Medezeg­genschap voor WMO zorg; voor de cliënten­raad of niet?! Hoe doe jij het??

Vandaag heb ik weer een gesprek over hoe het nou zit met die WMO.  Ditmaal met een ondersteuner medezeggenschap die ook zoekende is. Want in de WMO staat dat er medezeggenschap moet zijn voor de cliënten van Wmo zorg. In de wet op medezeggenschap (..cliënten zorginstellingen 2018) staat dat die wet niet over de WMO gaat. Hoe kan dat nou en wat moet je nou doen dan? De gemeente moet medezeggenschap organiseren, bv in een WMO advies raad. Maar kan je niet ook in de aanbesteding afspraken maken met de gemeente en de zorginstelling die de WMO uitvoert dat de cliëntenraad (Wmcz 2018) van die zorginstelling WEL over de WMO client gaat (binnen de kaders van de aanbesteding bijvoorbeeld? En zo ja, hoe doe je dat dan?

Levert uw zorgorganisatie ook WMO zorg (vanuit een aanbesteding van de gemeente)? Hebben jullie afspraken gemaakt over de clientmedezeggenschap op die vorm van zorg? Zo ja, wat heb je afgesproken? Zo nee, is er wel een gesprek over geweest of is dit nieuwe kost voor jullie?

Ik hoop dat we op deze plek veel kunnen uitwisselen van ervaringen, zaken waar je tegenaan loopt en zaken die goed gaan, tips en voorbeelden. Zo maken we de medezeggenschap voor cliënten over ALLE vormen van zorg duidelijk, constructief en waardevol!!

<NB;  Loc heeft samen met andere belangenorganisaties gepleit en zal blijven pleiten voor het opnemen van de WMO in de WMCZ 2018, alle cliënten hebben recht op medezeggenschap over hun zorg, ook in de WMO! Helaas heeft dit tot nu toe geen resultaat gehad, maar Loc neemt dit thema mee in onze belangenbehartging en in naar de evaluatie van de wet in 2025. >

Download artikel als PDF

Praat mee! (10)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pieter Bruin 3 jaar geleden

Ik ben zelf voorzitter van een thuiszorgclientenraad met zowel WMO als V&V zorg, dus cliënten met  WMCZ 2018 medezeggenschaprecht en de WMO ers met de participatiemaatschappij medezeggenschap. De Bestuurder heeft gevraagd om ook voor de WMO ers de medezeggenschap te behartigen. Wij werken met de gemeentelijke participatieraad aan een samenwerkingsovereenkomst , waarbij de WMCZ raad gemachtigd gaat worden namens de participatieraad de medezeggenschap volgens WMCZ model voor de betreffende Wmo ers uit te voeren. De betreffende Wmo cliënten moeten individueel hiermede akkoord gaan. Gaan zij niet akkoord, dan resorteren deze cliënten gewoon onder de participatieraad, in de wetenschap dat er dan medezeggenschapszaken vastgesteld kunnen worden op WMCZ niveau, waar zij dan weinig invloed op kunnen uitoefenen. Tot op heden zijn alle WMO cliënten akkoord gegaan. Wij menen hiermede de situatie juridisch te hebben opgelost. Om vertrouwen en draagkracht bij cliënten te winnen biedt de WMCZ raad een waarnemerszetel tbv een lid van de participatieraad aan in de cliëntenraad, en eveneens andersom, dus een WMCZ waarnemer in de participatieraad.

We draaien dit model op proef en zullen hierover einde dit jaar nader rapporteren, en wellicht enige presentaties in het land willen geven indien wij als clientenraad daarvoor worden uitgenodigd.

Voor alle duidelijkheid, het gaat dus om een experiment.

Reageer op dit bericht
3 jaar geleden

Dag Pieter,

Wat ben ik blij met uw antwoord! Wat een geweldig experiment! Ik ben ontzettend benieuwd naar jullie praktijkervaringen.

Interessant ook dat alle Wmo-clienten individueel akkoord moeten gaan. Dat natuurlijk naast een werkwijze en afspraak met de gemeente dat er ruimte is om de Wmcz 2018 daar te laten gelden. En dat daarop een expliciete samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken.

Ik denk dat heel veel raden veel aan uw voorbeeld hebben. Dat was ook het doel van dit onderwerp. Dus nogmaals zeer veel dank voor het delen van uw ervaringen. Ik wens eenieder daar alle goeds mee en zou het prachtig vinden over een jaar de uitkomsten eens te vernemen via deze weg.

Reageer op dit bericht
Pieter Bruin 3 jaar geleden

De medezeggenschap voor WMO geïndiceerde is formeel bij de gemeentelijke participatieraden gelegd. In uitvoering willen veel Bestuurders, die ook Wlz cliënten verzorgen, dat de Cliëntenraden, vallend onder de WMCZ 2018, eveneens de belangen behartigen van WMO cliënten. In de praktijk gebeurd dit veelal ook, maar de vraag is of dit juridisch zomaar kan en mag.

Ik adviseer meestal de WMCZ cliëntenraden te gaan samenwerken met de gemeentelijke participatie raden, en maak de afspraak dat de WMCZ raden de belangen van de WMO clienten gaan behartigen.

Reageer op dit bericht
3 jaar geleden

Dag Pieter,

Dank voor je reactie! Wat voor soort afspraken maken de Wmcz raden en de gemeentelijke participatie raden in jouw voorbeeld? En zijn daar dan juridische afspraken bij? Want terecht stel je een belangrijke vraag over wat er juridisch mag. Maar vooral ben ik benieuwd naar wat in de praktijk voor de cliënten werkt, het goed neerzetten van hun Wmo medezeggenschap om het zo te zeggen….

Reageer op dit bericht
Theo van Ooi 3 jaar geleden

De Wmcz is niet verplicht voor de medezeggenschap bij organisaties die geheel of grotendeels worden gefinancierd vanuit de WMO. In verschillende sectoren hebben organisaties hier in het verleden afspraken over gemaakt. In bijvoorbeeld beschermd wonen en de maatschappelijke opvang zijn nogal wat organisaties die met de komst van de WMO met de clientenraad hebben afgesproken dat zij samen de uitgangpunten van de Wmcz van toepassing blijven achten voor de medezeggenschap in de organisatie.

Die afspraken zijn dan vastgelegd in het voormalige instellingsbesluit of de oude samenwerkingsovereenkomst. De raad is zelf samen met de instelling verantwoordelijk dat deze afspraak ook weer terugkomt (als je dat samen wilt natuurlijk) in de uitgangspunten en de visie die hoort bij de medezeggenschapsregeling.

Het lijkt een automatisme, maar het is goed om dat als raad zelf te agenderen en mee te nemen in de bespreking van de nieuwe afspraken over de medezeggenschap (= de medezeggenschapsregeling).

Reageer op dit bericht
Pieter Bruin 1 jaar geleden

Beste Theo,

Het klopt wat je schrijft, maar het is dan juridisch niet sluitend! Wettelijk zijn de participatie raden verantwoordelijk onder eindzege van de betreffende Gemeenten. Ik adviseer daarom dat WMCZ raden niet zomaar even zich ook WMO Vertegenwoordigers moeten/mogen noemen. Stel er komt een WMO conflict bij een WMCZ Raad…..de LCvV is dan echt niet thuis, cq niet bevoegd een uitspraak te doen. Ik ben (nog steeds) in de praktijk bezig met enige experimenten, het ziet er naar uit dat een personele unie met een zowel wmcz ald wmo Raad mogelijk is. Wordt vervolgd………..

Reageer op dit bericht
Tiske Boonstra 1 jaar geleden

Dag Pieter en Theo,

Juist hier komen we op de knellende (juridische) vragen. En die personele unie met Wmcz en WMO raden; ik ben super benieuwd hou ons inderdaad graag op de hoogte!!

Reageer op dit bericht
Pieter Bruin 1 jaar geleden

Hallo allemaal, in mijn zoek-en experimenteer periode, en na veel gesprekken met participatieraden, juridische medewerkers gemeenten en zorgaanbieders is de juiste oplossing gevonden. Hoe dan ook is de WMCZ niet bestemd voor WMO medezeggenschap, de wetten verschillen te veel onderling, en de wmcz sluit wmo medezeggenschap uit.

Nu zijn er Gemeenten, en ook zorgaanbieders, die menen dat de wmcz gebruikt mag worden voor wmo, als dit is opgenomen in de medezeggenschapsregeling wmcz.

De gemeenten leggen zorgaanbieders bij het tekenen van een zorgovereenkonst de vraag voor of de instelling over een ,,Cliëntenraad,,  beschikt. Bij het niet hebben van een cliëntenraad gaat de overeenkomst niet door. Wat nu gebeurt is, dat de instelling/bestuurder de vraag met ,,ja,, er is een cliëntenraad aanwezig, beantwoord, terwijl de bestuurder een wmcz Raad bedoelt, maar de Gemeente een WMO Raad vraagt.

Bij inspectie door de Gemeente blijkt later dat de wmcz regeling niet overeen stemt met een wmo medezeggenschapregeling, omdat deze laatste inhoudelijk moet sporen met de gemeentelijke verordening op medezeggenschap voor wmo.

Conclusie is dan ook, dat zorgverleners die wmo zorg leveren, een wmo cliëntenraad moeten instellen, en deze Raad rapporteert aan de wmo/participatieraden van gemeenten, omdat deze participatieraden bevoegd zijn het college van B&W van gevraagd en ongevraagd advies te dienen.

Doordat Gemeenten de Bestuurders/zorgaanbieders vrij laten waar het om de inhoud van de medezeggenschapregeling gaat, kan de inhoud beperkt worden gehouden.

Gescheiden medezeggenschapsregelingen tussen WMCZ en WMO is juridisch derhalve verplicht omdat de LCvV wel wmcz, maar niet wmo bevoegd is.

Verder mag een Gemeente niet in de wmo regelingen de wmcz gebruiken.

De gemeenten accepteren dit wel, om verschillende medezeggenschapregimes binnen 1 bedrijf te voorkomen, maar de regeling boven/ondergrenzen verbieden dit.

Deze laatste regeling zegt, dat een gemeentelijke verordening wel overheidswege mag overnemen, maar niet als de betreffende inhoud door het parlement en 1e en 2e kamer als ,,hoogste,,  wet is vastgesteld. En de wmcz is zo een wet.

Dus…..gebruik niet de wmcz als wmo medezeggenschapsregeling.

Dan de praktische oplossing;

Schrijf naast de wmcz medezeggenschapsregeling een beknopte wmo medezeggenschapsregeling gestoeld op de gemeentelijke wmo verordeningen. Fluitje van een cent.

Maak van uw clientenraad een personele unie in verband met de uitvoering van de wmo medezeggenschap.

Het theoretische resultaat is dat u 2 cliëntenraden heeft, maar in uitvoering organiseren de zelfde mensen de medezeggenschap voor beide wetten.

Inmiddels heb ik in deze materie behoorlijke ervaring opgedaan.

Belangstelling voor een presentatie met praktische voorbeelden?

In een dagdeel geef ik clientenraden, belangstellenden, etc duidelijke informatie, hoe zij binnen de eigen organisatie de gecombineerde medezeggenschap kunnen gaan regelen.

Pieter Adriaan Bruin.

Reageer op dit bericht
Thom van Woerkom 1 jaar geleden
Beste Pieter Adriaan,
Er is al langer discussie over de verhouding tussen de Wmcz en de Wmo. De Wmcz stelt dat deze niet van toepassing is op aanbieders die ondersteuning vanuit de Wmo leveren. Dat betekent echter niet dat aanbieders van Wmo-ondersteuning hun medezeggenschap niet kunnen cq. mogen inrichten aan de hand van de Wmcz; zij worden dus niet uitgesloten van, maar worden ontslagen van de plicht tot. In de praktijk zien we dat verschillende aanbieders in de Wmo een cliëntenraad hebben en een medezeggenschapsregeling a.d.h.v. de Wmcz, omdat zij ook zorg vanuit de Zvw en Wlz leveren en daarom een cliëntenraad moeten instellen. Daarnaast zijn er verschillende gemeenten van die aanbieders vragen om medezeggenschap te organiseren, bijvoorbeeld a.d.h.v. de Wmcz.
Een Wmo-raad is weer een ander orgaan, en is bedoeld om de invloed van alle burgers in een gemeente te organiseren op het niveau van het gemeentelijk bestuur, en is vooral geleid op het gemeentelijk beleid. Wat dus weer los staat van het beleid van een aanbieder die vanuit de Wmo ondersteuning levert. Bij die laatste kan een cliëntenraad invloed hebben, indien hierover afspraken zijn vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. Dit geldt ook als het gaat om het voorleggen van geschillen; als in de medezeggenschapsregeling is vastgelegd dat geschillen over de uitvoering van de regeling aan de LCvV voorgelegd mogen worden, is zij bevoegd.
Hopelijk heb ik je hiermee voldoende geïnformeerd en enige duidelijkheid gegeven over dit soms complexe onderwerp.
Reageer op dit bericht
Pieter Bruin 1 jaar geleden

Beste Thom,

Dank voor je uiteenzetting.

Het is idd een complex geheel, ik zit er thans midden in, omdat ik ook lid ben van een Gemeentelijke participatieraad.

Bovendien kennen de Gemeenten geen uniformiteit in wmo medezeggenschap.

Jouw visie neem ik ter kennisgeving aan, echter deze sluit juridisch (nog) niet.

Laten we hopen, dat de evaluatie over de wmo in 2025 een oplossing gaat bieden.

Met een hartelijke groet,

Pieter Adriaan Bruin

Reageer op dit bericht

Bijdragen?

Op de Praat mee-pagina’s worden allerlei berichten geplaatst met vragen, antwoorden, tips, oproepen, blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Praat ook mee >

Vragen? Mail webmaster@loc.nl of bel 030 284 3200.

Deelnemers platform

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese