Zorgkan­toren en de rol van de cliënten­raad

De Wet langdurige zorg

Zorgkantoren hebben een rol bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg (de Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen
die, blijvend, permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om
mensen met een ernstige beperking en mensen die behoefte hebben aan langdurige verpleging en verzorging. Of
om de zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg. Per 1 januari
2021 vallen ook cliënten met de grondslag intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onder de Wlz.

Indicatiebesluit Wlz

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen is een indicatiebesluit nodig. In een indicatiebesluit staat welke zorg je nodig hebt.
Een aanvraag voor een indicatiebesluit Wlz verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt of
iemand in aanmerking komt voor langdurige zorg. Wanneer een indicatiebesluit wordt toegekend, stuurt het CIZ
een bericht naar het zorgkantoor in de regio van de inwoner. Zodat het zorgkantoor de zorg kan regelen voor deze
inwoner.

Regionale uitvoering

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. In totaal zijn er in Nederland 31 zorgkantoren actief. Het
zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio, maar werkt zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar.

Wat doet een zorgkantoor?

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het regelen van de langdurige zorg voor alle inwoners in hun regio. Zij
moeten ervoor zorgen dat mensen in hun regio de juiste langdurige zorg krijgen: voldoende kwalitatief goede zorg
tegen een betaalbare prijs. Hiervoor sluit het zorgkantoor contracten af met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen en zorginstellingen in de gehandicaptenzorg. Ook toetst het zorgkantoor of mensen Wlz-zorg thuis kunnen krijgen wanneer een inwoner dat wenst.
Het zorgkantoor voert ook de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Hiervoor toetst zij of mensen
een persoonsgebonden budget kunnen krijgen en stellen zij het pgb beschikbaar als de inwoner daarvoor in
aanmerking komt.

Kwaliteit, het zorgkantoor en cliëntenraden

Zorgkantoren moeten kwalitatief goede zorg inkopen tegen een betaalbare prijs. De laatste jaren ligt er
daarbij meer nadruk op kwaliteit van zorg. Wat kwaliteit van zorg inhoud is beschreven in het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.
Zorgkantoren ondersteunen gecontracteerde zorgaanbieders om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen
zij onder meer door het gesprek met het bestuur, cliënten en cliëntenraden van zorgaanbieders aan te gaan. De
wensen en behoeften van cliënten staan daarbij centraal.

Cliëntenraad belangrijk

De rol van cliëntenraden is erg belangrijk. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die voor
mensen die zorg ontvangen van belang zijn. Zo heeft de cliëntenraad ook een belangrijke stem bij het opstellen van het kwaliteitsplan van een zorgaanbieder. Daarnaast hebben zij op dit onderwerp instemmingsrecht. In het kwaliteitsplan staat beschreven op welke manier zij de zorg kunnen verbeteren.
Daarnaast hebben cliëntenraden als taak om cliënten en naasten te informeren over de kwaliteit van zorg, en ook
bij hen op te halen hoe de geleverde zorg wordt ervaren. Zorgkantoren willen graag van cliëntenraden weten of de
zorg aansluit bij de klantwensen.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese