belangenbehartiging

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Op 18 mei gaat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in debat met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind. Het is belangrijk dat dit debat over méér gaat dan alleen bezuinigingen in de jeugdzorg. We moeten de symptoombestrijding stoppen en werken aan structurele oplossingen. Verleg de focus van geld naar de inhoud. Betrek de mensen om wie het gaat bij het vormgeven van het beleid.

lees verder

Neer­waartse spiraal dreigt: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Recent maakten meerdere ggz-organsaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen (deels) willen sluiten. LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden maken zich grote zorgen over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en vrezen een neerwaartse spiraal. Er moet nu ingegrepen worden om op de korte termijn te voorzien in een menswaardige oplossing. Voor de langere termijn wordt nog eens schrijnend zichtbaar hoe groot de noodzaak is om de ggz vanuit waarden van mensen te organiseren. Woensdag 11 mei debatteert de Tweede Kamer onder andere over deze voorgenomen sluitingen. LOC vraagt de Kamerleden deze zorgen en vragen mee te nemen in dit debat.

lees verder

Reactie LOC op inter­net­con­sul­tatie ‘onaf­han­kelij­ke deskundige bij uitvoering Wet zorg en dwang’

Iedereen die dat wil kan reageren op de internetconsultatie over de inzet van de onafhankelijk deskundige bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC vraagt met een reactie om verdere aanscherping van de voorgestelde wijzigingen: we moeten erg terughoudend zijn met zorg die onder dwang wordt gegeven en zouden graag zien dat zo vaak als nodig en wenselijk is een frisse blik wordt ingevlogen. Bij sommige cliënten zou de frisse blik veel vaker moet plaatsvinden.

lees verder

Uit­nodiging groepsgesprek met cliënten­raden voor evaluatie Wet zorg en dwang

Het Amsterdam UMC doet samen met het Trimbos-instituut onderzoek naar de Wet zorg en dwang (Wzd). Zij doen een onderzoek naar de effecten van de Wzd om te kijken wat goed gaat en wat nog beter kan. Daarom willen de onderzoekers graag weten wat mensen hiervan vinden. Zij organiseren een groepsgesprek voor cliëntenraden op 25 mei van 13.00 - 15.00 uur. In dit bericht lees je meer informatie.

lees verder

Nieuw programma: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

2 april 2022 presenteerden minister Helder en directeur-generaal Van Koesveld van VWS het nieuwe programma Wonen en Ondersteuning met Zorg voor Ouderen (WOZO). LOC Waardevolle zorg was als genodigde aanwezig bij de presentatie.

lees verder

Ken­nis­making met minister Helder

Op 23 maart 2022 was er vanuit LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met minister Helder voor Langdurige zorg en sport. Hierbij waren coördinatoren van LOC aanwezig, en uiteraard ook mensen uit ons netwerk. Uit cliëntenraden en de vernieuwingsbewegingen. Marthijn Laterveer (coördinator LOC en Radicale vernieuwing), Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing GGZ)en Isabelle van der Wijk (coördinator Radicale vernieuwing zorg) vatten de middag in onderstaand bericht samen.

lees verder

Demen­tiemonitor: ervaringen mensen met dementie en man­tel­zor­gers

Geplaatst op 4 april 2022 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met mantelzorgers gaat en wat de ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen zij de belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit.  Nieuw dit jaar is dat er niet alleen voor mantelzorgers, maar óók voor mensen met dementie een vragenlijst is ontwikkeld.

lees verder

Inbreng LOC voor debat Tweede Kamer 31 maart

Aanstaande donderdag 31 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de belangrijke thema’s dementiezorg, langer thuis wonen, palliatieve zorg, wijkverpleging, persoonsgebonden bugdet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met een brief geeft LOC inbreng voor dit debat. We geven aan dat voor een goed leven meer nodig is dan puur de focus op het langer thuis blijven wonen. We vragen om de nodige schotten op te heffen en we vragen om meer regionale en lokale ruimte in landelijke programma’s.

lees verder

Reactie ministers op zorgen LOC over gebruik stroomstoot­wapens in de zorg

Geplaatst op 22 maart 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Zoals LOC eerder berichtte, is de politie begin dit jaar begonnen met het trainen van 17.000 agenten die een stroomstootwapen kunnen gaan gebruiken. LOC vindt het onaanvaardbaar dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. We eisten dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz. Op basis van ons bericht zijn er Kamervragen gesteld en die zijn nu door de verantwoordelijke ministers beantwoord. Lees in dit artikel ook de reactie van LOC.

lees verder

Wat wil je de minister meegeven tijdens onze ken­nis­making?

Op 23 maart heeft LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met de minister van Langdurige zorg en sport, Conny Helder. Naast coördinatoren van LOC, zijn daarbij ook een cliëntenraadslid en een ervaringsdeskundige aanwezig. Wat zou jij de minister mee willen geven in deze kennismaking, vanuit je rol als cliëntenraadslid? Praat ook mee! We bundelen de reacties, die helpen ons bij het overleg met de minister.

lees verder

Evaluatie Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Donderdag 17 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). LOC stuurde als inbreng voor dit debat een brief met een aantal standpunten en aanbevelingen. Daarin vragen we aandacht voor een aantal belangrijke zaken die bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Ook gaan we in op de behandeling van klachten en geschillen en op governance en goed bestuur. Daarnaast vragen we om een toegankelijke versie van het evaluatierapport, zodat cliëntenraden ermee aan de slag kunnen.

lees verder

Opnieuw oproep: mak­kelij­ker een handtekening onder een Wlz-aanvraag

Samen met cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheverenigingen, vraagt LOC Waardevolle zorg in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS om het proces rondom (her)indicaties voor de Wet langdurige zorg makkelijker te maken.

lees verder

Aangenaam, Mariëlle Cuijpers adviseur belan­gen­behar­tiging bij LOC Waar­devol­le zorg

Geplaatst op 8 maart 2022 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Sinds januari 2022 werkt Mariëlle Cuijpers als belangenbehartiging voor LOC Waardevolle zorg. In dit bericht stelt zij zich graag aan je voor en lees je hoe je contact opneemt om signalen of ervaringen te delen.

lees verder

Hoofdlij­nen­debat VWS – Brief LOC

Op 8 maart debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van het ministerie van VWS over het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord zijn veel plannen en maatregelen beschreven. We missen daarin de samenhang. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn groot. De huidige manieren van organiseren bieden geen antwoorden meer voor de vraagstukken waar we voor staan. Er is veel meer samenhang tussen beleid nodig om tot oplossingen te komen. LOC Waardevolle zorg roept de Tweede Kamer en het kabinet op deze problemen in samenhang op te lossen. Zonder blauwdruk, maar samen met de mensen in de lokale samenleving. We doen daarvoor een aantal suggesties. Deze hebben we per brief meegegeven voor het debat.

lees verder

Langdurige zorg presen­teert stip op de horizon COVID-19

Vandaag hebben twaalf partijen uit de langdurige zorg, waaronder LOC, samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat we hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

lees verder

Reactie LOC op rapport Aanpak corona: ‘Her­ken­bare kritiek en aan­bevelin­gen’

In het begin van de coronaperiode was er te weinig aandacht voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Een belangrijke en harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste rapport over de corona-aanpak. LOC gaf inbreng voor het onderzoek en herkent de conclusies. Die zijn in lijn met verhalen van cliënten, cliëntenraden, naasten, medewerkers en bestuurders. Wel ontbreekt in het rapport een kritische reflectie op het onrechtmatig opsluiten van mensen die in verpleeghuizen wonen. Lees in dit bericht de reactie van LOC op het rapport. 

lees verder (2)

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

'Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Reactie op inter­net­con­sul­tatie uitbreiding groepen Wet zorg en dwang

Geplaatst op 7 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Voor ouderen met psychische problemen of mensen met een vorm van autisme is niet altijd duidelijk welke wet voor hen geldt: de Wet zorg en dwang, of de Wet verplichte ggz. Voor sommige mensen kan het beter zijn om onder de Wet zorg en dwang te vallen. Nu is er een ontwerpbesluit om dit mogelijk te maken. LOC stuurde samen met een grote groep andere partijen een reactie op dit ontwerpbesluit. Daarin pleiten we ervoor dat de zorgbehoefte leidend is bij de keuze onder welke wet de persoon valt. En om ervoor te zorgen dat de rechtspositie van mensen verbetert.

lees verder

Aan­bevelin­gen LOC voor evaluatie Wet zorg en dwang

Geplaatst op 3 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Op basis van praktijkervaringen van aangesloten cliëntenraden en de beweging Radicale vernieuwing zorg, gaf LOC Waardevolle zorg aanbevelingen voor de evaluatie van de Wet zorg en dwang. Deze week werd het eerste deel van de evaluatie besproken door de minister en de Tweede Kamer.

lees verder

Mogelijk meer stroomstoot­wapens in de zorg | Reactie LOC: ‘On­men­selijk’

Geplaatst op 24 januari 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Met een stroomstootwapen, dat eruit ziet als een pistool, kun je iemand van dichtbij en op afstand een elektrische schok toedienen. Daardoor trekken de spieren samen. Iemand kan zich tijdelijk niet meer bewegen en heeft pijn. LOC vindt het afgrijselijk dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. LOC eist dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz.

lees verder (1)

Geachte heer Rutte | Reactie LOC op coalitieak­koord

Geplaatst op 22 december 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Afgelopen week is het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’ uitgebracht. Met een brief aan de heer Rutte reageert LOC Waardevolle zorg op dit akkoord. In dit bericht lees je een ingekorte versie, de hele brief kun je hier downloaden.

lees verder

Veran­derin­gen in de zorg in 2022

LOC vaart een vaste koers gericht op waardevolle zorg. De plannen voor 2022 hebben als doel: bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Naast de speerpunten voor 2022 zetten we de belangrijkste veranderingen in de zorg op een rij.

lees verder

LOC reageert op onderzoek ACM: Zorg voor voldoende diver­siteit in aanbod

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt in de gaten wat de gevolgen van fusies zijn, ook in de zorg. De ACM onderzocht wat belangrijk is bij dit toezicht als het gaat om verpleeghuizen. Er moet bijvoorbeeld genoeg keuze zijn voor mensen die zorg nodig hebben. LOC gaf daarbij extra aandachtspunten: De toekomst vraagt om op wijkniveau te kijken wat nodig is. Kijk niet alleen naar keuze tussen verschillende zorgorganisaties, maar naar diversiteit in het zorgaanbod. Geef ook ruimte aan nieuwe zorgaanbieders. Raadpleeg cliëntenorganisaties en cliëntenraden in geval van fusie.

lees verder

Tijd om het roer om te gooien | Samenleven in de toekomst

In onze samenleving staan we voor grote uitdagingen. Met alleen extra geld voor verschillende sectoren komen we er niet meer. De laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, stond in het teken van de toekomstige samenleving. Hoe willen we wonen? Hoe willen we werken? Hoe willen elkaar ondersteunen? En hoe kunnen we de samenleving menselijker maken?

lees verder

10 Uit­gangspun­ten ouderen­zorg voor nieuw kabinet

Geplaatst op 22 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Een nieuw kabinet moet direct aan de slag met de tien uitgangspunten die we eerder dit jaar deelden, zo roepen de dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties op. Voor de langere termijn ziet LOC dat we aan een samenleving moeten werken waarin iedereen tot zijn recht komt. En waar we niet in sectoren denken, maar als samenleving werken aan een maatschappij waar iedereen er toe doet.

lees verder

LOC zoekt freelance belan­gen­behar­tiger

Geplaatst op 30 september 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC Waardevolle zorg zoekt: een freelance belangenbehartiger voor gemiddeld 16 uur per week

lees verder

LOC-tijdschrift | Inspireren en enthousias­meren

Het herfstnummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder (2)

Belan­gen­behar­tiging voor iedereen

Dagelijks zetten gepassioneerde ondernemers, vrijwilligers en leden binnen het LOC-netwerk zich in omwaardevolle zorg en de signalen van leden gestalte te geven. Belangenbehartiging draait niet om individuen,maar gaat iedereen aan.…

lees verder

LOC-tijdschrift | 25 jaar Wmcz & ‘Een mooie toekomst’

Het zomernummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder

Vrij­wil­liger regioteam Noord-Hol­land: “Regionale net­werkbijeen­komsten versterken lokale cliënten­raden”

Geplaatst op 28 april 2021 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Regionale netwerken
LOC ondersteunt dertien regionale netwerken van cliëntenraden. In dit artikel vertelt Willy Copier-Kooijman uit Purmerend over de bijeenkomsten van het netwerk Noord-Holland en haar inzet daarbij als vrijwilliger.

lees verder

‘Cliënten­raden aan begin corona op zijspoor gezet’ | LOC in Zorgvisie

Geplaatst op 23 april 2021 - Thema's: Coronavirus
Er was te weinig ruimte voor het perspectief van cliënten(raden) aan het begin van de corona-crisis. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Covid-crisis of Covid-kans’ over de manier waarop managers en bestuurders in het LUMC en andere zorginstellingen in de omgeving zijn omgegaan met de corona-crisis. Aldus nieuwsplatform Zorgvisie.

lees verder (1)

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.