‘Het gaat niet om mijn belang (..) wij staan garant voor een kritische scherpe onaf­hankelij­ke blik”

Geplaatst op 9 januari 2023

Woonzorggroep Samen heeft 21 locaties in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon (kop van Noord-Holland), waaronder tien woonzorglocaties. Ook biedt de zorgorganisatie revalidatiezorg, thuiszorg en respijtzorg. Er zijn zes lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Fedde de Boo (73) vertelt als voorzitter van de centrale cliëntenraad over zijn werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC.

“Wij staan garant voor een kritische scherpe onafhankelijke blik”

Best bijzonder dat de centrale cliëntenraad uit onafhankelijke leden bestaat.
“Klopt. Normaal gesproken worden mensen uit lokale raden afgevaardigd naar de ccr. Samen heeft er in 2018 voor gekozen vijf externe ccr-leden aan te trekken om de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen vanaf 2020 zo optimaal mogelijk toe te passen. En zo de cliëntmedezeggenschap te garanderen. Wij staan als ccr garant voor een kritische, scherpe, onafhankelijke blik. Als externe vind ik het fijn dat altijd duidelijk is dat het niet om mijn belang gaat.”

Lukt het om te weten wat er speelt bij de achterban, op de verschillende locaties?
“We worden optimaal gevoed door de bestuurder. Met cliënten zouden we meer contact willen hebben. We zijn er immers voor hen. Twee jaar covid heeft daar niet bij geholpen. Voor de afdelingen revalidatie en behandeling organiseren we nu drie keer per jaar een familie- en cliëntenavond. Daar komt veel bruikbare informatie uit. Bij de locaties waar mensen kleinschalig beschermd wonen schuiven we eveneens aan bij familiebijeenkomsten. We worden voor 60 procent gevoed door de raad van bestuur en voor 40 procent door lokale raden en teamleiders.”

Teamleiders?
“Ja, ook teamleiders zoeken ons op. Zij hebben trainingen gehad in het wat en hoe van cliëntmedezeggenschap. Als deelnemer aan de beweging Radicale vernieuwing zorg zitten we sinds 2021 in het actieteam Samen zeggenschap. Doel is om te weten te komen wat cliënten of bewoners nodig hebben om een waardevol leven te leiden. Zodat cliënten die hier komen wonen zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze dat gewend waren. Vanuit de driehoek, cliënt, familie of naaste en medewerker kijken we hoe we het beste in gesprek kunnen komen over behoeften en wensen van alle drie de partijen. Praten mét in plaats van praten óver. Als cliënten of bewoners tevreden zijn, zijn zorgmedewerkers en naasten dat vaak ook. En omgekeerd. Daarom werken we als ccr ook samen met de ondernemingsraad en de verpleegkundigenadviesraad.”

Hoe zijn jullie als ccr betrokken bij Radicale vernieuwing zorg?
“Ik heb als ccr-lid informele zorg en radicale vernieuwing in mijn portefeuille. Ik kijk of afspraken die we in dat kader maken ook worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het terugdringen van de administratieve last. Omdat we op familieavonden of van de lokale raden horen dat die last nog steeds heel hoog is, hebben we ongevraagd advies uitgebracht om vanaf 2023 echt te gaan meten of sprake is van verbetering. En medewerkers dus meer tijd hebben. Een ander onderwerp is om de vernieuwing als een olievlek van twee naar de negentien andere locaties uit te breiden. Verder zijn bijvoorbeeld vrijheid en veiligheid, de driehoek en het betrekken van de samenleving bij de leefwereld van bewoners, belangrijke speerpunten. Als medezeggenschap kijken we vanuit het belang van cliënten. Op een familieavond hebben we bijvoorbeeld tijdig gepolst hoe mensen het liefst kerst zouden vieren? Dat gebeurt straks op elke locatie anders. Dat bedoel ik met die olievlek.”

Ben je een pleitbezorger van radicale vernieuwing?
“Ik vind het belangrijk dat zorg veel meer om mensen draait dan om regels en protocollen. Dat die zorg ten goede komt aan cliënten en bewoners. Als cliëntenraad is dat ook je primaire taak. Raden kunnen veel van elkaar leren. Afgelopen najaar nodigde het LOC-netwerk Zeeland Isabelle van der Wijk van LOC en mij uit om te praten over de toekomst van waardevolle zorg. Het was mooi te kunnen vertellen hoe je vanuit cliëntperspectief kunt kijken naar vrijheid en veiligheid. Wat laat je los en hoe bewaak je vrijheid? We hebben enorm veel geleerd van de coronatijd, waarin mensen werden opgesloten. Dat mag nooit meer gebeuren.”

Hoe is de samenwerking met LOC?
“Prima, we weten elkaar te vinden. Tiske Boonstra heeft een training gegeven over contact met de achterban. De afgelopen vier jaar zijn we mede daardoor gegroeid en veel zichtbaarder geworden.”

Dit artikel verscheen in de wintereditie van LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese