Actueel

Medezeg­genschap doe je samen – goede voor­beel­den van zor­gor­ganisaties en cliënten­raden

Tijdens de Week van de Medezeggenschap riepen LOC Waardevolle zorg en ActiZ zorgorganisaties en cliëntenraden op om goede voorbeelden rond medezeggenschap aan te dragen. Uit de inzendingen zijn vijf organisaties gekozen. In vijf video’s vertellen bestuurders en cliëntenraadsleden van Sevagram, De Betuwe, Allerzorg, Zorgspectrum en Alerimus over hoe zij medezeggenschap hebben georganiseerd, en waarom het zo’n succes is.

lees verder

‘Om stappen voorwaarts te maken, moet je werken vanuit de bedoeling. Dat betekent dat je het systeem moet doorbreken.’

Dimph van Ruth is raadslid voor de SP binnen de gemeente Heerenveen. Henny Bergsma is daar werkzaam als secretaris van de SP afdeling en ook ondersteuner van de SP fractie.…

lees verder

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Op 18 mei gaat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in debat met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind. Het is belangrijk dat dit debat over méér gaat dan alleen bezuinigingen in de jeugdzorg. We moeten de symptoombestrijding stoppen en werken aan structurele oplossingen. Verleg de focus van geld naar de inhoud. Betrek de mensen om wie het gaat bij het vormgeven van het beleid.

lees verder

‘Eye-openers’ tijdens de derde regiobijeen­komst Zeeland over vrijheid & veiligheid

Op 12 mei 2022 kwam in Heinkenszand het regionaal netwerk van LOC in Zeeland weer te samen. Deze keer (laatste onderdeel van een drieluik) stonden we stil bij de invulling van de Wet Zorg en Dwang vanuit vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten.

lees verder

Neer­waartse spiraal dreigt: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Recent maakten meerdere ggz-organsaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen (deels) willen sluiten. LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden maken zich grote zorgen over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en vrezen een neerwaartse spiraal. Er moet nu ingegrepen worden om op de korte termijn te voorzien in een menswaardige oplossing. Voor de langere termijn wordt nog eens schrijnend zichtbaar hoe groot de noodzaak is om de ggz vanuit waarden van mensen te organiseren. Woensdag 11 mei debatteert de Tweede Kamer onder andere over deze voorgenomen sluitingen. LOC vraagt de Kamerleden deze zorgen en vragen mee te nemen in dit debat.

lees verder

Uit­nodiging bijeen­komst Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam nodigt je uit voor de themabijeenkomst 'Vooruitkijken; de cliëntenraad naar de toekomst toe'. De bijeenkomst vindt plaats op 20 juni 2022 in de Vondelkerk te Amsterdam.

lees verder

Ver­diepingscur­sus medezeg­genschap

9 juni 2022

Tijdens deze verdiepingscursus gaan we dieper in op de stof die we behandelen bij de basiscursus medezeggenschap. Er komen vragen aan bod als: Hoe geef je cliëntenmedezeggenschap vorm en inhoud? Wat betekent advies- en instemmingsrecht? Waarover heeft de cliëntenraad advies- en instemmingsrecht? Wat is het recht op bindende voordracht? Wat is het enquêterecht? Hoe kun je rechten uitoefenen? En wat is er nodig om medezeggenschap (nog) beter te laten verlopen? 

lees verder

Reactie LOC op inter­net­con­sul­tatie ‘onaf­han­kelij­ke deskundige bij uitvoering Wet zorg en dwang’

Iedereen die dat wil kan reageren op de internetconsultatie over de inzet van de onafhankelijk deskundige bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC vraagt met een reactie om verdere aanscherping van de voorgestelde wijzigingen: we moeten erg terughoudend zijn met zorg die onder dwang wordt gegeven en zouden graag zien dat zo vaak als nodig en wenselijk is een frisse blik wordt ingevlogen. Bij sommige cliënten zou de frisse blik veel vaker moet plaatsvinden.

lees verder

InCon­tactStaan met de achterban: tips en handvatten

Door als cliëntenraad goed met cliënten en naasten in contact te staan, weet je als cliëntenraad wat de mensen nodig hebben en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Wanneer je je als cliëntenraad laat voeden met ervaringen van cliënten en naasten voer je het gesprek met de zorgorganisatie effectiever. En werk je met cliënten en de zorgorganisatie samen aan waardevolle zorg. LOC ondersteunt cliëntenraden bij het opbouwen van goed contact met de achterban. In de brochure 'InContactStaan met je achterban' vind je bijvoorbeeld inzichten, voorwaarden en tips voor cliëntenraden om een goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen.

lees verder

Terugblik net­werkbijeen­komst ‘Gesprekstechnieken en coac­hingsvaar­dig­heden ondersteuners cliënten­raden’

Geplaatst op 5 mei 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Donderdag 21 april was de netwerkbijeenkomst voor ondersteuners cliëntenraden met als thema “coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken”. Ook deze keer was de conclusie dat het goed en waardevol is om te kunnen sparren met collega’s over die zaken die je tegenkomt als ondersteuner in het werk. Jolanda Mesalih (Ambtelijk secretaris Warande) was erbij en vertelt wat deze bijeenkomst haar opleverde.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.