politiek en beleid

LOC-bijdrage aan onderzoek Raad voor Veiligheid aanpak corona-crisis

Geplaatst op 19 februari 2021 - Thema's: Coronavirus, Rechten van mensen
Het onderzoek naar de aanpak van de corona-crisis richt zich op de voorbereiding op een pandemie, de crisisorganisatie en besluitvorming. Maar ook op de effecten van de aanpak op kwetsbare mensen. LOC heeft de Onderzoeksraad verzocht het onderzoek niet alleen te richten op de bezoekregeling voor verpleeghuizen, maar ook op het feit dat bewoners niet naar buiten mochten. Vooral omdat achteraf is gebleken dat het mensen juridisch niet verboden kan worden het verpleeghuis te verlaten.

lees verder (6)

Win­tereditie LOC-tijdschrift: ontwik­kelin­gen 2021

In dit nummer in verschillende artikelen specifieke aandacht voor hoe we in 2021 nieuwe stappen kunnen zetten om Waardevolle zorg dichterbij te brengen. Je kunt lezen over plannen van de overheid en van LOC. Zoals nieuwe vormen van LOC-dienstverlening en vernieuwingsbewegingen. Zoals altijd natuurlijk ook cliëntenraadsleden aan het woord en anderen uit het LOC-netwerk en nog veel meer.

lees verder

Juist in crisistijd is Waar­devol­le zorg nodig | Praktische mogelijkheden

LOC heeft tijdens de corona-crisis hard gewerkt om eraan bij te dragen dat de menswaardigheid niet buiten beeld zou raken bij de maatregelen die werden getroffen. Maar onder hoge druk blijkt het in de praktijk lastig om niet terug te vallen in een ‘systeemaanpak’, waarbij dat wat individuele bewoners belangrijk vinden niet meer voorop staat. Dus ondanks alle goede bedoelingen is het perspectief van cliënten en naasten de afgelopen maanden veelal toch buiten beeld geraakt. De vraag dringt zich op: hoe kan het anders?

lees verder

Herfstnum­mer LOC-tijdschrift is uit!

In dit nummer in verschillende artikelen specifieke aandacht voor wat de afgelopen maanden ons praktisch kunnen leren voor een onverhoopte nieuwe crisistijd. Je kunt lezen over de Week van de Medezeggenschap en nieuwe vormen van de LOC-dienstverlening. En zoals altijd natuurlijk: cliëntenraadsleden en anderen uit het LOC-netwerk aan het woord, achtergrondartikelen over medezeggenschap en Waardevolle zorg in de praktijk en meer.

lees verder

‘Cul­tuur­veran­dering nodig’ | Reactie LOC jeugd op wetsvoorstel

Geplaatst op 14 september 2020
LOC Jeugd vindt dat hoe het nu gaat in de jeugdzorg, niet is zoals het zou moeten gaan. De jeugdzorg sluit nog te vaak niet goed aan op wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. Wat voor hen belangrijk is blijft te vaak buiten beeld, mensen komen in moeilijkheden door hoe jeugdzorg nu nog georganiseerd is. Daarom hebben we in onze reactie op de 'Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' vooral aangegeven hoe we voor ons zien dat het zou moeten.

lees verder

Activiteiten Week van reflectie maken goede zorg zichtbaar

Het belooft weer een inspirerende Week van reflectie in de zorg te worden met enthousiaste deelnemers en activiteiten in het hele land. Zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen organiseren in de Week van reflectie inspirerende activiteiten. De dertiende Week van reflectie gaat op maandag 23 november van start.

lees verder

Stroomstoot­wapens in de zorg | Reactie LOC: ‘On­men­selijk’

Geplaatst op 24 augustus 2020 - Thema's: Privacy, Vrijheid en veiligheid
Met een stroomstootwapen, dat eruit ziet als een pistool, kun je iemand van dichtbij en op afstand een elektrische schok toedienen. Daardoor trekken de spieren samen. Iemand kan zich tijdelijk niet meer bewegen en heeft pijn. LOC vindt het afgrijselijk dat een dergelijk wapen ingezet zou mogen worden voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. LOC eist dan ook dat er een verbod komt op het gebruik daarvan in de ggz.

lees verder (7)

Oproep: ‘verpleeg­huizen niet weer op slot’ | LOC in RTL Nieuws

Geplaatst op 22 augustus 2020 - Thema's: Coronavirus
"Bewoners, familie en personeel doen een dringende oproep: er mag geen nieuwe lockdown van verpleeghuizen komen. Ouderen gaan eraan onderdoor. En het is ook niet nodig, want verpleeghuizen zeggen nu veel beter voorbereid te zijn." Zo opent het RTL Nieuws van vanavond.

lees verder (1)

Handreiking aanpak verpleeg­huis­zorg bij corona

Geplaatst op 6 augustus 2020 - Thema's: Coronavirus
LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl maakten in mei een handreiking bezoekregeling verpleeghuizen. Inmiddels is op iedere verpleeghuislocatie weer bezoek mogelijk en zijn we in een andere fase. Vanwege een toenemend aantal positieve testen en andere inzichten hebben deze partijen besloten een nieuwe handreiking te schrijven. De verwachting is dat die in september uitkomt.

lees verder (14)

Definitief rapport commissie Bos | Reactie LOC

De commissie Bos heeft een definitief rapport gepubliceerd over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Het gaat om ingrijpende adviezen. Cliëntenraden en LOC vinden het belangrijk dat er oplossingen komen voor de besproken thema’s. De manier waarop vraagt wel de nodige aandacht: het rapport blijft nu hangen in symptoombestrijding. Economie en systemen zijn steeds weer het uitgangspunt, in plaats van mensen en menselijkheid.

lees verder (5)

Zomer­num­mer LOC-tijdschrift helemaal in teken nieuwe Wmcz

Een speciaal bewaarnummer boordevol informatie over de nieuwe medezeggenschapswet. We gaan in op vele mogelijkheden die de nieuwe wet en situatie biedt. En op hoe je ermee om kunt gaan zodat de zorg en ondersteuning er beter van worden. Je kunt ook lezen over een scala aan ondersteuningsmogelijkheden om de medezeggenschap (verder) te professionaliseren.

lees verder

Ruimte benutten voor bezoek verpleeg­huizen

Het is voor veel bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen een moeilijke tijd. Hun naasten konden lang niet op bezoek komen en de kans op besmetting van Covid-19 lag op de loer. Gelukkig zijn er sinds 25 mei steeds minder besmettingen en kan steeds meer bezoek worden toegestaan. En mogen mensen naar buiten als ze daar behoefte aan hebben. Op sommige plekken in het land ontstaat frustratie bij bewoners en hun naasten, bijvoorbeeld omdat het openen van de deuren minder snel gaat dan verwacht. Of omdat mensen niet naar buiten mogen. Minister Hugo de Jonge heeft vanavond in een persconferentie aangegeven dat verpleeghuizen zo snel mogelijk de ruimte die er is moeten benutten.

lees verder (10)

Stap voor stap ruimte voor bezoek in verpleeg­huizen

Minister de Jonge werkt aan een plan om stap voor stap weer bezoek mogelijk te gaan maken in verpleeghuizen. Er komt daarmee beweging in het generieke bezoek-verbod. LOC is door de minister gevraagd om mee te denken in het voorstel dat hij binnenkort aan het Outbreak Management Team (OMT) voorlegt. LOC pleit al langer voor maatwerk. De kern van het pleidooi van LOC is steeds dat lokaal mensen (cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, specialist ouderengeneeskunde en management) afwegingen maken wat kan en wat niet kan. Als landelijke partijen kunnen we helpen om daarbij de goede afwegingen te maken en de situatie te monitoren. We kunnen daarbij goede voorbeelden ophalen en verspreiden, maar moeten niet gaan bepalen hoe het moet. Het blijft maatwerk.

lees verder (2)

Zor­gor­ganisatie zet eerste stap naar bezoek ín verpleeg­huis

Zorgkoepel Envida heeft ‘veilige’ huiskamers op alle vijftien locaties ingericht waar familie en bewoners elkaar toch kunnen ontmoeten en samen koffie kunnen drinken.

lees verder

LOC en branches vragen minister om verlenging termijn vaststel­len medezeg­genschapsregeling

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 is per 1 juli 2020 van kracht. Dat zou betekenen dat cliëntenraden en zorginstellingen tot 1 januari 2021 de tijd hebben om nieuwe afspraken vast te leggen in een medezeggenschapsregeling. Samen met de brancheorganisaties vraagt LOC de minister om meer ruimte voor het vaststellen van de medezeggenschapsregeling. Gezien de huidige crisis is de termijn van 6 maanden niet haalbaar.

lees verder (5)

Bezoek­ver­bod verpleeg­huizen verlengd tot 20 mei, reactie LOC op Radio 1, NOS Journaal en Nieuwsuur

“Het is teleurstellend dat er geen maatwerk mogelijk is” Tijdens de persconferentie vanavond heeft premier Rutte bekendgemaakt dat het bezoekverbod van verpleeghuizen wordt verlengd tot 20 mei. “Hier zit veel…

lees verder (4)

LOC op Radio 1 en NOS: “Er zijn geen makkelijke oplos­sin­gen; er moet maatwerk komen”

Vanochtend was LOC-coördinator Marthijn Laterveer live te horen op Radio 1. Het NOS deed direct daarna met onderstaand artikel verslag in de live-blog van 21 april.

lees verder

LOC: alles op alles voor meer tests en bescher­mingmid­delen

LOC heeft de Ministriële Commissie Crisisbeheersing vandaag met een brief gevraagd alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk testen en beschermingsmiddelen beschikbaar komen voor de zorgprofessionals, naasten en cliënten in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Cliëntenraden maken zich zorgen over de cliënten en mantelzorgers en zorgverleners, die risico lopen om besmet te raken met het coronavirus vanwege het tekort aan testen en middelen.

lees verder

Een­zaam­heid risico voor gezondheid – belang maatwerk bezoek­regeling

Foto: EenVandaag Cliëntenraden uit het land laten LOC weten hoe nadelig de effecten zijn van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Al 2,5 week wordt er geen bezoek toegelaten. Daarom schreef LOC…

lees verder (40)

Sluiting verpleeg­huizen voor bezoek: een toelichting

Het kabinet heeft besloten dat er tot 6 april geen bezoek meer mag komen in de verpleeghuizen. Ook niet in kleinschalige woonvormen voor ouderen. Alleen als een bewoner stervende is mogen naasten op bezoek komen. Deze maatregel is zeer ingrijpend. LOC heeft in een overleg met de minister nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de menselijke kant. Veiligheid is belangrijk, maar zorgorganisaties hebben een verantwoordelijkheid bij het organiseren van contact met de naasten. Ook in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg merken mensen de gevolgen van de coronacrisis. Cliëntenraden hebben een belangrijke rol.

lees verder (10)

Voor­jaarsnum­mer LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap

Het nieuwe LOC-tijdschrift is weer uit! Met veel aandacht voor waar het eigenlijk over gaat in de zorg. Artikelen over hoe je kunt omgaan met de nieuwe wetten. Praktische tips en tools voor de medezeggenschap. Lees over vernieuwingsbewegingen in zorg en welzijn, en meer.

lees verder

Na inzet LOC nu strenge regels plaatsing bek­ken­bodem­mat­jes

Geplaatst op 27 februari 2020 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Klachten en geschillen
Op Skipr, het nieuwsplatform voor de zorg, is een artikel te lezen met de titel 'IGJ: strenge regels voor plaatsing bekkenbodemmatjes'. De inspectie heeft besloten dat zogenaamde bekkenbodemmatjes alleen nog mogen worden geplaatst onder strenge voorwaarden. LOC is blij dat er stappen worden genomen om de zorg te verbeteren voor patiënten, en dat we daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

lees verder (2)

Wetsvoorstel ‘resul­taat­gericht beschik­ken’ flinke stap achteruit voor cliënten, ouderen en man­tel­zor­gers

Geplaatst op 21 februari 2020 - Thema's: Kwaliteit wijkverpleging, Rechten van mensen
Met het wetsvoorstel 'resultaatgericht beschikken' wil het VWS-ministerie een manier van werken invoeren waardoor de rechtspositie van mensen er flink op achteruit gaat. Het gaat om de rechtspositie van mensen die hulp nodig hebben uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zeven landelijke organisaties van cliënten-, patiënten- en ouderen, waaronder LOC, willen dat het voorstel van tafel gaat.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg

"Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen die zorg nodig hebben. En om te zorgen dat opleidingen en werken in de zorg aantrekkelijk zijn". LOC vraagt met een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. We hopen dat Tweede Kamerleden deze punten inbrengen tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg dat plaatsvindt op 12 februari.

lees verder

Staatssec­retaris belooft toegang GGZ-zorg te verbeteren na gesprek initiatief­nemers ‘Lijm de zorg’

Geplaatst op 28 januari 2020 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Rechten van mensen
Vorige week deed een groep ervaringsdeskundigen en hulpverleners in de jeugdzorg & GGZ een klemmend beroep op het kabinet. Inmiddels steunen ruim 60.000 mensen dit manifest. Weer een initiatief dat laat zien hoe noodzakelijk het is om te werken aan Waardevolle zorg.

lees verder

Totaalaan­pak nodig voor toenemende vraag naar verpleeg­huis­zorg

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. LOC, Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Ieder(in) en KBO-PCOB vinden dat mensen moeten kunnen kiezen voor een passende verpleeghuisplek en vervolgens…

lees verder

De dood­lopen­de weg van integrale ver­gelij­king

Geplaatst op 9 december 2019
Soms lijkt het of we wel erg weinig leren van het verleden. Steeds weer denken we dat we met modellen en metingen de werkelijkheid in kaart kunnen brengen. Om op…

lees verder (2)

Bijsturing decentralisatie: brief reactie LOC Jeugd

Geplaatst op 28 november 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC Jeugd schreef een brief aan de Tweede Kamer voor het wetgevingsoverleg Jeugd. In deze brief gaven wij namens de jongeren en ouders uit ons netwerk, de Kamerleden vijf belangrijke punten om mee te nemen naar het debat op 18 november 2019.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over begroting van VWS

Geplaatst op 29 oktober 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Op woensdag 30 oktober is de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport het onderwerp van debat in de Tweede Kamer. LOC Waardevolle zorg gaf de kamerleden per brief een paar punten mee voor tijdens dit debat. Door het grote aantal leden heeft LOC een unieke positie in de landelijke belangenbehartiging in Den Haag. LOC pleit ervoor om het maatschappelijk geld dat naar de zorg gaat goed te besteden. Lees in dit bericht de belangrijkste punten uit deze brief.

lees verder

Ver­zeker­den meer invloed op beleid zorgver­zekeraars

De Tweede Kamer heeft voor een wetsvoorstel gestemd van minister Bruins. Dit zorgt voor meer inspraak van verzekerden bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van zorgverzekeraars. LOC stuurde de Tweede Kamer hier eerder een brief over en is blij met deze ontwikkeling.

lees verder

LOC pleit in Den Haag voor sterke medezeg­genschap in de wijk

Zorg thuis is voor veel van onze aangesloten cliëntenraden een zeer belangrijk onderwerp. Namens deze raden schreef LOC een brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor een sterke medezeggenschap in de wijk. En dat voor mensen in de wijk goed duidelijk is waar zij terecht kunnen met een zorgvraag en dat zij deze zorg laagdrempelig kunnen krijgen. Ook vragen we aandacht voor een zorgvuldige monitoring van de Wet Zorg en Dwang in de thuissituatie tijdens het overgangsjaar 2020.

lees verder

Verminder de stapeling van kosten voor mensen die langdurig zorg nodig hebben

Geplaatst op 5 september 2019 - Thema's: Rechten van mensen
LOC vraagt de Tweede Kamer extra maatregelen te nemen zodat kosten verminderen voor mensen die langdurig zorg nodig hebben.

lees verder (3)

Brief aan Tweede Kamer over cul­tuuromslag verpleeg­huis­zorg

Geplaatst op 25 juni 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg, Zorginkoop
Mensen die zorg nodig hebben, moeten samen met hun naasten en medewerkers de ruimte krijgen om zelf inhoud te geven aan hun zorg en ondersteuning. Dat vergt lokaal maatwerk en een nieuwe manier van denken waarin netwerken centraal staan. In een brief aan de Tweede Kamer noemt LOC een aantal belangrijke mogelijkheden om de benodigde cultuuromslag te kunnen versnellen.

lees verder

Grote zorgen om de rechtspositie van mensen met een hulpvraag

Geplaatst op 25 juni 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Ruim één miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte en ouderen krijgen zorg en ondersteuning van de gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo schiet in meerdere opzichten tekort. LOC schreef samen andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer over essentiële punten waarop het in de praktijk niet goed gaat.

lees verder

Waarborg toegang tot specialist ouderen­genees­kun­de

Geplaatst op 18 juni 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Op 26 juni 2019 spreekt de Tweede Kamer over de zorgverzekering en het verzekerde pakket. LOC, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden eenvoudige toegang tot goede en betaalbare zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van groot belang en schreven daarover een brief aan de Tweede Kamer.

lees verder

LOC pleit bij con­sul­tatie Besluit Wmcz 2018 voor snelle invoering wet

Geplaatst op 23 mei 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
LOC heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Besluit Wmcz 2018. LOC vindt het belangrijk dat de Wmcz 2018 zo snel mogelijk van kracht wordt. We pleiten ervoor geen eindeloze discussies over het Besluit te laten ontstaan.

lees verder

Geef cliënten rechtstreeks invloed op beleid ver­zekeraar

Geplaatst op 22 mei 2019 - Thema's: Zorginkoop, Rechten van mensen
LOC betwijfelt of met de wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet de invloed van verzekerden, patiënten en cliënten ook echt wordt bereikt. We schreven met andere cliëntenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer waarin staat dat we willen dat verzekerden, cliënten en patiënten ook rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.

lees verder

Uitstel Wet zorg en dwang lost niets op

Geplaatst op 16 mei 2019 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
LOC pleit samen met acht cliëntenorganisaties in een brief aan minister de Jonge van VWS om de Wet zorg en dwang zonder vertraging in te voeren. We zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.

lees verder

LOC deelt de bredere zorgen over de praktijk van resul­taat­gericht indiceren Wmo

Geplaatst op 29 april 2019 - Thema's: Rechten van mensen
LOC is mede-ondertekenaar van een brief aan de Tweede Kamer waarin cliëntenorganisaties aangeven zich grote zorgen te maken over een wetswijzigingsvoorstel dat het mogelijk maakt te indiceren op resultaat in plaats van op uren in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

lees verder

Stand van zaken rondom de Wet zorg en dwang

Geplaatst op 17 april 2019 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
LOC hoopt dat er snel duidelijkheid komt rondom de nieuwe Wet zorg en dwang. Zodat zorgverleners, zorgorganisaties en cliëntenraden zich goed kunnen voorbereiden op de bedoeling van de nieuwe wet.

lees verder

5 belangrij­ke ver­beter­pun­ten Zorgver­zekeringswet

Geplaatst op 10 april 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Op 10 april praat de Tweede Kamer in een algemeen overleg over de Zorgverzekeringswet. Patiëntenfederatie Nederland en LOC vragen in een brief aandacht voor 5 belangrijke verbeterpunten.

lees verder

Tweede Kamer: zorg voor goede uitvoering Wmo-abon­nementstarief

Geplaatst op 25 maart 2019 - Thema's: Rechten van mensen
De stapeling van zorgkosten is een groot probleem voor mensen met een beperking, chronische ziekte en veel senioren. Ieder(in), Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB en LOC constateren al langere tijd dat zorg/ondersteuningskosten onbetaalbaar worden, terwijl tegemoetkomingen niet meestijgen of zijn wegbezuinigd.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg: lokaal maatwerk

Geplaatst op 11 februari 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Goede zorg vraagt om lokaal maatwerk. Voor een algemeen overleg op 14 februari geeft LOC geeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal punten mee over hoe we een cultuuromslag in de verpleeghuiszorg kunnen versnellen.

lees verder

LOC brief aan Eerste Kamer: ‘Wmcz snel aan­nemen’

Geplaatst op 15 januari 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
Op 15 januari 2019 vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) plaats. LOC pleit in een korte brief naar de Eerste Kamer om de wet snel aan te nemen.

lees verder

Terugblik ron­detafel­gesprek over buikmatjes (mesh)

Geplaatst op 14 december 2018 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Klachten en geschillen
Al decennia kampt een aantal mensen met de bijwerkingen van matjes (mesh) die ooit dé oplossing leken bij liesbreuken, bekkenbodemverzakkingen en buikwandhernia’s. Hoewel de negatieve gevolgen van de ingreep steeds meer naar buiten kwamen, is er nog steeds geen oplossing voor de patiënten die met pijn en soms blijvende invaliditeit kampen. Daarom klopten zij bij LOC aan. Op 31 oktober 2018 werd op initiatief van LOC de eerste landelijke rondetafelbijeenkomst over de mesh-problematiek gehouden.

lees verder (1)

Brief LOC over Wmcz aan Tweede Kamer

Geplaatst op 5 november 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief licht LOC toe waarom het onderscheid tussen medezeggenschapsrechten in de kortdurende en langdurende zorg onwenselijk is.

lees verder

Brief LOC over Wmcz aan Tweede Kamer

Geplaatst op 26 oktober 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief over de nieuwe Wmcz vraagt LOC aandacht voor rechtsgelijkheid voor cliëntenraad en zorgaanbieders en geen onderscheid tussen kortdurende en langdurende zorg.

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Wmcz

Geplaatst op 5 september 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief vraagt LOC samen met andere organisaties van cliëntenraden aandacht voor een sterke medezeggenschap in de vernieuwde wet.

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over behan­deling Wmcz

Geplaatst op 2 juli 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief dringt LOC er samen met andere organisaties van cliëntenraden op aan om de nieuwe Wmcz snel in de Tweede Kamer te behandelen.

lees verder

Wachtlijsten GGZ tegengaan en per direct stoppen met door­levering van ROM

Geplaatst op 30 mei 2018 - Thema's: Rechten van mensen
Voor een Algemeen overleg in de Tweede Kamer over de geestelijke gezondheidszorg op donderdag 31 mei stelt LOC in een brief een aantal belangrijke onderwerpen in de GGZ aan de orde.

lees verder

Ron­detafel­gesprek met medische beroepsgroepen over protheses (mesh)

Geplaatst op 17 april 2018 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Klachten en geschillen
Sinds een aantal jaren zijn er protheses (mesh) op de markt voor het verhelpen van liesbreuken, incontinentie en verzakkingen van darmen of blaas. Voor een groot deel van de patiënten pakt de behandeling goed uit. Voor een klein deel van de populatie (2-5%, 5.000-15.000 mensen in Nederland) levert de plaatsing echter - soms ernstige - klachten op. Een goed behandelmogelijkheid ontbreekt. Op verzoek van een aantal patiënten legde LOC contact met betrokken beroepsgroepen. De vier belangrijkste beroepsverenigingen (NVOG, NVVH, NVU en NIV) zegden hun medewerking toe aan een rondetafelgesprek.

lees verder (1)

Een mijlpaal: ronde tafel over matjes

Geplaatst op 22 maart 2018 - Thema's: Klachten en geschillen
Afgelopen week is een mijlpaal bereikt toen 4 beroepsverenigingen van medisch specialisten hun medewerking toezegden aan een ronde tafel. Doel van de ronde tafel is betere zorg voor patiënten van…

lees verder

Brief LOC inbreng verslag Wmcz Tweede Kamer

Geplaatst op 2 februari 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief reageert LOC op het wetsvoorstel Wmcz. Punten zijn onder andere: handhaven lokale medezeggenschap, insprak voor bewoners, goede ondersteuning, rol geschillencommissie en ongewenst onderscheid kortdurende en langdurende zorg.

lees verder

LOC vraagt om door­zichtige jaar­rekenin­gen in brief aan VWS

Op 19 januari stuurde LOC Zeggenschap in zorg samen met de LOC expertgroep Zorg en Geld een brief aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) met het verzoek de systematiek van jaarrekeningen in de langdurige zorg aan te passen. LOC schrijft dat door duidelijker jaarrekeningen er veel winst valt te behalen om goede én betaalbare zorg mogelijk te maken. Het ministerie van VWS heeft reeds laten weten met LOC in gesprek te willen gaan over de brief.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.