nieuw reglement cliënten­raden op basis van de WMCZ 2018

Kan iemand mij helpen aan een voorbeeld van een reglement voor cliëntenraden op basis van de WMCZ 2018? Ik vind het zonde als iedereen het wiel opnieuw zit uit te vinden……

Download artikel als PDF

Praat mee! (17)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Henk Heikens 3 jaar geleden

LOC Cliëntenraden stelt zelf modellen ter beschikking.

Reageer op dit bericht
Paul Heijnen 4 jaar geleden

Goed punt voor reglementering.

 

Is er een inventarisatielijst gemaakt naar onderwerp, peronen, functies, e.d.? Opsommingslijsten kunnen wonderen doen.

 

Structureren is mogelijk een oplossing om de noodzaak tot reglementering van een onderwerp te regelen.

 

Concrete voorbeelden kunnen als verduidelijking van een deelregeling gebruikt worden.

Reageer op dit bericht
Paul Heijnen 4 jaar geleden

Hoe lang mag een lid in de (decentrale)cliëntenraad blijven zitten? We hebben hier een non in de cliëntenraad zitten die nog nooit vervangen is. Er worden geen verkiezingen gehouden. De non spreekt zonder toestemming over de medische toestand van mijn moeder tijdens externe vergaderingen. Is er een geheimhoudingsplicht? Behoort een cliëntenraadslid toestemming te vragen?

Reageer op dit bericht
Liesbeth Honig 4 jaar geleden

Beste Paul, hoe lang iemand lid kan zijn van de cliëntenraad is iets dat in het instellingsbesluit van de cliëntenraad geregeld is. Dit kan dus per cliëntenraad verschillen. Meestal is er sprake van twee tot drie termijnen van in totaal 6 à 9 jaar.

Hoe je omgaat met zaken die privacygevoelig zijn, is aan de cliëntenraad. Meestal is het zo dat zaken die aan de privacy raken, niet genotuleerd worden en zeker niet naar buiten gebracht worden. Misschien is het goed hier in een volgende vergadering aandacht aan te besteden.

Reageer op dit bericht
Paul Heijnen 4 jaar geleden

Liesbeth,

 

Dank voor je reactie. Het bedrijfspensioenfonds de Veluwebrouwerij Japan zet vol in op eigen zorginstellingen. Dit kan zij op grond van de dekkingsgraad die ver boven de Nederlandse normen ligt (voor de crisis zat ze op een percentage van meer dan 200%. Inmiddels ligt dat boven de 600%. De Japanse zorgprocessen kennen wat andere principes, die je het beste kunt vergelijken met het voorkomen van kosten door je product annex dienst zo danig uit te voeren dat vermijdbare fouten en/of uitval vermeden wordt. Een soort kwaliteitsoptimalisatie versus de vermeden kosten die een fout of uitval veroorzaakt.

Daarom wordt er erg veel aandacht geschonken aan het vertalen van informatie naar de diverse niveau’s van vermijding. De Japanse cliëntenraad heeft een veel bredere taak, die duikt letterlijk op het probleem, analyseert en gaat na welke blackboxes er allemaal zijn, bekijkt de werking van elke blackbox en past de werking van de black box direct aan. Je moet een black box zien als het werkproces met de bijbehorende parameters waar op globaal gestuurd wordt.

Een individuele “klacht” is daar het falen van het collectieve systeem: een niet gewenste output. En dan zorgen ze er voor dat het zo geregeld wordt dat het niet meer voor kan komen. Althans dat is het streven. Een goedwerkend groepsproces moet gegarandeerd worden. En daarnaast wordt de individueel veroorzaakte ellende gewoon opgelost.

Als er in Japan een geschil is, dan doe je een rode band om je kop. Je gaat harder werken en dan komt de groep bij je om het op te lossen. Werkt uitstekend iedereen denkt mee volgens het principe: Denken, Durven, Doen.

Reageer op dit bericht
dhr. F.Lardee 4 jaar geleden

dat ligt etaan hoe je dat reglement insteld.ik zit in een clientenraad en wij hebben besloten en vastgezet  in het reglement dat men gekozen wordt voor 3 jaar en als het goed gaat om nog voor 3 jaar te herkiezen.

Reageer op dit bericht
Rolf KNAP 4 jaar geleden

In de zomer van 2014 kwam ik in het Rosa Spier Huis (RSU) wonen, een woon- en werkcentrum voor bejaarde kunstenaars en wetenschappers.

Daar was ook een (wettelijk verplichte) cliëntenraad, die werd voorgezeten door een ingehuurde buitenstaander, die met nog enkele buitenstaanders en twee bewoners de dienst uit maakten. Zij wisten de cliëntenraad van het RSH zodanig om te vormen zodat het uiteindelijk een applausmachine is geworden van slechte en asociale plannen van de directrice, die ook nog in het bestuur van de stichting Rosa Spier zit. De z.g. directeur-bestuurder, wat m.i. een oneigenlijke functie is. Raden van toezicht conformeren zich aan dit soort bestuurlijke m.i., misstanden. De gevolgen daarvan waren dat het RSH terecht is gekomen in een wereld van grond speculatie, waardoor het (bouwkundig niet beschermde) RSH dat is gebouwd met een (wel beschermde) mooie parkachtige Mien Ruys tuin.

Doordat cliëntenraad functioneerde als spreekbuis van de directrice-bestuurder en de Raad van Toezicht alles van de directrice prachtig vond  heb ik een Comité RSH verhuizen en slopen? Néé! opgericht. Daarmee heb ik bij de inspraak van de gemeenteraad van Laren veel successen behaald. Zelfs de burgemeester heeft zich teruggetrokken uit het aanbevelingscomité van de RSH-nieuwbouwstichting (die overigens met de Raad van Toezicht van de Stichting Rosa Spier functioneerde (m.i. ook niet juist, op die manier konden drie stichtingen met één Raad van Toezicht goochelen om de slechte plannen te realiseren van die drie stichtingen (w.o. een grondstichting, met de naam Esseboom-stichting).  Uiteindelijk ben ik als bewoner van het RSH weg geprocedeerd, met een z.g. wraakprocedure, immers, omdat de burgemeester zich publiekelijk terugtrok uit het aanbevelingscomité van de nieuwbouw stichting, waren met hem een flink aantal sponsors met hun financiële toezeggingen ook opgestapt van wege hetzelfde argument van de burgervader n.l. de nieuwbouwstichting vertegenwoordigd z.i. een controversioneel project, doordat de bouwkavel voor de nieuwbouw op slechts 6 meter afstand van de autosnelweg en te ver vanaf de dorpskern ligt. Doordat ik met een wraakprocedure ben weggepest is alles toch zo doorgegaan dat eind oktober dit jaar de verhuizing en sloop zullen worden ingezet.

Zo zie je waar een dociele cliëntenraad allemaal toe kan leiden.

Rolf (19-08-2019, Midwoud).

Reageer op dit bericht
Paul Heijnen 4 jaar geleden

Triest om te horen dat het bij zo’n object/project fout gaat. Wellicht kunt U eea aankaarten bij het zorgkantoor. Deze doen de financiering immers en de centen moeten goed besteed worden. Is er sprake van slechte zorg? Wegpesten van bewoners op onjuiste gronden? Dat zou eigenlijk moeten resulteren dat het zorgkantoor er voor zorgt dat de bestuurders vertrekken.

Reageer op dit bericht
Rolf KNAP 4 jaar geleden

Dag mhr Heijnen,

Ik heb bij het zorgkantoor een fraudemelding gedaan, die volgens mij nog steeds niet is uitbehandeld, ik zal binnenkort weer eens informeren hoe het er nu voor staat.

Reageer op dit bericht
Paul Heijnen 4 jaar geleden

Wat leuk om te horen dat mensen die aan fraudebestrijding doen een brede interesse hebben en dat na het vervullen van hun functie ook nog laten zien.

Ik ben geïnteresseerd in het voorkomen van fraude op allerlei niveau’s binnen een organisatie. Signalering, vaststelling, uitbannen, bestrijden, enz.

De cliëntenraad is bij uitstek een orgaan dat een signaalfunctie heeft. minimaal.

Je hebt de cliëntenraad als orgaan en je hebt het lid als individue. Het orgaan cliëntenraad kan er een andere mening op na houden als een individueel lid. Zowel het orgaan als het individu zouden een fraudesignalerings-/fraudemeldings-/frauderegistratieregeling moeten hebben binnen het reglement van de cliëntenraad.

Heb je daar materiaal over? Hoe zou je het aanpakken?

Een deel van de klachten wordt bijv. door de instelling niet doorgegeven aan de cliëntenraad respectievelijk de individuele leden. Een al dan niet openbaar registratiesysteem is wenselijk evenals de mogelijkheid voor een door het zorgkantoor aangewezen vertegenwoordiger om het registratiesysteem te raadplegen en/of vergaderingen van de cliëntenraad bij te wonen.

Een van de taken van een cliëntenraad is dat individuele klachten – mensen getroosten zich moeite om iets over het voetlicht te brengen – te beoordelen op het collectieve belang. Per benadering dienen deze collectieve en individuele belangen te worden vastgesgteld, evenals het belang of het zorgkantoor kennis behoort te nemen van een dergelijke benadering. Dit moet uitdrukkelijk worden vastgelegd. Als een individueel of een collectiefbelang over het hoofd wordt gezien, dient dit ook erkent te worden.

Ik zie de input met belangstelling tegemoet. Zo mogelijk met linkjes naar concrete info en/of toepassingen

Reageer op dit bericht
Patrick 4 jaar geleden

In ondernemingsraden zijn de leden in de regel medewerkers van de onderneming. In veel cliëntenraden zijn de meeste leden geen cliënten. Daar kan het voorkomen dat een lid dat wel cliënt is, een kwestie waarbij hij of zij zelf betrokken is, aan de cliëntenraad wil voorleggen. Dan ontstaat een procedureel probleem, waar cliëntenraden moeite mee kunnen hebben, zo is mijn ervaring.

Alleen het algemene cliëntenaspect van de kwestie bespreken? Ja, maar wat is ‘algemeen’? Of de cliënt die tevens cliëntenraadslid is, vragen om bij de bespreking van zijn/haar kwestie niet aan het beraad mee te doen of even de vergadering te verlaten? Enz.

De gangbare Wmcz-praktijk is uiteraard dat de cliëntenraadsagenda door bestuurlijke kwesties gevuld wordt (zoals bij een ondernemingsraad), en dat cliëntenkwesties weinig voorkomen, ook doordat de relatie cliëntenraad-achterban vaak een heikel punt is dat nogal eens heikel blijft.

Ik wil maar zeggen: Gaat LOC in dat modelreglement ook de procedurele kwestie regelen dat een agendapunt geen bestuurlijke oorsprong heeft, maar van een cliënt komt, en dat die cliënt een cliëntenraadslid is? Of hoort dit voor LOC tot de grote verzameling van allerlei detailkwesties die je niet allemaal in een modelreglement kunt regelen?

 

Reageer op dit bericht
Liesbeth Honig 4 jaar geleden

Beste Patrick, in het huishoudelijk reglement regel je de kaders waarbinnen de cliëntenraad werkt niet hoe je  omgaat met inbreng in de cliëntenraad. Een cliëntenraad heeft verschillende functies waar hij invulling aan kan geven. De antenne, de adviseur, de waakhond en de tolk. Als het om de antennefunctie gaat, gaat het om de kwesties / klachten die de cliëntenraad opvangt.  Ook leden zelf kunnen hier mee komen. Vervolgens is het aan de cliëntenraad om te bepalen of hier sprake is van een signaal dat voor meer cliënten geldt. Is dat het geval dat kan de cliëntenraad het signaal oppakken. Wanneer het om een individueel geval gaat, kan de raad de persoon doorverwijzen naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of klachtencommissie.

Reageer op dit bericht
Paul Heijnen RCF 4 jaar geleden

Goede zaak om tijdig de reglementen aan te passen. Misschien is het een goede zaak om een standaard te formuleren waar aan een goed reglement aan moet voldoen.

Reglement
Artikelsgewijze toelichting
Wetteksten van de van toepassing zijnde wetsartikelen
Taken- en bevoegdhedenoverzicht van de cli”entenraad en haar individuele leden met de bijbehorende functies
Voorbeeld profielschetsen
Organisatieschema
Processchema’s
Enz. Enz.

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Beste Marion, helemaal eens dat het zonde zou zijn als iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden. LOC werkt momenteel aan een model medezeggenschapsregeling en een model huishoudelijk reglement. We verwachten dat we deze komend najaar definitief hebben en beschikbaar kunnen stellen. Via onze nieuwsbrief informeren we zodra deze modellen beschikbaar zijn. Hartelijke groet, Willeke Krijgsheld

Reageer op dit bericht
Marion Post 4 jaar geleden

Dag Willeke, bedankt voor je reactie. Ik zal deze boodschap overbrengen binnen onze werkgroep WMCZ en wacht de ontwikkelingen met belangstelling af.

Reageer op dit bericht
Anoniem 4 jaar geleden

Dat is een heel goede zaak. Wij zitten met een probleem van een mede CR lid.
Gaat zijn eigen weg zonder overleg met ons.
Zie het gaarne tegemoet.
Groet
Sjaak van den Berg
CR Jeroen
Noordwijk

Reageer op dit bericht
willeke krijgsheld 4 jaar geleden

Dag Sjaak,
Wellicht is ook het zinvol om eens de brochure ‘voorzitter cliëntenraad’ door te nemen. Daar staan nuttige tips in om te werken aan gezamenlijke doelen in de context van verschillende inzichten van cliëntenraadsleden.
Hartelijke groet,
Willeke

Voorzitter cliënten­raad

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese