden. Cliëntenraadsleden waarderen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Inhoudelijke deskundigen vertellen over veranderingen in de zorg en andere ontwikkelingen Dit najaar stond bij veel bijeenkomsten IZA en de rol van de cliëntenraad op het programma.

Lees bijvoorbeeld de terugblik van de bijeenkomst in Overijssel en Flevoland: Regionale netwerkbijeenkomst Overijssel en Flevoland – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Op 12 januari is de regionale bijeenkomst in Utrecht en op 24 januari in Noord-Brabant. Aanmelden kan via:
Regionale bijeenkomst cliëntenraden Utrecht – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
Regionale bijeenkomst cliëntenraden Noord Brabant – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Houd voor bijeenkomsten in andere regio’s de LOC agenda in de gaten.

Landelijke dag medezeggenschap Jeugdzorg

Op donderdag 2 november 2023 vond de Landelijke dag Medezeggenschap Jeugdzorg plaats in Utrecht. Een dag vol inspiratie, informatie en uitwisseling. Op het programma stonden onder andere Hans du Prie, die de aanwezigen meenam in een presentatie over de rol van de bestuurder, en Ronnie van Diemen, over de rol van Jeugdzorg Nederland.

Terugblik Landelijke dag Medezeggenschap Jeugdzorg – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Medezeggenschap binnen eerstelijnszorg, ambulante zorg en ambulancezorg

Nieuw! In het voorjaar is LOC gestart met het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden die actief zijn in de eerstelijnszorg, ambulante (ggz-) zorg en ambulancezorg. Deelnemers ervaren het uitwisselen van kennis, informatie en werkwijzen als zeer waardevol.

Nieuw! Waardevolle medezeggenschap binnen eerstelijnszorg, ambulante zorg en ambulancezorg – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Week van de medezeggenschap

In de week van 2 t/m 6 oktober organiseerde LOC voor de vierde keer de Week van de Medezeggenschap. Het thema was ‘Lokaal organiseren van (mede)zeggenschap’. En wat werd er veel lokaal georganiseerd! Ook stonden er een aantal cursussen en bijeenkomsten op het programma, die verzorgd werden door LOC adviseurs.

Week van de Medezeggenschap 2023 – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Save the date: In 2024 gaan we medezeggenschap weer vieren! De Week staat dan op het programma van 7 tot en met 11 oktober. Zet het vast in de jaarplanning! Er is nog geen thema. Heb je daar ideeën over? Laat het weten via: vraagbaak@loc.nl

Lokaal organiseren van (mede)zeggenschap

We merken dat er in de samenleving behoefte is aan meer eigenaarschap, zeggenschap en vertrouwen, als het gaat om zorg en ondersteuning. Dat vraagt een fundamentele omkering in denken en handelen. Nederland zorgt voor elkaar, Espria Ledenvereniging en LOC Waardevolle zorg hebben de handen ineengeslagen om dit voor elkaar te krijgen.

Naar een nieuw samenspel in zorg en ondersteuning: met inwoners in de regie – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)
De ongekende kracht van zeggenschap van de burger. – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Het is tijd dat mensen in hun buurten of dorp kunnen bepalen hoe zij zorg en welzijn georganiseerd willen hebben! Tijdens de Week van de Medezeggenschap gingen LOC adviseurs in gesprek met cliëntenraadsleden en ondersteuners over de vraag wat dit betekent voor de medezeggenschap.

Tijd dat mensen in hun buurt echt (mede)zeggenschap krijgen – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Meet-ups Radicale Vernieuwing

De radicale vernieuwingsbeweging, ondersteunt door LOC Waardevolle zorg, organiseerde in 2023 een viertal meet-ups op plekken waar mensen lokaal invulling geven aan ‘Waardevol leven’. Burgerinitiatieven waar mensen in hun buurten en dorpen zelf beslissen hoe zij willen leven, werken, wonen, leren en zorgen. En waarbij organisaties, instanties en overheden helpend zijn – en niet bepalend.

Meet-ups Radicale vernieuwing – Radicale vernieuwing zorg

Indicatoren basisveiligheid

13 zorgorganisaties die samenwerken binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg zijn in actie gekomen rondom het aanleveren van de indicatoren basisveiligheid, omdat ze onvoldoende meerwaarde zien in het aanleveren van deze informatie. De bestuurders van de zorgorganisaties stuurden een brief aan het Zorginstituut Nederland, waarop zij uitgenodigd werden voor een gesprek.

Op dit moment nemen organisaties die de brief ondertekenden in een pilotperiode het initiatief om zelf alternatieven in beeld te brengen voor leren en vernieuwend verantwoorden. En zo samen te ontdekken en aan de buitenwereld te laten zien wat daadwerkelijk bijdraagt aan waardevolle zorg. 

Pilot laat zien welke kwaliteitsinformatie daadwerkelijk bijdraagt aan Waardevolle zorg – Radicale vernieuwing zorg
Brief bestuurders aan Zorginstituut: Onvoldoende meerwaarde aanleveren indicatoren basisveiligheid – Radicale vernieuwing zorg

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese