tips

Ver­diepingscur­sus medezeg­genschap

29 juni 2023

Tijdens deze verdiepingscursus gaan we dieper in op de stof die we behandelen bij de basiscursus medezeggenschap. Er komen vragen aan bod als: Hoe geef je cliëntenmedezeggenschap vorm en inhoud? Wat betekent advies- en instemmingsrecht? Waarover heeft de cliëntenraad advies- en instemmingsrecht? Wat is het recht op bindende voordracht? Wat is het enquêterecht? Hoe kun je rechten uitoefenen? En wat is er nodig om medezeggenschap (nog) beter te laten verlopen? 

lees verder

ToekomstProeverij

Geplaatst op 29 april 2023 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Toekomstproef is een kennis- en expertiseplatform dat de duurzaamheidstransitie op het thema voeding in de zorg actief aan wil jagen. Op woensdag 7 juni organiseert het platform een Toekomstproeverij voor…

lees verder

Veilige principes in de medicatieketen

Voor een veilig medicatieproces moeten de activiteiten en verantwoordelijkheden van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker naadloos op elkaar aansluiten. De vele schakels maken het medicatieproces risicovol. Daarom hebben landelijke branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties gezamenlijk de ‘Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg’ opgesteld. Ook LOC heeft daaraan meegewerkt. De veilige principes zijn eind 2022 geactualiseerd. Er zijn onder andere nieuwe regels gekomen rondom het digitaal overdragen van medicatiegegevens. In dit bericht geven we informatie over de veilige principes en gaan we in op de rol van de cliëntenraad.

lees verder

Rol cliënten­raad bij technologie in de zorg – Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Op 14 november organiseerde het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam (PCLZA) een themabijeenkomst over de inzet van technologie in de zorg. Op technologie en digitale hulpmiddelen wordt tegenwoordig vol ingezet. Het uitgangspunt daarbij moet altijd zijn dat het hierbij moet gaan om waardevolle zorg mogelijk te maken. Iets wat alleen haalbaar is door met elkaar samen te werken. 

lees verder

Bewaar­kaart Com­municeren met de achterban (In­kij­kexemplaar)

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) staat dat de cliëntenraad regelmatig wensen en meningen van cliënten (en vertegenwoordigers) inventariseert. En hen regelmatig informeert over de activiteiten van de cliëntenraad en de behaalde resultaten. Wanneer de cliëntenraad dat wil, moet de instelling de raad helpen bij het inventariseren en het afleggen van verantwoording aan de achterban. Met behulp van de vragen en tips in deze bewaarkaart kun je toewerken naar een communicatieplan.

lees verder

Integraal Zor­gak­koord ontbeert visie op waardevol samenleven

Geplaatst op 22 december 2022
In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. LOC heeft grote bezwaren tegen dit akkoord. Het is gebaseerd op oude patronen van denken en doen. En het zet ook belangrijke verworvenheden zoals de vrije artsenkeuze op de tocht. Daarom zouden we het Integraal Zorgakkoord in deze vorm niet moeten willen. In dit bericht lichten we dit verder toe en schetsen we een alternatief. Ook vertellen we wat je als cliëntenraad kunt doen.

lees verder

Bewaar­kaart Per­soonsgegevens, cliënten en de cliënten­raad (In­kij­kexemplaar)

Deze bewaarkaart is mede mogelijk gemaakt door en exclusief beschikbaar voor cliëntenraden die lid zijn van LOC, en hun ondersteuner. Via de knop ‘Downloaden’ hierboven, geven we je alvast een…

lees verder

Ongevraagd advies – hoe zet ik het in?

Bijna alle cliëntenraden kennen de term ‘ongevraagd advies’ wel. Maar wat betekent die eigenlijk? In dit artikel lees je wat een ongevraagd advies is en wat de wet hierover zegt.…

lees verder

Online net­werkbijeen­komst eerstelijns- en ambulante zor­ginstel­lin­gen

17 januari 2023

Versterken en borgen cliëntenmedezeggenschap eerstelijns- en ambulante zorginstellingen Hoe versterken en borgen we cliëntenmedezeggenschap in eerstelijns- en ambulante zorginstellingen? Tijdens deze online netwerkbijeenkomst bieden we de mogelijkheid aan cliëntenraadsleden, medewerkers,…

lees verder

Inzicht in veran­deren­de medezeg­genschap

Handreiking voor cliëntenraden

In 2020 en 2021 hebben we tientallen cliëntenraden bevraagd over hun werkzaamheden in de medezeggenschap, hoe dit is veranderd en wat het betekent voor samenwerking met de organisatie en contact met de achterban. Deze publicatie biedt inzicht in deze gesprekken en uitgangspunten voor cliëntenraden om zelf hun medezeggenschap verder vorm en inhoud te geven.

lees verder

Cliënten­raden Zeeland en bet­rok­kenen Radicale ver­nieuwing zorg leren van elkaar

Radicale vernieuwing zorg is een netwerk dat werkt aan zorg thuis en in het verpleeghuis waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. LOC nam in 2016 initiatief tot deze beweging en deze groeide uit tot een netwerk met vele bevlogen deelnemers. Op uitnodiging van het regioteam Zeeland gingen een aantal betrokkenen van de beweging Radicale vernieuwing zorg op 20 oktober in gesprek met cliëntenraden in deze regio.

lees verder

Waar­devol­le zorg & financiën

Geplaatst op 24 november 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Begroting en jaarrekening
Voor veel cliëntenraden is het geen dagelijkse kost om zich bezig te houden met de financiën van de zorginstelling. Wel krijgen cliëntenraden in het in het najaar de begroting en in het voorjaar de jaarrekening ter advies voorgelegd. Wat is vanuit waardevolle zorg belangrijk als het gaat om financiën? Waar moet je op letten? Welke vragen kun je stellen als cliëntenraad? In november vonden cliëntenraden verdieping en tips tijdens twee bijeenkomsten rondom dit thema.

lees verder

Cliëntperspec­tief bij inkoop jeugdzorg (online)

14 december 2022

Meepraten over hoe de zorg voor jou vorm krijgt, invloed hebben op het aanbod en de manier waarop, aangeven wat onder kwaliteit van zorg en hulp verstaan wordt, daar is medezeggenschap in de jeugdzorg (o.a.) op gericht. Cliëntenraden lopen echter aan tegen afspraken die in de inkoop van jeugdzorg al gemaakt zijn. Veel gehoorde vragen zijn: Hoe betrekken de gemeenten het cliëntperspectief? Op welke momenten is gedetailleerde invloed vanuit cliëntenperspectief mogelijk, is er mogelijkheid tot een dialoog tussen voor jeugd, ouders, instellingen en gemeenten en wat is daarvan van meerwaarde en leidt dit tot een duurzaam onderdeel in het inkoopproces? Op 14 december ben je van harte welkom om tijdens een online bijeenkomst hierover verder uit te wisselen. We presenteren een concept handreiking en gaan op basis daarvan het gesprek aan.

lees verder

Verdieping voor ondersteuners van cliënten­raden: najaar 2022

Geplaatst op 10 oktober 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Ook dit jaar hebben we een gevarieerd aanbod voor de ondersteuner van de cliëntenraad: van een leergang waarbij we stilstaan bij de verschillende aspecten van het werk van de ondersteuner tot netwerkbijeenkomsten waar leren, verdiepen en uitwisseling tussen collega’s centraal staat. Daarnaast hebben we dit jaar een tweetal verdiepende modules, waarbij we ingaan op gespreksvaardigheden en coachingsvaardigheden van de ondersteuner.

lees verder

LOC-Bouw­pool ondersteunt cliënten­raden bij ver- en nieuw­bouwtrajec­ten

Om als cliëntenraad goed te kunnen adviseren over renovatie- of nieuwbouwprojecten kun je bij de LOC-Bouwpool aankloppen. De experts van de Bouwpool helpen cliëntenraden om tijdens het bouwtraject van begin tot eind maximale invloed uit te oefenen. Bouwpool-adviseur Huub Kamsma (69) vertelt over zijn werk. “Als cliëntenraad heb je een aparte status gebaseerd op wettelijke bevoegdheden.

lees verder

Online Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

25 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Online Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

21 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

18 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

LOC-Bouw­pool ondersteunt cliënten­raden bij ver- en nieuw­bouwtrajec­ten

Om als cliëntenraad goed te kunnen adviseren over renovatie- of nieuwbouwprojecten kun je bij de LOC-Bouwpool aankloppen. De experts van de Bouwpool helpen cliëntenraden om tijdens het bouwtraject van begin tot eind maximale invloed uit te oefenen. Bouwpool-adviseur en architect Mariëlle van Ooi (56) vertelt over haar werk. “Zorg dat je in zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken bent.”

lees verder

Regionale bijeen­komst cliënten­raden Utrecht

19 oktober 2022

Op woensdag 19 oktober organiseren de vrijwilligers van het Regionale Netwerk Utrecht een bijeenkomst voor cliëntenraden in de regio Utrecht. Thema: ‘Open deuren, juist voor mensen met dementie’. We gaan…

lees verder

Nieuw: handreiking over huisregels in de zorg

Huisregels zijn de regels die in een woonvorm of op een locatie van de zorginstelling gelden. Het zijn regels waar iedereen zich aan moet houden. De zorginstelling stelt de huisregels op en stelt ze vast. Daarbij heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Dat betekent dat de cliëntenraad het met de regels eens moet zijn, voordat deze gaan gelden. In een nieuwe handreiking gaan we uitgebreid in op huisregels. Daarin geven we uitleg over wat wel en niet valt onder huisregels en waar deze aan moeten voldoen. Tal van voorbeelden komen voorbij. Ook geven we tips en handvatten bij de rol van de cliëntenraad.

lees verder

Huisregels (in­kij­kexemplaar)

Handreiking voor cliëntenraden

In de handreiking Huisregels leggen we uit wat huisregels zijn en hoe je deze als cliëntenraad kunt beoordelen. Huisregels mogen niet zonder instemming van de cliëntenraad worden vastgesteld.

lees verder

Zorgpres­tatiemodel en privacy – Online bijeen­komst cliënten­raden ggz (VOL)

6 september 2022

Op dinsdag 6 september organiseert LOC een digitale bijeenkomst voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg over het zorgprestatiemodel en zorgen die bestaan over de privacy voor cliënten. We geven een toelichting op de situatie rondom de doorlevering van gegevens aan de NZa en op de acties van LOC om deze schending van privacy te stoppen. Er is gelegenheid om tips en ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg kunnen doen.

lees verder (2)

Bijeen­komsten Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Na een aantal jaar was er begin van deze zomer weer een bijeenkomst vanuit het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam. In het verslag van de bijeenkomst lees je onder andere over de bijdrage van LOC-adviseur Tiske Boonstra: "In een zichtbare rol en in constructieve samenwerking met de zorgorganisatie het beste de stem van de client vertegenwoordigen."

lees verder

Ontmoetingsplek ondersteuners tijdens de Week van de Medezeg­genschap

Geplaatst op 22 augustus 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Ook voor ondersteuners van cliëntenraden is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de Week van de Medezeggenschap. In de Utrechtse locatie Kanaal30 richten we deze week een speciale…

lees verder

LOC in gesprek met cliënten­raden

LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Het werven van leden voor de raad en het contact met de achterban scoorden ook afgelopen jaar hoog op de prioriteitenlijstjes van raden. Als belangenbehartigers willen we een goed beeld kunnen overbrengen hoe het gaat in de cliëntmedezeggenschap aan het ministerie van VWS, aan de zorgkantoren en het Zorginstituut en andere organisaties die de zorg vormgeven. Zodat zij rekening houden met wat cliënten écht nodig hebben. En ook willen we natuurlijk weten of we het juiste bieden aan informatie, cursussen en andere ondersteuning. Doet LOC echt wat nodig is of zijn er ook zaken die we missen? Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag.

lees verder (1)

Tip je bes­tuur­der: Leergang medezeg­genschap jeugdzorg

In het najaar van 2022 organiseert LOC Waardevolle zorg een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. (Bestuurssecretarissen / stafmedewerkers zijn ook welkom!) Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en wat van medezeggenschap, welke kaders zij hebben en vooral hoe zij dit in de praktijk (willen) brengen. Hierbij wordt de eigen besturingsfilosofie, organisatiestructuur en toezichtvisie onder de loep genomen. Hoe passen deze bij de visie op medezeggenschap? En waar schuurt het in de praktijk?

lees verder

Voor­zit­terscur­sus­sen najaar 2022

Voorzitters van cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen kosteloos deelnemen aan de drie-daagse voorzitterscursus. De training gaat specifiek in op de rol, verantwoordelijkheid en vaardigheden van de voorzitter. Met volop gelegenheid voor uitwisseling met andere (vice-)voorzitters. Een aanrader!

lees verder

Voorkomen van uitbraken van infec­tieziek­tes nood­zakelijk

Het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat zorgorganisaties voorbereid moeten zijn op uitbraken van virussen, bacteriën en schimmels. Om uitbraken van infectieziektes te voorkomen is het nodig dat zorgorganisaties blijven werken aan infectiepreventie. Samen met andere partijen maakten we de documenten die we opstelden voor het coronavirus algemeen toepasbaar voor uitbraken van andere infectieziektes.

lees verder (1)

Brochure Ondersteuner cliënten­raad

De brochure Ondersteuner cliëntenraad is compleet vernieuwd. In deze brochure lees je over de LOC-visie op de functie, rol en positie van de ondersteuner cliëntenraad. De brochure geeft handvatten hoe de ondersteuner zijn rol in kan vullen. Vanaf nu is een inkijkexemplaar van de vernieuwde brochure ondersteuner beschikbaar op www.clientenraad.nl. Cliëntenraden die zijn aangesloten bij LOC (en hun ondersteuner) kunnen de digitale versie of gedrukte exemplaren aanvragen.

lees verder (1)

Ondersteuner cliënten­raad (in­kij­kexemplaar)

De functie, rol en positie van de ondersteuner cliëntenraad

In de brochure ondersteuner cliëntenraad lees je de LOC-visie op de functie, rol en positie van de ondersteuner cliëntenraad. De brochure geeft handvatten hoe de ondersteuner zijn rol in kan vullen.

lees verder

Online bijeen­komst: Invloed op kwaliteitsbeleid

5 juli 2022

Tijdens deze online bijeenkomst gaan we in gesprek over de vraag: wanneer is kwaliteit van zorg ook waardevolle zorg? En wat is de invloed van de cliëntenraad op het kwaliteitsbeleid?

lees verder (1)

Online bijeen­komst: Invloed op kwaliteitsbeleid

22 juni 2022

Tijdens deze online bijeenkomst gaan we in gesprek over de vraag: wanneer is kwaliteit van zorg ook waardevolle zorg? En wat is de invloed van de cliëntenraad op het kwaliteitsbeleid?

lees verder

‘Eye-openers’ tijdens de derde regiobijeen­komst Zeeland over vrijheid & veiligheid

Op 12 mei 2022 kwam in Heinkenszand het regionaal netwerk van LOC in Zeeland weer te samen. Deze keer (laatste onderdeel van een drieluik) stonden we stil bij de invulling van de Wet Zorg en Dwang vanuit vrijheid, veiligheid en levensgeluk van cliënten.

lees verder

Ver­diepingscur­sus medezeg­genschap (VOL)

30 augustus 2022

Tijdens deze verdiepingscursus gaan we dieper in op de stof die we behandelen bij de basiscursus medezeggenschap. Er komen vragen aan bod als: Hoe geef je cliëntenmedezeggenschap vorm en inhoud? Wat betekent advies- en instemmingsrecht? Waarover heeft de cliëntenraad advies- en instemmingsrecht? Wat is het recht op bindende voordracht? Wat is het enquêterecht? Hoe kun je rechten uitoefenen? En wat is er nodig om medezeggenschap (nog) beter te laten verlopen? 

lees verder

InCon­tactStaan met de achterban: tips en handvatten

Door als cliëntenraad goed met cliënten en naasten in contact te staan, weet je als cliëntenraad wat de mensen nodig hebben en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Wanneer je je als cliëntenraad laat voeden met ervaringen van cliënten en naasten voer je het gesprek met de zorgorganisatie effectiever. En werk je met cliënten en de zorgorganisatie samen aan waardevolle zorg. LOC ondersteunt cliëntenraden bij het opbouwen van goed contact met de achterban. In de brochure 'InContactStaan met je achterban' vind je bijvoorbeeld inzichten, voorwaarden en tips voor cliëntenraden om een goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen.

lees verder (1)

“Hoe hebben jullie dat aan­gepakt?” – Maan­delijkse spar­ses­sies met cliënten­raden

Met andere cliëntenraden en adviseurs (digitaal) sparren, ideeën uitwisselen, van elkaars ervaringen leren - voor veel cliëntenraden is dat een verrijking en verdieping van het cliëntenraadswerk. Daarom organiseert LOC maandelijks digitale sparsessies. LOC-adviseur Tiske legt in dit artikel uit waarom ze deze sparsessies startte. Cliëntenraadsleden Erik, Carla en Michael vertellen wat het meedoen aan de sparsessies hen bracht.

lees verder

Nieuwe leden voor de cliënten­raad, en dan?

Bij de Vraagbaak van LOC komen regelmatig vragen binnen van cliëntenraden hoe ze nieuwe leden moeten werven én begeleiden in het raadswerk. Wat zoek je in een nieuw lid en waar kun je in de werving rekening mee houden? Een beknopte handreiking van LOC biedt meer informatie en duidelijkheid.

lees verder (1)

Opvang van Oek­raïen­se vluchtelin­gen in woon­zorglocaties en de rol van de cliënten­raad

Met de komst van vele mensen die vluchtten vanuit Oekraïne, maakten ook verschillende zorgorganisaties plek om hen een onderdak te bieden. De afgelopen weken ontving LOC diverse vragen over de opvang van Oekraïners in woonzorglocaties en de rol van de cliëntenraad daarbij. In dit bericht informeren we je hierover.

lees verder (1)

Hoe geef je goede samen­wer­king vorm tussen jongeren, ouders, de cliënten­raad en de organisatie?

Sinds twee jaar begeleidt LOC jeugdzorgaanbieders bij het vormgeven van de samenwerking tussen jongeren, opvoeders, de cliëntenraad en de organisatie. Dit doen we omdat zij aangeven zoekende zijn dit op de juiste manier te doen. Of omdat het onvoldoende van de grond komt. Ook dit jaar bieden we kosteloos ondersteuning aan jongeren, ouders en jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om medezeggenschap in te richten of verder te versterken.

lees verder

Ver­diepen­de workshop: het lezen van de jaar­rekening

26 april 2022

Voor veel cliëntenraden is het geen dagelijkse kost om zich bezig te houden met de financiën van de zorginstelling. In het voorjaar krijgen cliëntenraden de jaarrekening ter advies voorgelegd: waar moet je op letten als cliëntenraad bij het lezen van een jaarrekening? En wat is van belang om op te letten bij het lezen van de jaarrekening vanuit het perspectief van waardevolle zorg? Op dinsdag 26 april verzorgen leden van de expertpool Zorg en Geld van LOC twee keer een verdiepende workshop over de jaarrekening. We gaan praktisch aan de slag met het berekenen van kengetallen en het lezen van de jaarrekening met als doel om vanuit cliëntperspectief gericht vragen te kunnen stellen over de jaarrekening.

lees verder

Bewaar­kaart groepsgroot­te kleinschalig wonen

voor mensen met dementie of meervoudige problematiek

Deze bewaarkaart beschrijft de gewenste groepsgrootte in kleinschalige woonvormen, zodat waardevolle zorg in de praktijk mogelijk is. Met deze informatie kunnen cliëntenraden inhoudelijke afwegingen maken bij een advies over groepsgrootte.

lees verder

Programma net­werkbijeen­komst ondersteuners 21 april

Geplaatst op 8 april 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
21 april aanstaande ontmoeten ondersteuners van cliëntenraden elkaar opnieuw tijdens een netwerkbijeenkomst. Deze netwerkbijeenkomst staat in het teken van: “Welke gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden heb je als ondersteuner nodig om je werk (goed) te kunnen doen?” Kom je ook? We heten je graag welkom in 'De Moestuin in Utrecht.

lees verder

Week van de Medezeg­genschap: geef de zichtbaar­heid van de cliënten­raad een boost

7 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (1)

Week van de Medezeg­genschap

6 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (2)

Week van de Medezeg­genschap

5 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (1)

Week van de Medezeg­genschap

4 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (2)

Week van de Medezeg­genschap

3 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (2)

Cursus Sec­retariële vaar­dig­heden in de raad

9 juni 2022

Tijdens deze nieuwe cursus krijgen deelnemers meer inzicht in de te onderscheiden secretariële taken en oefenen we om de samenhang daarvan te zien. Er is aandacht voor het vergaderen in de cliëntenraad en de bijbehorende de agenda, de vier keuze vergadertechniek, de notulen, de actielijst en het archiveren.

lees verder

Regionale bijeen­komst Zeeland

12 mei 2022

levensgeluk van cliënten” – implementatie van de Wet zorg en dwang. Inleider deze middag is Saskia van Opijnen (Bestuurder Avoord), tevens een van de initiatiefnemers van de pilot Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten.

lees verder

Vooraan­kon­diging landelijke ontmoetingsdag zorg thuis

Langer thuis wonen en de inzet van zorgtechnologie - Wat betekent dat voor de medezeggenschap? Op 14 april is er een landelijke ontmoetingsdag leden van cliëntenraden en ondersteuners extramurale zorg GGz, VVT, Jeugd. Lees hier de vooraankondiging

lees verder

Waar­devol­le zorg en financiën

25 maart 2022

Voor veel cliëntenraden is het geen dagelijkse kost om zich bezig te houden met de financiën van de zorginstelling. Wel krijgen cliëntenraden in het voorjaar de jaarrekening en in het najaar de begroting ter advies voorgelegd. Wat is vanuit waardevolle zorg belangrijk als het gaat om financiën? Waar moet je op letten? En hoe wordt de organisatie eigenlijk bekostigd? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens deze online cursus.

lees verder

Waar­devol­le zorg en financiën (VOL)

22 maart 2022

Voor veel cliëntenraden is het geen dagelijkse kost om zich bezig te houden met de financiën van de zorginstelling. Wel krijgen cliëntenraden in het voorjaar de jaarrekening en in het najaar de begroting ter advies voorgelegd. Wat is vanuit waardevolle zorg belangrijk als het gaat om financiën? Waar moet je op letten? En hoe wordt de organisatie eigenlijk bekostigd? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens deze online cursus.

lees verder

Video-explainers (alleen voor leden)

Begin het nieuwe jaar goed: verdiep je in nieuwe onderwerpen, verbreed je kennis en deel ervan uit! Naast alle brochures en compacte bewaarkaarten (ook digitaal), zijn er nu ook video-explainers…

lees verder

Bewaar­kaart: Medezeg­genschap passend organiseren

Hoe doe je dat?

Als zorgaanbieder ben je verantwoordelijk voor het inrichten van medezeggenschap. Maar daarmee is een goede samenwerking met cliënten en naasten nog geen vanzelfsprekendheid. Deze bewaarkaart biedt handvatten om met elkaar tot een samenwerking te komen die daadwerkelijk betekenis krijgt.

lees verder (1)

Basisin­for­matie medezeg­genschap

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In dit boekje staat alle basisinformatie over het werk in de cliëntenraad. Hoe kun je mensen die zorg nodig hebben goed vertegenwoordigen? Welke taken en rollen heeft de cliëntenraad? Op…

lees verder

Werven nieuwe leden: online cursus, valkuilen én tips

Geplaatst op 19 januari 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Het is voor veel raden een probleem om nieuwe leden te werven. En er bestaat niet één oplossing voor, het een kwestie van uitproberen wat bij jouw zorginstelling werkt.

lees verder

Ruimte benutten voor bezoek verpleeg­huizen

Het is voor veel bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen een moeilijke tijd. Hun naasten konden lang niet op bezoek komen en de kans op besmetting van Covid-19 lag op de loer. Gelukkig zijn er sinds 25 mei steeds minder besmettingen en kan steeds meer bezoek worden toegestaan. En mogen mensen naar buiten als ze daar behoefte aan hebben. Op sommige plekken in het land ontstaat frustratie bij bewoners en hun naasten, bijvoorbeeld omdat het openen van de deuren minder snel gaat dan verwacht. Of omdat mensen niet naar buiten mogen. Minister Hugo de Jonge heeft vanavond in een persconferentie aangegeven dat verpleeghuizen zo snel mogelijk de ruimte die er is moeten benutten.

lees verder (10)

Zor­gor­ganisatie zet eerste stap naar bezoek ín verpleeg­huis

Zorgkoepel Envida heeft ‘veilige’ huiskamers op alle vijftien locaties ingericht waar familie en bewoners elkaar toch kunnen ontmoeten en samen koffie kunnen drinken.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese