politiek en beleid

Ver­beterin­gen Wet zorg en dwang

Omdat er voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties veel niet goed gaat met de uitvoering van de Wet zorg en dwang zijn begin dit jaar verbeteringen afgesproken. Deze bestuurlijke afspraken gelden als tussenoplossing tot de vernieuwde wet ingaat. LOC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord dat de positie van mensen die onvrijwillig zorg krijgen, verbetert.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 5 Laat leef­tijdsgren­zen los

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 5: Laat leeftijdsgrenzen los.

lees verder

Eerste succes LOC-petitie: bezuinigin­gen van tafel!

LOC haalde het afgelopen jaar samen met anderen alles uit de kast om de bezuinigingen in de ouderenzorg terug te draaien. Twee dagen nadat we in februari onze petitie en advies aan Tweede Kamerleden overhandigden, diende een van deze politici een amendement in en besloot de politiek de bezuinigingen voor 2024 terug te draaien.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 4 Maak werken in de jeugdzorg aantrek­kelijk

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 4: Maak werken in de jeugdzorg aantrekkelijk.

lees verder

Petitie en advies over­han­digd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderen­zorg van morgen!’

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van ons advies aan de politiek. Ruim 1500 mensen droegen daaraan bij en de bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. Vanmiddag zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg begeleidde de overhandiging en ook Actiz was erbij. Individuen en organisaties die de petitie, het advies en de concrete voorstellen ondersteunen, vertegenwoordigen miljoenen Nederlanders. Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

lees verder (5)

Generiek Kompas nog niet vastges­teld

Het Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ voor verpleeghuiszorg én zorg thuis en in de wijk, is nog niet vastgesteld. Hoe komt dat? En wat is de stand van zaken in het proces?

lees verder

Burgers in de regie – brief aan infor­mateur Plasterk

LOC Waardevolle, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging zorg uitten deze week hun zorgen over de zorg in een brief aan informateur Plasterk.

lees verder

Terugblik regiobijeen­komst cliënten­raden Utrecht

Op vrijdagochtend 12 januari vond in Nieuwegein de netwerkbijeenkomst voor cliëntenraden uit de regio Utrecht plaats. Het thema was 'Scheiden van wonen en zorg, voor wie is dat goed en wat betekent dit voor de medezeggenschap?

lees verder

Online bijeen­komst: Rust en ruimte creëren voor de ouderen­zorg

25 januari 2024

Geplaatst op 22 januari 2024 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. Eind 2023 droegen 1.500 mensen bij aan een advies aan de kabinetsinformateur en politieke partijen, over hoe het anders kan en moet. De petitie die hieraan gekoppeld is, is ruim 3100 keer ondertekend. Mensen en organisaties willen het advies en de visie die daaraan ten grondslag ligt nu ook verder in de praktijk brengen. In deze bijeenkomst verkennen zij de mogelijkheden.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 3 Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 3: Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders.

lees verder

Voortgang Kwaliteitskom­pas

Op 10 januari hebben de partijen betrokken bij het Kompas Samen werken aan Kwaliteit van bestaan gesproken met de Raad van bestuur van het Zorginstituut Nederland en een vertegenwoordiging van de Kwaliteitsraad. LOC was daar ook bij. Doel van het gesprek was om een toelichting te krijgen op het besluit van het Zorginstituut Nederland op de inzet van de doorzettingsmacht en te bespreken hoe het nieuwe kompas alsnog zo snel mogelijk kan worden opgenomen in het Register.

lees verder

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

Terugblik Regionale Net­werkbijeen­komst Cliënten­raden Groningen en Drenthe

Maandag 27 november organiseerde het regio team LOC Groningen en Drenthe een netwerkbijeenkomst over de uitwerking van het landelijke Integrale Zorg Akkoord (IZA). Wat betekent het IZA voor cliëntenraden?

lees verder

Zor­ginstituut besluit: Generiek Kompas nog niet opgenomen in Register – ingangsdatum later dan januari 2024

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om het Generiek Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' (nog) niet op te nemen in het Register. Dat laat het Zorginstituut weten in een brief aan de 18 partijen die het kompas hebben ingediend op 30 november.

lees verder

Petitie al 3100 keer onder­tekend – onder­han­delaars nieuwe kabinet geïnfor­meerd over petitie en advies

Geplaatst op 9 januari 2024 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De petitie 'Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen', die opgesteld is dankzij input van 1500 mensen, is intussen al 3100 keer ondertekend. We hebben informateur Ronald Plasterk en de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet er vlak voor kerst van op de hoogte gebracht. Ook hebben we de nieuwe woordvoerders zorg van de onderhandelende politieke partijen geïnformeerd over onze oproep.

lees verder (4)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 2. Maak werk van (mede)zeg­genschap

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 2: Maak werk van (mede)zeggenschap.

lees verder

Bes­tuur­lijk akkoord Wet zorg en dwang

Minister Helder van VWS heeft op 1 december het bestuurlijk akkoord Wet zorg en dwang naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit akkoord is nodig omdat uit evaluatieonderzoek blijkt dat er voor cliënten veel niet goed gaat met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord en heeft het ook ondertekend.

lees verder

Evaluatie Wmcz 2018: stand van zaken

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is drie jaar geleden in werking getreden. In 2025 wordt de Wmcz 2018 landelijk geëvalueerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat zijn de effecten van de wet? En wat merken cliëntenraden daarvan in praktijk? Waar kan het beter en doeltreffender?

lees verder (1)

“Wij zijn een deel van de oplossing voor de zorg die vastloopt” (Video)

“Ik durf te zeggen dat wij een deel van de oplossing zijn, voor de zorg die vastloopt. Juist omdat we allerlei bruggen slaan tussen ‘gewoon voor elkaar zorgen als mensen’ en professionele zorg.” Aan het woord is Ben van Essen, voorzitter van gezondheidscentrum ‘Het LaefHoês' (‘leefhuis’) in het Limburgse America. Hij en andere betrokkenen geven een inkijkje in Het LaefHoês. Een van steeds meer initiatieven waarmee we het nieuwe kabinet laten zien wat zij kunnen doen, om burgerinitiatieven 'deel van de oplossing' te laten zijn.

lees verder (1)

Vertrouwen in onzekere tijden

Het jaar 2023 is weer bijna voorbij. Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, blikt terug en kijkt vooruit in het voorwoord van de wintereditie van LOC tijdschrift Zorg en Zeggenschap.

lees verder

Wat doet LOC Waar­devol­le zorg in 2024?

Afgelopen november mocht Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een nieuw kabinet is er nog niet. Daarom zijn er weinig grote wettelijke veranderingen in de zorg in 2024. Wat er wel verandert zetten we hier op een rijtje. Ook geven we een overzicht van de activiteiten van LOC in 2024.

lees verder (2)

Terugblik regionale net­werkbijeen­komst Friesland

Maandag 20 november organiseerde de Friese regionale werkgroep LOC een netwerkbijeenkomst over de uitwerking van het landelijke Integrale Zorg Akkoord voor Friesland (FRIZA).

lees verder

Verspreid de oproep aan het nieuwe kabinet met deze poster!

Al 2500 mensen hebben de petitie met de oproep: 'Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen' getekend. We denken dat nog veel meer mensen achter de oproep staan, maar de oproep nog niet gezien hebben. Daarom vragen we iedereen die bij de zorg betrokken is: help je mee de oproep zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen?

lees verder (4)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 1. Laat kinderen zijn wie ze zijn

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 1: Laat kinderen zijn wie ze zijn.

lees verder

Rust en ruimte voor de ouderen­zorg: Prak­tijkvoor­beeld!

CZ zorgkantoor sloot met zes Zuid-Limburgse organisaties in de ouderenzorg een vijfjarenovereenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over financiële rust, naast resultaatafspraken over de vernieuwing waar deze organisaties zich voor inzetten. "Het is heel fijn dat we daarmee ook samen met onze financiers een gedragen oplossing kunnen bedenken, die moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg."

lees verder

Petitie en advies: Geef nu rust en ruimte voor de ouderen­zorg van morgen!

Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De systemen en organisatievormen van nu schieten tekort, een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.

lees verder (8)

Naar een nieuw samenspel in zorg en ondersteuning: met inwoners in de regie

Van mee mogen praten naar de touwtjes in handen en echt zeggenschap hebben over zorg en ondersteuning. LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging trekken samen op om te komen tot een nieuw samenspel in zorg en ondersteuning, met inwoners in de regie. Dit vraagt om een fundamentele omkering in denken en handelen.

lees verder

Terug­kij­ken: evenement aan­kon­diging ggz-rechtszaak tegen NZa

Geplaatst op 20 oktober 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Privacy, Vrijheid en veiligheid
Op 5 september 2023 'lanceerde' actiegroep Vertrouwen in de GGZ de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit, op een publieke bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst kwamen de cliënten en behandelaren die meedoen aan de rechtszaak tegen de NZa aan het woord over hun beweegredenen en ervaringen. Enkelen van hen droegen ook een persoonlijke bijdrage voor. LOC is een van de initiatiefnemers van de actiegroep en rechtszaak.

lees verder

Opening Week van de Medezeg­genschap 2023

Marthijn Laterveer, coordinator LOC Waardevolle zorg, en Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger LOC Waardvolle zorg, openden op maandag 2 oktober 2023 de vierde Week van de Medezeggenschap. Een week waarin medezeggenschap in de zorg op allerlei manieren en allerlei niveaus centraal staat.

lees verder

Landelijke actiedag ouderen­zorg – Uit duizend kelen klinkt: “Geef de ouderen­zorg zuurstof”

Geplaatst op 11 september 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Op 5 september verzamelden ongeveer 1000 medewerkers van ouderenzorgorganisaties, mantelzorgers, cliëntenraadsleden en vrijwilligers zich in Den Haag voor de landelijke actie: Geef de ouderenzorg zuurstof! Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger LOC Waardevolle zorg: “Er is rust nodig in de ouderenzorg. Rust rondom geld. Stop de stapeling van de bezuinigingen in de zorg!”

lees verder (1)

Brief controver­sieel te verklaren zaken

Geplaatst op 3 september 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
LOC Waardevolle zorg heeft een brief gestuurd naar de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de commissie Justitie en Veiligheid met punten om mee te nemen in hun vergaderingen (6 en 7 september) over het eventueel controversieel verklaren van onderwerpen die niet verder behandeld worden met het demissionaire kabinet.

lees verder

LOC Waar­devol­le zorg vóór vrije artsen­keuze

Geplaatst op 14 augustus 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. De zorgprofessionals en de kwaliteit van zorg staan onder druk en er ontstaan wachtlijsten. In een poging om de zorg anders te organiseren en om ervoor te zorgen dat zorg ook in de toekomst toegankelijk is, wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zorgverzekeringswet wijzigen om zorgcontractering te bevorderen.

lees verder

De ongekende kracht van zeg­genschap van de burger.

Geplaatst op 1 augustus 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
Samen voor een hechtere samenleving. Van meepraten naar zeggenschap; LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging geven samen input voor verkiezingsprogramma.

lees verder (1)

Rust is nodig in de langdurige zorg: inkoop­kader en budget voor 2024

Zorgorganisaties in de langdurige zorg krijgen vanaf volgend jaar minder geld voor hetzelfde werk. Dat komt door een aantal maatregelen. Zoals het nieuwe inkoopkader van de zorgkantoren, een tariefkorting van het kabinet en verlaging van de huisvestingscomponent, waarmee zorgorganisaties bouw en onderhoud van gebouwen financieren. De maatregelen en vooral de combinatie daarvan zorgen voor veel onrust en onzekerheid.

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Het kan echt anders”

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Reactie LOC Inter­net­con­sul­tatie gesloten jeugdhulp

Geplaatst op 23 mei 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
LOC heeft een reactie gestuurd op de internetconsultatie ‘Gesloten Jeugdhulp’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De consultatie ging over de aanvullende regels bij het ‘besluit Jeugdwet’. De…

lees verder

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: Meer zelf, meer thuis en meer digitaal

Geplaatst op 22 mei 2023 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Zorginkoop
Op 1 juni publiceerden zorgkantoren hun meerjarig inkoopbeleid langdurige zorg. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor op regionaal niveau uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft, zoals de toenemende zorgvraag, schaarste aan personeel en stijgende kosten, worden aangegaan. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

lees verder

Extra tijd voor Generiek kompas ‘Samen­wer­ken aan kwaliteit van bes­taan’

Zorgaanbieders, beroepsgroepen, zorgkantoren en -verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers, waaronder LOC Waardevolle zorg, werken samen aan het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en verpleeghuis’, voorheen…

lees verder (1)

Met Lynn Berger in gesprek over Zorg

15 mei 2023

Lynn Berger is journalist en schrijver. Ze onderzoekt hoe zorg zich ontwikkelt, wat het voor ons doet en wat we nodig hebben om goed voor elkaar te kunnen zorgen. Op maandagmiddag 15 mei gaan we in Zwolle live met Lynn in gesprek over Zorg. En dan niet alleen de zorg die in bijvoorbeeld huisartspraktijken en verpleeghuizen wordt geleverd, maar juist ook de zorg die jij en ik dagelijks thuis of in onze omgeving leveren.

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding: antwoord ministers

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder (2)

Cliënten­raden steunen ‘kom­pas Samen­wer­ken aan kwaliteit van bes­taan’

LOC Waardevolle zorg gaat akkoord met het ‘kompas Samenwerken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis’, zoals dat op 7 maart is vastgesteld door de kerngroep Smaakmakers en vervolgens met een positief advies aan de bij LOC aangesloten cliëntenraden is voorgelegd. Van de cliëntenraden die reageerden, heeft 85 % (80) ingestemd met het Kompas, 13 % (12) heeft zich onthouden van stemming en 2 % (2) heeft tegen gestemd. Het kompas is vervolgens op vrijdag 24 maart mede namens LOC ingediend bij het Zorginstituut.

lees verder (1)

LOC vraagt om bredere ver­tegen­woor­diging bij uitwerking Integraal zor­gak­koord

Geplaatst op 26 maart 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Er zijn allerlei vraagtekens te zetten achter deze belofte, daaraan besteedden we aandacht in dit artikel. Blijft staan dat het IZA in z’n huidige vorm wél uitgevoerd moet worden. LOC hecht eraan dat dit samen gebeurt met de mensen om wie het gaat: Zonder actieve bijdrage van burgers - mensen die wel en mensen die (nog) geen zorg nodig hebben - gaat de échte transformatie zoals in het IZA besproken niet lukken. Van burgers wordt verwacht dat zij meer zelf doen. Dat betekent ook dat zij meer invloed en zeggenschap moeten hebben wat er lokaal en in hun regio gebeurt. LOC doet samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en de Senioren coalitie een voorstel aan minister Kuipers hoe we deze betrokkenheid vorm kunnen geven.

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | Bur­gerinitiatieven zorg & welzijn

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'Zeggenschap' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Achter­ban­raadpleging nieuw Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming van het kader en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met aangesloten cliëntenraden en deelnemers binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Naar verwachting ligt er in de loop van maart een concept kwaliteitskader. Dat leggen we via een achterbanraadpleging voor aan de aangesloten cliëntenraden. Tijdens twee bijeenkomsten op 15 en 16 maart bespreken we het concept kwaliteitskader en vraagt LOC aan cliëntenraden of zij de tekst wel of niet kunnen steunen.

lees verder

Online bijeen­komst Raadpleging ‘kom­pas samen werken aan kwaliteit van bes­taan’ (VOL)

16 maart 2023

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op dit moment zijn we zover dat LOC het resultaat tot nu toe graag aan de aangesloten cliëntenraden wil voorleggen met de vraag of zij dit wel of niet willen steunen. Dat doen wij tijdens deze bijeenkomst.

lees verder

Online bijeen­komst Raadpleging ‘kom­pas samen werken aan kwaliteit van bes­taan’

15 maart 2023

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Op dit moment zijn we zover dat LOC het resultaat tot nu toe graag aan de aangesloten cliëntenraden wil voorleggen met de vraag of zij dit wel of niet willen steunen. Dat doen wij tijdens deze bijeenkomst.

lees verder

Neer­waartse spiraal: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Vorig jaar maakten meerdere ggz-organisaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met errnstige en langdurige psychische problemen (deels) wilden sluiten. Vanuit LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden gaven we destijds aan ons grote zorgen te maken over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en te vrezen voor een neerwaartse spiraal. Onze zorgen dat mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die voor hen nodig is, blijken terecht.

lees verder

Van stap­penplan Wet zorg en dwang naar maatwerk in dialoog

Een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft het advies 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog' ter verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd) definitief vastgesteld . Ook LOC onderschreef dit advies, na raadpleging van cliëntenraden en deelnemers aan de radicale vernieuwingsbeweging. Het advies is aangeboden aan de minister voor langdurige zorg Conny Helder. De minister liet bij voorbaat weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wet zorg en dwang. 

lees verder

Wat doet LOC in 2023?

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is het nodig dat alle betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn.

lees verder

Landelijke prog­ram­ma’s en veran­deren­de wetgeving 2023

Er is een groot aantal landelijke programma's gestart om de zorg te verbeteren. Ook zijn er verschillende nieuwe kwaliteitskaders (in ontwikkeling) en komen er in diverse wetten kleine wijzigingen. In dit artikel hebben we de belangrijkste programma's en veranderingen in de zorg in 2023 op een rijtje gezet.

lees verder

Integraal Zor­gak­koord ontbeert visie op waardevol samenleven

Geplaatst op 22 december 2022
In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. LOC heeft grote bezwaren tegen dit akkoord. Het is gebaseerd op oude patronen van denken en doen. En het zet ook belangrijke verworvenheden zoals de vrije artsenkeuze op de tocht. Daarom zouden we het Integraal Zorgakkoord in deze vorm niet moeten willen. In dit bericht lichten we dit verder toe en schetsen we een alternatief. Ook vertellen we wat je als cliëntenraad kunt doen.

lees verder

“Zorg organiseren rondom mensen in plaats van mensen in het systeem pas­sen” – Mariëlle Cuijpers belan­gen­behar­tiger bij LOC Waar­devol­le zorg

Geplaatst op 21 december 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Dienstverlening aan cliëntenraden
Sinds januari 2022 werkt Mariëlle Cuijpers als belangenbehartiging voor LOC Waardevolle zorg. In dit bericht stelt zij zich graag aan je voor en lees je hoe je contact opneemt om signalen of ervaringen te delen.

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

24 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (VOL)

10 januari 2023

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

‘Cultuur van afrekenen aan­pas­sen’ – in gesprek over afschaf­fing dubbele controle medicatie Carintreg­geland

Na evaluatie van een uitgebreide pilot is Carintreggeland sinds juni 2021 gestopt met de verplichting tot dubbele controle bij risicovolle medicatie. Dit geldt voor heel Carintreggeland, voor de zorg in het verpleeghuis en thuis. Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing gingen vernieuwers bij Carintreggeland in gesprek met de inspectie, een vertegenwoordiger van een zorgkantoor en de directeur langdurige zorg bij VWS over het proces en de cultuurverandering die hieraan vooraf ging. Ook vaktijdschrift Zorgvisie besteedde aandacht aan dit gesprek. 

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

16 december 2022

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Online bijeen­komst Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

12 december 2022

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) komt er in maart 2023 een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met cliëntenraden en deelnemers Radicale Vernieuwing zorg. Wil je meer weten en/of betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’? Doe graag mee met deze bijeenkomst!

lees verder

Behoud de privacy in de ggz: Tweede Kamer wil geen per­soonsgegevens

Door blijvende (politieke) druk uit te oefenen, heeft de hele Tweede Kamer zich geschaard achter een motie dat persoonsgegevens van mensen die ggz ontvangen niet langer mogen worden verzameld bij de NZa. De actiegroep Stop Benchmark ROM (waar LOC onderdeel van uitmaakt) is blij dat de Kamer zich hierover uitspreekt en ziet met interesse uit naar de reactie van kabinet en de NZa. De actiegroep zal er alles aan doen om de schending van de privacy van mensen die hulp krijgen via de ggz te voorkomen.  In dit bericht lees je meer over de gegevensdoorlevering aan de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder (4)

Podcast: ‘De kracht van samen­wer­ken met gezinnen in de jeugdbescher­ming’

De jeugdbescherming is al geruime tijd onderwerp van gesprek in de media, de politiek en de samenleving. Een belangrijk geluid is dat gezinnen zich onvoldoende gezien en serieus genomen voelen. Omdat waardevolle zorg pas betekenis krijgt als dit wel gebeurt, ondersteunt LOC jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om de samenwerking met kinderen, jongeren en ouders vorm te geven.

lees verder

Cliëntperspec­tief bij inkoop jeugdzorg (online)

14 december 2022

Meepraten over hoe de zorg voor jou vorm krijgt, invloed hebben op het aanbod en de manier waarop, aangeven wat onder kwaliteit van zorg en hulp verstaan wordt, daar is medezeggenschap in de jeugdzorg (o.a.) op gericht. Cliëntenraden lopen echter aan tegen afspraken die in de inkoop van jeugdzorg al gemaakt zijn. Veel gehoorde vragen zijn: Hoe betrekken de gemeenten het cliëntperspectief? Op welke momenten is gedetailleerde invloed vanuit cliëntenperspectief mogelijk, is er mogelijkheid tot een dialoog tussen voor jeugd, ouders, instellingen en gemeenten en wat is daarvan van meerwaarde en leidt dit tot een duurzaam onderdeel in het inkoopproces? Op 14 december ben je van harte welkom om tijdens een online bijeenkomst hierover verder uit te wisselen. We presenteren een concept handreiking en gaan op basis daarvan het gesprek aan.

lees verder

Evaluatie Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 traden de Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz in werking. De afgelopen periode werden deze wetten geëvalueerd. Op verschillende momenten heeft LOC vanuit praktijkervaringen van aangesloten cliëntenraden en vanuit de beweging Radicale Vernieuwing zorg inbreng gegeven voor deze evaluatie. Onderzoekers trekken harde conclusies en minister Helder onderstreept de urgentie om de uitvoerbaarheid van de wetten te verbeteren, maar ook het belang om de beoogde verbeteringen eerst op te halen en te toetsen bij de mensen die dagelijks met de uitvoering bezig zijn en bij (vertegenwoordigers van) patiënten en cliënten.

lees verder

Herfsteditie LOC-tijdschrift | Elkaar helpen

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Kinderen, jongeren, ouders opgelet: Actiebijeen­komst voor de jeugdbescher­ming!

13 oktober 2022

Er is veel te doen om de jeugdbescherming de afgelopen weken, waarin door allerlei partijen geconstateerd wordt dat die vaak meer schade aanricht in gezinnen dan problemen oplost. En dat er onmiddellijk actie nodig is. Misschien heb je via onze (sociale) media meegekregen wat we hiervoor doen. En heb je eerste reacties daarop gelezen (op dit platform en op LinkedIn). Met cliëntenraden uit gesloten instellingen bespraken we dit al kort en kondigden we deze actie-middag aan voor kinderen, jongeren en ouders. Details zijn intussen bekend: doe mee en deel deze uitnodiging!

lees verder

LOC vraagt aandacht voor nasleep corona, ziek­tever­zuim, ener­giec­risis en inflatie

Aanstaande woensdag debatteren tweede kamerleden met minister Kuipers over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met een brief geven wij inbreng voor dit debat. Daarin vragen we aandacht voor zorgen als het gaat om de nasleep van corona en (financiële) zorgen die daarmee nauw samenhangen. Zoals het hoge ziekteverzuim, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook dringen we aan op een volledige een ruimhartige tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers met long covid. En natuurlijk blijven we benadrukken dat de menselijke kant in besluiten door het kabinet zwaarder moet wegen.

lees verder

Bes­piegelin­gen op het Integraal Zor­gak­koord

Geplaatst op 23 september 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Vorige week tekenden 13 partijen uit de zorgsector het Integraal Zorgakkoord. Opnieuw zien we een akkoord op hoofdlijnen dat gericht is op beteugelen van de hoeveelheid zorg en het beheersen…

lees verder

Online Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

25 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Online Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

21 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

18 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Regionaal Netwerk Cliënten­raden Friesland in gesprek met Raad voor Volksgezondheid en Samen­leving (VOL)

14 november 2022

Op maandag 14 november van 13:00 – 16:30 uur organiseert het Regionaal Netwerk cliëntenraden Friesland een bijeenkomst in samenwerking met LOC. Samen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gaan we in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg.

lees verder

LOC-coördinator nodigt je uit voor de Week van de Medezeg­genschap 2022

Thom van Woerkom (coördinator LOC Cliëntenraden) nodigt je met dit filmpje graag uit om mee te doen aan de Week van de Medezeggenschap 3 t/m 7 oktober aanstaande.

lees verder

Bijeen­komsten voor cliënten­raden – CZ zorgkan­toor

Op maandag 12 september en woensdag 14 september 2022 organiseert het CZ zorgkantoor wederom bijeenkomsten voor de cliëntenraden van zorgaanbieders uit de regio’s Zeeland, Zuid-Limburg, Zuidoost Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Hollandse eilanden. De cliëntenraden van deze zorgaanbieders zijn van harte welkom bij één van deze bijeenkomsten.

lees verder

Feitenon­der­zoek bij uit­huisplaat­sin­gen

De afgelopen periode onderzocht de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 45 gedwongen uithuisplaatsingen in 2021 en ziet daarbij dat de kwaliteit van feitenonderzoek tekort schiet. De inspectie beveelt aan aan om ouders en kinderen beter te betrekken bij afwegingen over uithuisplaatsing. In een rapport presenteert de inspectie haar conclusies en aanbevelingen.

lees verder (1)

Zorgpres­tatiemodel en privacy – Online bijeen­komst cliënten­raden ggz (VOL)

6 september 2022

Op dinsdag 6 september organiseert LOC een digitale bijeenkomst voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg over het zorgprestatiemodel en zorgen die bestaan over de privacy voor cliënten. We geven een toelichting op de situatie rondom de doorlevering van gegevens aan de NZa en op de acties van LOC om deze schending van privacy te stoppen. Er is gelegenheid om tips en ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg kunnen doen.

lees verder (2)

Vrijheid en veiligheid recht cliënten

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben zijn een groot goed. Zorg met dwang moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt ook voor het toedienen van kalmerende middelen aan mensen met dementie.

lees verder

Rapport: Tandheel­kun­dige zorg in de Wet langdurige zorg

Onlangs verscheen een eindrapportage over tandheelkundige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. LOC werkte mee aan dit onderzoek. Daarbij gaven we aan dat er een ongewenst onderscheid wordt gemaakt of mensen die in een verpleeghuis wonen wel of niet tandheelkundige zorg via het verpleeghuis ontvangen. Mensen met een indicatie mét behandeling hebben recht op een tandarts via het verpleeghuis en mensen zonder behandeling ontvangen geen tandheelkundige zorg via het verpleeghuis. In de praktijk wonen mensen met en zonder behandeling bij elkaar in hetzelfde verpleeghuis of op dezelfde gang. Het verschil in aanspraak zorgt voor onduidelijkheid en verwarring. Dat is ook een conclusie van het onderzoek. Een van de aanbevelingen is om deze onduidelijkheid weg te nemen.

lees verder (2)

LOC Waar­devol­le zorg blij met (bijdrage aan) oplos­sin­gen nazorg Mesh

LOC Waardevolle zorg zette zich vanaf 2017 in voor betere behandelmogelijkheden en nazorg voor mensen met een mesh prothese (matje), die als gevolg daarvan complicaties ontwikkelden. De patiëntengroep met complicaties bestaat uit 10.000 tot 15.000 mensen. Zij ontvingen niet de juiste zorg en kregen onvoldoende erkenning voor de klachten waarmee zij te maken kregen. LOC begeleidde een Ronde Tafel-traject met betrokken partijen om gezamenlijk oplossingen te bespreken voor patiënten met problemen. Dit deden we vanuit de visie dat elk mens een waardevol leven moet kunnen leiden ook als diegene zorg nodig heeft. Inmiddels krijgen mensen die dit nodig hebben betere nazorg. Ook werken artsen en patiënten vertegenwoordigers verder met elkaar samen aan onderzoek en richtlijnen. LOC heeft zich van harte ingezet voor deze groep mensen. We zijn blij met de tot nu toe bereikte resultaten en ronden onze betrokkenheid hiermee af.

lees verder (1)

Partijen presen­teren gezamen­lijk Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis 

In navolging op de ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ hebben acht partijen uit de zorg thuis, waaronder LOC Waardevolle zorg, afgelopen week een ‘Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg thuis, wat we hier zelf aan willen doen en wat er nodig is van de systeempartijen.  

lees verder (3)

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Dit voorjaar presenteerden minister Helder en directeur-generaal Van Koesveld van VWS het nieuwe programma Wonen en Ondersteuning met Zorg voor Ouderen (WOZO). LOC Waardevolle zorg was als genodigde aanwezig bij de presentatie. Op 4 juli geeft minister Helder een toelichting op het programma tijdens het Waardigheid en Trots congres.

lees verder (8)

Zorg & Zeg­genschap | Anders kijken naar zorg en ondersteuning

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Aandacht voor goede ventilatie in zor­ginstel­lin­gen

Donderdag 16 juni debatteren Tweede Kamerleden met minister Kuipers over de lange termijn corona aanpak. LOC gaf voor dit debat belangrijke aandachtspunten mee. We benadrukken vandaag speciaal het belang van een gezonde woonomgeving en goede ventilatie van zorginstellingen. Ventilatiesystemen zijn vaak nog niet virusproof. Vergeleken met het onderwijs, gaat er tot nu toe weinig aandacht uit naar het verbeteren van de luchtkwaliteit in zorginstellingen. We pleiten voor een standaard programma van eisen voor het binnenmilieu van zorginstellingen.

lees verder (1)

Afwegingskader code zwart en rol cliënten­raad (VVT)

Eerder dit jaar publiceerden beroeps- en brancheorganisaties V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ een gezamenlijk afwegingskader om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken, mocht 'code zwart' zich ooit voordoen. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. LOC droeg vooral bij door een bijlage te maken voor cliëntenraden.

lees verder

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Op 18 mei gingen Tweede Kamerleden met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind in debat over het Jeugdbeleid. Er zijn grote problemen in de jeugdzorg. Ook uit alle signalen die LOC ontvangt van kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners en cliëntenraden blijkt dat. Als inbreng voor dit debat deelden wij onze zorgen in een brief met de betrokken Tweede Kamerleden, maar ook concrete en breed gedragen oplossingen. We moeten de symptoombestrijding stoppen en problemen bij de wortel aanpakken. Veel punten uit onze brief kwamen aan de orde tijdens het debat. Ook het belang van inbreng door jongeren en ouders zelf en de inzet van ervaringsdeskundigen kwam uitgebreid ter sprake.

lees verder (2)

Ken­nis­making met minister Helder

Op 23 maart 2022 was er vanuit LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met minister Helder voor Langdurige zorg en sport. Hierbij waren coördinatoren van LOC aanwezig, en uiteraard ook mensen uit ons netwerk. Uit cliëntenraden en de vernieuwingsbewegingen. Marthijn Laterveer (coördinator LOC en Radicale vernieuwing), Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing GGZ)en Isabelle van der Wijk (coördinator Radicale vernieuwing zorg) vatten de middag in onderstaand bericht samen.

lees verder (1)

Inbreng LOC voor debat Tweede Kamer 31 maart

Aanstaande donderdag 31 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de belangrijke thema’s dementiezorg, langer thuis wonen, palliatieve zorg, wijkverpleging, persoonsgebonden bugdet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met een brief geeft LOC inbreng voor dit debat. We geven aan dat voor een goed leven meer nodig is dan puur de focus op het langer thuis blijven wonen. We vragen om de nodige schotten op te heffen en we vragen om meer regionale en lokale ruimte in landelijke programma’s.

lees verder (1)

LOC-tijdschrift | Steun manifest: laat kinderen zichzelf zijn

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder (1)

Reactie ministers op zorgen LOC over gebruik stroomstoot­wapens in de zorg

Geplaatst op 22 maart 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Zoals LOC eerder berichtte, is de politie begin dit jaar begonnen met het trainen van 17.000 agenten die een stroomstootwapen kunnen gaan gebruiken. LOC vindt het onaanvaardbaar dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. We eisten dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz. Op basis van ons bericht zijn er Kamervragen gesteld en die zijn nu door de verantwoordelijke ministers beantwoord. Lees in dit artikel ook de reactie van LOC.

lees verder

Wat wil je de minister meegeven tijdens onze ken­nis­making?

Op 23 maart heeft LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met de minister van Langdurige zorg en sport, Conny Helder. Naast coördinatoren van LOC, zijn daarbij ook een cliëntenraadslid en een ervaringsdeskundige aanwezig. Wat zou jij de minister mee willen geven in deze kennismaking, vanuit je rol als cliëntenraadslid? Praat ook mee! We bundelen de reacties, die helpen ons bij het overleg met de minister.

lees verder

Evaluatie Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Donderdag 17 maart debatteert de vaste kamercommissie van VWS over de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). LOC stuurde als inbreng voor dit debat een brief met een aantal standpunten en aanbevelingen. Daarin vragen we aandacht voor een aantal belangrijke zaken die bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Ook gaan we in op de behandeling van klachten en geschillen en op governance en goed bestuur. Daarnaast vragen we om een toegankelijke versie van het evaluatierapport, zodat cliëntenraden ermee aan de slag kunnen.

lees verder

Opnieuw oproep: mak­kelij­ker een handtekening onder een Wlz-aanvraag

Samen met cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheverenigingen, vraagt LOC Waardevolle zorg in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS om het proces rondom (her)indicaties voor de Wet langdurige zorg makkelijker te maken.

lees verder

Hoofdlij­nen­debat VWS – Brief LOC

Op 8 maart debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van het ministerie van VWS over het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord zijn veel plannen en maatregelen beschreven. We missen daarin de samenhang. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn groot. De huidige manieren van organiseren bieden geen antwoorden meer voor de vraagstukken waar we voor staan. Er is veel meer samenhang tussen beleid nodig om tot oplossingen te komen. LOC Waardevolle zorg roept de Tweede Kamer en het kabinet op deze problemen in samenhang op te lossen. Zonder blauwdruk, maar samen met de mensen in de lokale samenleving. We doen daarvoor een aantal suggesties. Deze hebben we per brief meegegeven voor het debat.

lees verder

Langdurige zorg presen­teert stip op de horizon COVID-19

Vandaag hebben twaalf partijen uit de langdurige zorg, waaronder LOC, samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat we hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

lees verder (1)

Reactie LOC op rapport Aanpak corona: ‘Her­ken­bare kritiek en aan­bevelin­gen’

In het begin van de coronaperiode was er te weinig aandacht voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Een belangrijke en harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste rapport over de corona-aanpak. LOC gaf inbreng voor het onderzoek en herkent de conclusies. Die zijn in lijn met verhalen van cliënten, cliëntenraden, naasten, medewerkers en bestuurders. Wel ontbreekt in het rapport een kritische reflectie op het onrechtmatig opsluiten van mensen die in verpleeghuizen wonen. Lees in dit bericht de reactie van LOC op het rapport. 

lees verder (2)

Reactie op inter­net­con­sul­tatie uitbreiding groepen Wet zorg en dwang

Geplaatst op 7 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Voor ouderen met psychische problemen of mensen met een vorm van autisme is niet altijd duidelijk welke wet voor hen geldt: de Wet zorg en dwang, of de Wet verplichte ggz. Voor sommige mensen kan het beter zijn om onder de Wet zorg en dwang te vallen. Nu is er een ontwerpbesluit om dit mogelijk te maken. LOC stuurde samen met een grote groep andere partijen een reactie op dit ontwerpbesluit. Daarin pleiten we ervoor dat de zorgbehoefte leidend is bij de keuze onder welke wet de persoon valt. En om ervoor te zorgen dat de rechtspositie van mensen verbetert.

lees verder

Aan­bevelin­gen LOC voor evaluatie Wet zorg en dwang

Geplaatst op 3 februari 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Vrijheid en veiligheid
Op basis van praktijkervaringen van aangesloten cliëntenraden en de beweging Radicale vernieuwing zorg, gaf LOC Waardevolle zorg aanbevelingen voor de evaluatie van de Wet zorg en dwang. Deze week werd het eerste deel van de evaluatie besproken door de minister en de Tweede Kamer.

lees verder (1)

Mogelijk meer stroomstoot­wapens in de zorg | Reactie LOC: ‘On­men­selijk’

Geplaatst op 24 januari 2022 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
Met een stroomstootwapen, dat eruit ziet als een pistool, kun je iemand van dichtbij en op afstand een elektrische schok toedienen. Daardoor trekken de spieren samen. Iemand kan zich tijdelijk niet meer bewegen en heeft pijn. LOC vindt het afgrijselijk dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. LOC eist dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz.

lees verder (1)

LOC-tijdschrift | De menselijke maat centraal

Het winternummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder

Tijd om het roer om te gooien | Samenleven in de toekomst

In onze samenleving staan we voor grote uitdagingen. Met alleen extra geld voor verschillende sectoren komen we er niet meer. De laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, stond in het teken van de toekomstige samenleving. Hoe willen we wonen? Hoe willen we werken? Hoe willen elkaar ondersteunen? En hoe kunnen we de samenleving menselijker maken?

lees verder

Minister: nieuwe ver­soepelin­gen in de zorg

LOC heeft ook de afgelopen tijd weer het VWS-ministerie verzocht meer mogelijk te maken. Dit op basis van signalen van cliëntenraden die laten weten dat ze willen dat er versoepelingen komen, bijvoorbeeld nu er steeds minder sprake is van corona in de verpleeghuizen. De minister heeft nu mogelijkheden voor nieuwe versoepelingen aangekondigd voor thuiswonende ouderen en mensen die in zorgorganisaties voor langdurige zorg wonen.

lees verder

LOC-tijdschrift: ‘Met verhalen van mensen zelf de agenda bepalen’

Juist in deze tijd is het belangrijk na te denken hoe we onze toekomstige samenleving willen inrichten. Hoe vinden we daarbij oplossingen voor de vraagstukken? Het is hard nodig dat we vanuit LOC met alle betrokken cliëntenraden en vernieuwingsbewegingen daartoe het initiatief nemen. In verschillende artikelen delen mensen uit het LOC-netwerk hun ervaringen.

lees verder

Brede coalitie presen­teert ‘Tien uit­gangspun­ten voor toekomstbes­ten­dige ouderen­zorg’

Geplaatst op 11 maart 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Twaalf landelijke partijen die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de zorg en ondersteuning aan ouderen maken zich grote zorgen over de ouderenzorg in de nabije toekomst. Ze presenteren daarom ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’. De uitdagingen stapelen zich op en toekomstgerichte oplossingen ontbreken. De vergrijzing noopt tot politieke keuzes en de totstandkoming van een nieuw kabinet biedt hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Met een gedegen en breed gedragen visie voor de lange termijn en concrete maatregelen op de korte termijn kunnen we de toekomst van de ouderenzorg veiligstellen. Het kan en moet anders.

lees verder

Afwegingskader code zwart VVT

V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ hebben een gezamenlijk afwegingskader gepubliceerd om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken, mocht 'code zwart' zich ooit voordoen. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. LOC droeg vooral bij door een bijlage te maken voor cliëntenraden.

lees verder

LOC-bijdrage aan onderzoek Raad voor Veiligheid aanpak corona-crisis

Geplaatst op 19 februari 2021 - Thema's: Rechten van mensen, Coronavirus
Het onderzoek naar de aanpak van de corona-crisis richt zich op de voorbereiding op een pandemie, de crisisorganisatie en besluitvorming. Maar ook op de effecten van de aanpak op kwetsbare mensen. LOC heeft de Onderzoeksraad verzocht het onderzoek niet alleen te richten op de bezoekregeling voor verpleeghuizen, maar ook op het feit dat bewoners niet naar buiten mochten. Vooral omdat achteraf is gebleken dat het mensen juridisch niet verboden kan worden het verpleeghuis te verlaten.

lees verder (17)

Win­tereditie LOC-tijdschrift: ontwik­kelin­gen 2021

In dit nummer in verschillende artikelen specifieke aandacht voor hoe we in 2021 nieuwe stappen kunnen zetten om Waardevolle zorg dichterbij te brengen. Je kunt lezen over plannen van de overheid en van LOC. Zoals nieuwe vormen van LOC-dienstverlening en vernieuwingsbewegingen. Zoals altijd natuurlijk ook cliëntenraadsleden aan het woord en anderen uit het LOC-netwerk en nog veel meer.

lees verder

Juist in crisistijd is Waar­devol­le zorg nodig | Praktische mogelijkheden

LOC heeft tijdens de corona-crisis hard gewerkt om eraan bij te dragen dat de menswaardigheid niet buiten beeld zou raken bij de maatregelen die werden getroffen. Maar onder hoge druk blijkt het in de praktijk lastig om niet terug te vallen in een ‘systeemaanpak’, waarbij dat wat individuele bewoners belangrijk vinden niet meer voorop staat. Dus ondanks alle goede bedoelingen is het perspectief van cliënten en naasten de afgelopen maanden veelal toch buiten beeld geraakt. De vraag dringt zich op: hoe kan het anders?

lees verder (1)

Herfstnum­mer LOC-tijdschrift is uit!

In dit nummer in verschillende artikelen specifieke aandacht voor wat de afgelopen maanden ons praktisch kunnen leren voor een onverhoopte nieuwe crisistijd. Je kunt lezen over de Week van de Medezeggenschap en nieuwe vormen van de LOC-dienstverlening. En zoals altijd natuurlijk: cliëntenraadsleden en anderen uit het LOC-netwerk aan het woord, achtergrondartikelen over medezeggenschap en Waardevolle zorg in de praktijk en meer.

lees verder

‘Cul­tuur­veran­dering nodig’ | Reactie LOC jeugd op wetsvoorstel

Geplaatst op 14 september 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
LOC Jeugd vindt dat hoe het nu gaat in de jeugdzorg, niet is zoals het zou moeten gaan. De jeugdzorg sluit nog te vaak niet goed aan op wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. Wat voor hen belangrijk is blijft te vaak buiten beeld, mensen komen in moeilijkheden door hoe jeugdzorg nu nog georganiseerd is. Daarom hebben we in onze reactie op de 'Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' vooral aangegeven hoe we voor ons zien dat het zou moeten.

lees verder

Activiteiten Week van reflectie maken goede zorg zichtbaar

Het belooft weer een inspirerende Week van reflectie in de zorg te worden met enthousiaste deelnemers en activiteiten in het hele land. Zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen organiseren in de Week van reflectie inspirerende activiteiten. De dertiende Week van reflectie gaat op maandag 23 november van start.

lees verder

Stroomstoot­wapens in de zorg | Reactie LOC: ‘On­men­selijk’

Geplaatst op 24 augustus 2020 - Thema's: Privacy, Vrijheid en veiligheid
Met een stroomstootwapen, dat eruit ziet als een pistool, kun je iemand van dichtbij en op afstand een elektrische schok toedienen. Daardoor trekken de spieren samen. Iemand kan zich tijdelijk niet meer bewegen en heeft pijn. LOC vindt het afgrijselijk dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. LOC eist dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz.

lees verder (7)

Oproep: ‘verpleeg­huizen niet weer op slot’ | LOC in RTL Nieuws

Geplaatst op 22 augustus 2020 - Thema's: Coronavirus
"Bewoners, familie en personeel doen een dringende oproep: er mag geen nieuwe lockdown van verpleeghuizen komen. Ouderen gaan eraan onderdoor. En het is ook niet nodig, want verpleeghuizen zeggen nu veel beter voorbereid te zijn." Zo opent het RTL Nieuws van vanavond.

lees verder (1)

Handreiking aanpak verpleeg­huis­zorg bij corona

Geplaatst op 6 augustus 2020 - Thema's: Coronavirus
LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl maakten in mei een handreiking bezoekregeling verpleeghuizen. Inmiddels is op iedere verpleeghuislocatie weer bezoek mogelijk en zijn we in een andere fase. Vanwege een toenemend aantal positieve testen en andere inzichten hebben deze partijen besloten een nieuwe handreiking te schrijven. De verwachting is dat die in september uitkomt.

lees verder (19)

Definitief rapport commissie Bos | Reactie LOC

De commissie Bos heeft een definitief rapport gepubliceerd over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Het gaat om ingrijpende adviezen. Cliëntenraden en LOC vinden het belangrijk dat er oplossingen komen voor de besproken thema’s. De manier waarop vraagt wel de nodige aandacht: het rapport blijft nu hangen in symptoombestrijding. Economie en systemen zijn steeds weer het uitgangspunt, in plaats van mensen en menselijkheid.

lees verder (5)

Zomer­num­mer LOC-tijdschrift helemaal in teken nieuwe Wmcz

Een speciaal bewaarnummer boordevol informatie over de nieuwe medezeggenschapswet. We gaan in op vele mogelijkheden die de nieuwe wet en situatie biedt. En op hoe je ermee om kunt gaan zodat de zorg en ondersteuning er beter van worden. Je kunt ook lezen over een scala aan ondersteuningsmogelijkheden om de medezeggenschap (verder) te professionaliseren.

lees verder

Ruimte benutten voor bezoek verpleeg­huizen

Het is voor veel bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen een moeilijke tijd. Hun naasten konden lang niet op bezoek komen en de kans op besmetting van Covid-19 lag op de loer. Gelukkig zijn er sinds 25 mei steeds minder besmettingen en kan steeds meer bezoek worden toegestaan. En mogen mensen naar buiten als ze daar behoefte aan hebben. Op sommige plekken in het land ontstaat frustratie bij bewoners en hun naasten, bijvoorbeeld omdat het openen van de deuren minder snel gaat dan verwacht. Of omdat mensen niet naar buiten mogen. Minister Hugo de Jonge heeft vanavond in een persconferentie aangegeven dat verpleeghuizen zo snel mogelijk de ruimte die er is moeten benutten.

lees verder (10)

Stap voor stap ruimte voor bezoek in verpleeg­huizen

Minister de Jonge werkt aan een plan om stap voor stap weer bezoek mogelijk te gaan maken in verpleeghuizen. Er komt daarmee beweging in het generieke bezoek-verbod. LOC is door de minister gevraagd om mee te denken in het voorstel dat hij binnenkort aan het Outbreak Management Team (OMT) voorlegt. LOC pleit al langer voor maatwerk. De kern van het pleidooi van LOC is steeds dat lokaal mensen (cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, specialist ouderengeneeskunde en management) afwegingen maken wat kan en wat niet kan. Als landelijke partijen kunnen we helpen om daarbij de goede afwegingen te maken en de situatie te monitoren. We kunnen daarbij goede voorbeelden ophalen en verspreiden, maar moeten niet gaan bepalen hoe het moet. Het blijft maatwerk.

lees verder (2)

Zor­gor­ganisatie zet eerste stap naar bezoek ín verpleeg­huis

Zorgkoepel Envida heeft ‘veilige’ huiskamers op alle vijftien locaties ingericht waar familie en bewoners elkaar toch kunnen ontmoeten en samen koffie kunnen drinken.

lees verder

LOC en branches vragen minister om verlenging termijn vaststel­len medezeg­genschapsregeling

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 is per 1 juli 2020 van kracht. Dat zou betekenen dat cliëntenraden en zorginstellingen tot 1 januari 2021 de tijd hebben om nieuwe afspraken vast te leggen in een medezeggenschapsregeling. Samen met de brancheorganisaties vraagt LOC de minister om meer ruimte voor het vaststellen van de medezeggenschapsregeling. Gezien de huidige crisis is de termijn van 6 maanden niet haalbaar.

lees verder (5)

Bezoek­ver­bod verpleeg­huizen verlengd tot 20 mei, reactie LOC op Radio 1, NOS Journaal en Nieuwsuur

“Het is teleurstellend dat er geen maatwerk mogelijk is” Tijdens de persconferentie vanavond heeft premier Rutte bekendgemaakt dat het bezoekverbod van verpleeghuizen wordt verlengd tot 20 mei. “Hier zit veel…

lees verder (4)

LOC op Radio 1 en NOS: “Er zijn geen makkelijke oplos­sin­gen; er moet maatwerk komen”

Vanochtend was LOC-coördinator Marthijn Laterveer live te horen op Radio 1. Het NOS deed direct daarna met onderstaand artikel verslag in de live-blog van 21 april.

lees verder

LOC: alles op alles voor meer tests en bescher­mingmid­delen

LOC heeft de Ministriële Commissie Crisisbeheersing vandaag met een brief gevraagd alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk testen en beschermingsmiddelen beschikbaar komen voor de zorgprofessionals, naasten en cliënten in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Cliëntenraden maken zich zorgen over de cliënten en mantelzorgers en zorgverleners, die risico lopen om besmet te raken met het coronavirus vanwege het tekort aan testen en middelen.

lees verder

Een­zaam­heid risico voor gezondheid – belang maatwerk bezoek­regeling

Foto: EenVandaag Cliëntenraden uit het land laten LOC weten hoe nadelig de effecten zijn van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Al 2,5 week wordt er geen bezoek toegelaten. Daarom schreef LOC…

lees verder (40)

Sluiting verpleeg­huizen voor bezoek: een toelichting

Het kabinet heeft besloten dat er tot 6 april geen bezoek meer mag komen in de verpleeghuizen. Ook niet in kleinschalige woonvormen voor ouderen. Alleen als een bewoner stervende is mogen naasten op bezoek komen. Deze maatregel is zeer ingrijpend. LOC heeft in een overleg met de minister nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de menselijke kant. Veiligheid is belangrijk, maar zorgorganisaties hebben een verantwoordelijkheid bij het organiseren van contact met de naasten. Ook in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg merken mensen de gevolgen van de coronacrisis. Cliëntenraden hebben een belangrijke rol.

lees verder (10)

Voor­jaarsnum­mer LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap

Het nieuwe LOC-tijdschrift is weer uit! Met veel aandacht voor waar het eigenlijk over gaat in de zorg. Artikelen over hoe je kunt omgaan met de nieuwe wetten. Praktische tips en tools voor de medezeggenschap. Lees over vernieuwingsbewegingen in zorg en welzijn, en meer.

lees verder

Na inzet LOC nu strenge regels plaatsing bek­ken­bodem­mat­jes

Geplaatst op 27 februari 2020 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Klachten en geschillen
Op Skipr, het nieuwsplatform voor de zorg, is een artikel te lezen met de titel 'IGJ: strenge regels voor plaatsing bekkenbodemmatjes'. De inspectie heeft besloten dat zogenaamde bekkenbodemmatjes alleen nog mogen worden geplaatst onder strenge voorwaarden. LOC is blij dat er stappen worden genomen om de zorg te verbeteren voor patiënten, en dat we daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

lees verder (2)

Wetsvoorstel ‘resul­taat­gericht beschik­ken’ flinke stap achteruit voor cliënten, ouderen en man­tel­zor­gers

Geplaatst op 21 februari 2020 - Thema's: Kwaliteit wijkverpleging, Rechten van mensen
Met het wetsvoorstel 'resultaatgericht beschikken' wil het VWS-ministerie een manier van werken invoeren waardoor de rechtspositie van mensen er flink op achteruit gaat. Het gaat om de rechtspositie van mensen die hulp nodig hebben uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zeven landelijke organisaties van cliënten-, patiënten- en ouderen, waaronder LOC, willen dat het voorstel van tafel gaat.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg

"Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen die zorg nodig hebben. En om te zorgen dat opleidingen en werken in de zorg aantrekkelijk zijn". LOC vraagt met een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. We hopen dat Tweede Kamerleden deze punten inbrengen tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg dat plaatsvindt op 12 februari.

lees verder

Staatssec­retaris belooft toegang GGZ-zorg te verbeteren na gesprek initiatief­nemers ‘Lijm de zorg’

Geplaatst op 28 januari 2020 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Rechten van mensen
Vorige week deed een groep ervaringsdeskundigen en hulpverleners in de jeugdzorg & GGZ een klemmend beroep op het kabinet. Inmiddels steunen ruim 60.000 mensen dit manifest. Weer een initiatief dat laat zien hoe noodzakelijk het is om te werken aan Waardevolle zorg.

lees verder

Totaalaan­pak nodig voor toenemende vraag naar verpleeg­huis­zorg

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. LOC, Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Ieder(in) en KBO-PCOB vinden dat mensen moeten kunnen kiezen voor een passende verpleeghuisplek en vervolgens…

lees verder

De dood­lopen­de weg van integrale ver­gelij­king

Geplaatst op 9 december 2019
Soms lijkt het of we wel erg weinig leren van het verleden. Steeds weer denken we dat we met modellen en metingen de werkelijkheid in kaart kunnen brengen. Om op…

lees verder (2)

Bijsturing decentralisatie: brief reactie LOC Jeugd

Geplaatst op 28 november 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit jeugdzorg
LOC Jeugd schreef een brief aan de Tweede Kamer voor het wetgevingsoverleg Jeugd. In deze brief gaven wij namens de jongeren en ouders uit ons netwerk, de Kamerleden vijf belangrijke punten om mee te nemen naar het debat op 18 november 2019.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over begroting van VWS

Geplaatst op 29 oktober 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Op woensdag 30 oktober is de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport het onderwerp van debat in de Tweede Kamer. LOC Waardevolle zorg gaf de kamerleden per brief een paar punten mee voor tijdens dit debat. Door het grote aantal leden heeft LOC een unieke positie in de landelijke belangenbehartiging in Den Haag. LOC pleit ervoor om het maatschappelijk geld dat naar de zorg gaat goed te besteden. Lees in dit bericht de belangrijkste punten uit deze brief.

lees verder

Ver­zeker­den meer invloed op beleid zorgver­zekeraars

De Tweede Kamer heeft voor een wetsvoorstel gestemd van minister Bruins. Dit zorgt voor meer inspraak van verzekerden bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van zorgverzekeraars. LOC stuurde de Tweede Kamer hier eerder een brief over en is blij met deze ontwikkeling.

lees verder

LOC pleit in Den Haag voor sterke medezeg­genschap in de wijk

Zorg thuis is voor veel van onze aangesloten cliëntenraden een zeer belangrijk onderwerp. Namens deze raden schreef LOC een brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor een sterke medezeggenschap in de wijk. En dat voor mensen in de wijk goed duidelijk is waar zij terecht kunnen met een zorgvraag en dat zij deze zorg laagdrempelig kunnen krijgen. Ook vragen we aandacht voor een zorgvuldige monitoring van de Wet Zorg en Dwang in de thuissituatie tijdens het overgangsjaar 2020.

lees verder

Verminder de stapeling van kosten voor mensen die langdurig zorg nodig hebben

Geplaatst op 5 september 2019 - Thema's: Rechten van mensen
LOC vraagt de Tweede Kamer extra maatregelen te nemen zodat kosten verminderen voor mensen die langdurig zorg nodig hebben.

lees verder (3)

Brief aan Tweede Kamer over cul­tuuromslag verpleeg­huis­zorg

Geplaatst op 25 juni 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg, Zorginkoop
Mensen die zorg nodig hebben, moeten samen met hun naasten en medewerkers de ruimte krijgen om zelf inhoud te geven aan hun zorg en ondersteuning. Dat vergt lokaal maatwerk en een nieuwe manier van denken waarin netwerken centraal staan. In een brief aan de Tweede Kamer noemt LOC een aantal belangrijke mogelijkheden om de benodigde cultuuromslag te kunnen versnellen.

lees verder

Grote zorgen om de rechtspositie van mensen met een hulpvraag

Geplaatst op 25 juni 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Ruim één miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte en ouderen krijgen zorg en ondersteuning van de gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo schiet in meerdere opzichten tekort. LOC schreef samen andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer over essentiële punten waarop het in de praktijk niet goed gaat.

lees verder

Waarborg toegang tot specialist ouderen­genees­kun­de

Geplaatst op 18 juni 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Op 26 juni 2019 spreekt de Tweede Kamer over de zorgverzekering en het verzekerde pakket. LOC, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden eenvoudige toegang tot goede en betaalbare zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van groot belang en schreven daarover een brief aan de Tweede Kamer.

lees verder

LOC pleit bij con­sul­tatie Besluit Wmcz 2018 voor snelle invoering wet

Geplaatst op 23 mei 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Kwaliteit jeugdzorg
LOC heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Besluit Wmcz 2018. LOC vindt het belangrijk dat de Wmcz 2018 zo snel mogelijk van kracht wordt. We pleiten ervoor geen eindeloze discussies over het Besluit te laten ontstaan.

lees verder

Geef cliënten rechtstreeks invloed op beleid ver­zekeraar

Geplaatst op 22 mei 2019 - Thema's: Zorginkoop, Rechten van mensen
LOC betwijfelt of met de wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet de invloed van verzekerden, patiënten en cliënten ook echt wordt bereikt. We schreven met andere cliëntenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer waarin staat dat we willen dat verzekerden, cliënten en patiënten ook rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.

lees verder

Uitstel Wet zorg en dwang lost niets op

Geplaatst op 16 mei 2019 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
LOC pleit samen met acht cliëntenorganisaties in een brief aan minister de Jonge van VWS om de Wet zorg en dwang zonder vertraging in te voeren. We zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.

lees verder

LOC deelt de bredere zorgen over de praktijk van resul­taat­gericht indiceren Wmo

Geplaatst op 29 april 2019 - Thema's: Rechten van mensen
LOC is mede-ondertekenaar van een brief aan de Tweede Kamer waarin cliëntenorganisaties aangeven zich grote zorgen te maken over een wetswijzigingsvoorstel dat het mogelijk maakt te indiceren op resultaat in plaats van op uren in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

lees verder

5 belangrij­ke ver­beter­pun­ten Zorgver­zekeringswet

Geplaatst op 10 april 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Op 10 april praat de Tweede Kamer in een algemeen overleg over de Zorgverzekeringswet. Patiëntenfederatie Nederland en LOC vragen in een brief aandacht voor 5 belangrijke verbeterpunten.

lees verder

Tweede Kamer: zorg voor goede uitvoering Wmo-abon­nementstarief

Geplaatst op 25 maart 2019 - Thema's: Rechten van mensen
De stapeling van zorgkosten is een groot probleem voor mensen met een beperking, chronische ziekte en veel senioren. Ieder(in), Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB en LOC constateren al langere tijd dat zorg/ondersteuningskosten onbetaalbaar worden, terwijl tegemoetkomingen niet meestijgen of zijn wegbezuinigd.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg: lokaal maatwerk

Geplaatst op 11 februari 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Goede zorg vraagt om lokaal maatwerk. Voor een algemeen overleg op 14 februari geeft LOC geeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal punten mee over hoe we een cultuuromslag in de verpleeghuiszorg kunnen versnellen.

lees verder

LOC brief aan Eerste Kamer: ‘Wmcz snel aan­nemen’

Geplaatst op 15 januari 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Kwaliteit jeugdzorg
Op 15 januari 2019 vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) plaats. LOC pleit in een korte brief naar de Eerste Kamer om de wet snel aan te nemen.

lees verder

Terugblik ron­detafel­gesprek over buikmatjes (mesh)

Geplaatst op 14 december 2018 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Klachten en geschillen
Al decennia kampt een aantal mensen met de bijwerkingen van matjes (mesh) die ooit dé oplossing leken bij liesbreuken, bekkenbodemverzakkingen en buikwandhernia’s. Hoewel de negatieve gevolgen van de ingreep steeds meer naar buiten kwamen, is er nog steeds geen oplossing voor de patiënten die met pijn en soms blijvende invaliditeit kampen. Daarom klopten zij bij LOC aan. Op 31 oktober 2018 werd op initiatief van LOC de eerste landelijke rondetafelbijeenkomst over de mesh-problematiek gehouden.

lees verder (72)

Brief LOC over Wmcz aan Tweede Kamer

Geplaatst op 5 november 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief licht LOC toe waarom het onderscheid tussen medezeggenschapsrechten in de kortdurende en langdurende zorg onwenselijk is.

lees verder

Brief LOC over Wmcz aan Tweede Kamer

Geplaatst op 26 oktober 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief over de nieuwe Wmcz vraagt LOC aandacht voor rechtsgelijkheid voor cliëntenraad en zorgaanbieders en geen onderscheid tussen kortdurende en langdurende zorg.

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Wmcz

Geplaatst op 5 september 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief vraagt LOC samen met andere organisaties van cliëntenraden aandacht voor een sterke medezeggenschap in de vernieuwde wet.

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over behan­deling Wmcz

Geplaatst op 2 juli 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief dringt LOC er samen met andere organisaties van cliëntenraden op aan om de nieuwe Wmcz snel in de Tweede Kamer te behandelen.

lees verder

Wachtlijsten GGZ tegengaan en per direct stoppen met door­levering van ROM

Geplaatst op 30 mei 2018 - Thema's: Rechten van mensen
Voor een Algemeen overleg in de Tweede Kamer over de geestelijke gezondheidszorg op donderdag 31 mei stelt LOC in een brief een aantal belangrijke onderwerpen in de GGZ aan de orde.

lees verder

Ron­detafel­gesprek met medische beroepsgroepen over protheses (mesh)

Geplaatst op 17 april 2018 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Klachten en geschillen
Sinds een aantal jaren zijn er protheses (mesh) op de markt voor het verhelpen van liesbreuken, incontinentie en verzakkingen van darmen of blaas. Voor een groot deel van de patiënten pakt de behandeling goed uit. Voor een klein deel van de populatie (2-5%, 5.000-15.000 mensen in Nederland) levert de plaatsing echter - soms ernstige - klachten op. Een goed behandelmogelijkheid ontbreekt. Op verzoek van een aantal patiënten legde LOC contact met betrokken beroepsgroepen. De vier belangrijkste beroepsverenigingen (NVOG, NVVH, NVU en NIV) zegden hun medewerking toe aan een rondetafelgesprek.

lees verder (3)

Een mijlpaal: ronde tafel over matjes

Geplaatst op 22 maart 2018 - Thema's: Klachten en geschillen
Afgelopen week is een mijlpaal bereikt toen 4 beroepsverenigingen van medisch specialisten hun medewerking toezegden aan een ronde tafel. Doel van de ronde tafel is betere zorg voor patiënten van…

lees verder

Brief LOC inbreng verslag Wmcz Tweede Kamer

Geplaatst op 2 februari 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief reageert LOC op het wetsvoorstel Wmcz. Punten zijn onder andere: handhaven lokale medezeggenschap, insprak voor bewoners, goede ondersteuning, rol geschillencommissie en ongewenst onderscheid kortdurende en langdurende zorg.

lees verder

LOC vraagt om door­zichtige jaar­rekenin­gen in brief aan VWS

Op 19 januari stuurde LOC Zeggenschap in zorg samen met de LOC expertgroep Zorg en Geld een brief aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) met het verzoek de systematiek van jaarrekeningen in de langdurige zorg aan te passen. LOC schrijft dat door duidelijker jaarrekeningen er veel winst valt te behalen om goede én betaalbare zorg mogelijk te maken. Het ministerie van VWS heeft reeds laten weten met LOC in gesprek te willen gaan over de brief.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese