politiek en beleid

Totaalaan­pak nodig voor toenemende vraag naar verpleeg­huis­zorg

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. LOC, Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Ieder(in) en KBO-PCOB vinden dat mensen moeten kunnen kiezen voor een passende verpleeghuisplek en vervolgens…

lees verder

Bijsturing decentralisatie: brief reactie LOC Jeugd

Geplaatst op 28 november 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
LOC Jeugd schreef een brief aan de Tweede Kamer voor het wetgevingsoverleg Jeugd. In deze brief gaven wij namens de jongeren en ouders uit ons netwerk, de Kamerleden vijf belangrijke punten om mee te nemen naar het debat op 18 november 2019.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over begroting van VWS

Geplaatst op 29 oktober 2019 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Op woensdag 30 oktober is de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport het onderwerp van debat in de Tweede Kamer. LOC Waardevolle zorg gaf de kamerleden per brief een paar punten mee voor tijdens dit debat. Door het grote aantal leden heeft LOC een unieke positie in de landelijke belangenbehartiging in Den Haag. LOC pleit ervoor om het maatschappelijk geld dat naar de zorg gaat goed te besteden. Lees in dit bericht de belangrijkste punten uit deze brief.

lees verder

Ver­zeker­den meer invloed op beleid zorgver­zekeraars

De Tweede Kamer heeft voor een wetsvoorstel gestemd van minister Bruins. Dit zorgt voor meer inspraak van verzekerden bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van zorgverzekeraars. LOC stuurde de Tweede Kamer hier eerder een brief over en is blij met deze ontwikkeling.

lees verder

LOC pleit in Den Haag voor sterke medezeg­genschap in de wijk

Zorg thuis is voor veel van onze aangesloten cliëntenraden een zeer belangrijk onderwerp. Namens deze raden schreef LOC een brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor een sterke medezeggenschap in de wijk. En dat voor mensen in de wijk goed duidelijk is waar zij terecht kunnen met een zorgvraag en dat zij deze zorg laagdrempelig kunnen krijgen. Ook vragen we aandacht voor een zorgvuldige monitoring van de Wet Zorg en Dwang in de thuissituatie tijdens het overgangsjaar 2020.

lees verder

Verminder de stapeling van kosten voor mensen die langdurig zorg nodig hebben

Geplaatst op 5 september 2019 - Thema's: Rechten van mensen
LOC vraagt de Tweede Kamer extra maatregelen te nemen zodat kosten verminderen voor mensen die langdurig zorg nodig hebben.

lees verder (3)

Brief aan Tweede Kamer over cul­tuuromslag verpleeg­huis­zorg

Geplaatst op 25 juni 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg, Zorginkoop
Mensen die zorg nodig hebben, moeten samen met hun naasten en medewerkers de ruimte krijgen om zelf inhoud te geven aan hun zorg en ondersteuning. Dat vergt lokaal maatwerk en een nieuwe manier van denken waarin netwerken centraal staan. In een brief aan de Tweede Kamer noemt LOC een aantal belangrijke mogelijkheden om de benodigde cultuuromslag te kunnen versnellen.

lees verder

Grote zorgen om de rechtspositie van mensen met een hulpvraag

Geplaatst op 25 juni 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Ruim één miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte en ouderen krijgen zorg en ondersteuning van de gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo schiet in meerdere opzichten tekort. LOC schreef samen andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer over essentiële punten waarop het in de praktijk niet goed gaat.

lees verder

Waarborg toegang tot specialist ouderen­genees­kun­de

Geplaatst op 18 juni 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Op 26 juni 2019 spreekt de Tweede Kamer over de zorgverzekering en het verzekerde pakket. LOC, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden eenvoudige toegang tot goede en betaalbare zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van groot belang en schreven daarover een brief aan de Tweede Kamer.

lees verder

LOC pleit bij con­sul­tatie Besluit Wmcz 2018 voor snelle invoering wet

Geplaatst op 23 mei 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
LOC heeft gereageerd op de internetconsultatie van het Besluit Wmcz 2018. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde deze consultatie open tot 23 mei. LOC vindt het belangrijk dat de Wmcz 2018 zo snel mogelijk van kracht wordt. We pleiten ervoor geen eindeloze discussies over het Besluit te laten ontstaan.

lees verder

Geef cliënten rechtstreeks invloed op beleid ver­zekeraar

Geplaatst op 22 mei 2019 - Thema's: Zorginkoop, Rechten van mensen
LOC betwijfelt of met de wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet de invloed van verzekerden, patiënten en cliënten ook echt wordt bereikt. We schreven met andere cliëntenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer waarin staat dat we willen dat verzekerden, cliënten en patiënten ook rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.

lees verder

Uitstel Wet zorg en dwang lost niets op

Geplaatst op 16 mei 2019 - Thema's: Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
LOC pleit samen met acht cliëntenorganisaties in een brief aan minister de Jonge van VWS om de Wet zorg en dwang zonder vertraging in te voeren. We zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.

lees verder

LOC deelt de bredere zorgen over de praktijk van resul­taat­gericht indiceren Wmo

Geplaatst op 29 april 2019 - Thema's: Rechten van mensen
LOC is mede-ondertekenaar van een brief aan de Tweede Kamer waarin cliëntenorganisaties aangeven zich grote zorgen te maken over een wetswijzigingsvoorstel dat het mogelijk maakt te indiceren op resultaat in plaats van op uren in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

lees verder

Stand van zaken rondom de Wet zorg en dwang

Geplaatst op 17 april 2019 - Thema's: Vrijheid en veiligheid
LOC hoopt dat er snel duidelijkheid komt rondom de nieuwe Wet zorg en dwang. Zodat zorgverleners, zorgorganisaties en cliëntenraden zich goed kunnen voorbereiden op de bedoeling van de nieuwe wet.

lees verder

5 belangrij­ke ver­beter­pun­ten Zorgver­zekeringswet

Geplaatst op 10 april 2019 - Thema's: Rechten van mensen
Op 10 april praat de Tweede Kamer in een algemeen overleg over de Zorgverzekeringswet. Patiëntenfederatie Nederland en LOC vragen in een brief aandacht voor 5 belangrijke verbeterpunten.

lees verder

Tweede Kamer: zorg voor goede uitvoering Wmo-abon­nementstarief

Geplaatst op 25 maart 2019 - Thema's: Rechten van mensen
De stapeling van zorgkosten is een groot probleem voor mensen met een beperking, chronische ziekte en veel senioren. Ieder(in), Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB en LOC constateren al langere tijd dat zorg/ondersteuningskosten onbetaalbaar worden, terwijl tegemoetkomingen niet meestijgen of zijn wegbezuinigd.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg: lokaal maatwerk

Geplaatst op 11 februari 2019 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Goede zorg vraagt om lokaal maatwerk. Voor een algemeen overleg op 14 februari geeft LOC geeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal punten mee over hoe we een cultuuromslag in de verpleeghuiszorg kunnen versnellen.

lees verder

LOC brief aan Eerste Kamer: ‘Wmcz snel aan­nemen’

Geplaatst op 15 januari 2019 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
Op 15 januari vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) plaats. LOC pleit in een korte brief naar de Eerste Kamer om de wet snel aan te nemen.

lees verder

Brief LOC over Wmcz aan Tweede Kamer

Geplaatst op 5 november 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief licht LOC toe waarom het onderscheid tussen medezeggenschapsrechten in de kortdurende en langdurende zorg onwenselijk is.

lees verder

Brief LOC over Wmcz aan Tweede Kamer

Geplaatst op 26 oktober 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief over de nieuwe Wmcz vraagt LOC aandacht voor rechtsgelijkheid voor cliëntenraad en zorgaanbieders en geen onderscheid tussen kortdurende en langdurende zorg.

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Wmcz

Geplaatst op 5 september 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief vraagt LOC samen met andere organisaties van cliëntenraden aandacht voor een sterke medezeggenschap in de vernieuwde wet.

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over behan­deling Wmcz

Geplaatst op 2 juli 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief dringt LOC er samen met andere organisaties van cliëntenraden op aan om de nieuwe Wmcz snel in de Tweede Kamer te behandelen.

lees verder

Wachtlijsten GGZ tegengaan en per direct stoppen met door­levering van ROM

Geplaatst op 30 mei 2018 - Thema's: Rechten van mensen
Voor een Algemeen overleg in de Tweede Kamer over de geestelijke gezondheidszorg op donderdag 31 mei stelt LOC in een brief een aantal belangrijke onderwerpen in de GGZ aan de orde.

lees verder

Brief LOC inbreng verslag Wmcz Tweede Kamer

Geplaatst op 2 februari 2018 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz)
In deze brief reageert LOC op het wetsvoorstel Wmcz. Punten zijn onder andere: handhaven lokale medezeggenschap, insprak voor bewoners, goede ondersteuning, rol geschillencommissie en ongewenst onderscheid kortdurende en langdurende zorg.

lees verder

LOC vraagt om door­zichtige jaar­rekenin­gen in brief aan VWS

Op 19 januari stuurde LOC Zeggenschap in zorg samen met de LOC expertgroep Zorg en Geld een brief aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) met het verzoek de systematiek van jaarrekeningen in de langdurige zorg aan te passen. LOC schrijft dat door duidelijker jaarrekeningen er veel winst valt te behalen om goede én betaalbare zorg mogelijk te maken. Het ministerie van VWS heeft reeds laten weten met LOC in gesprek te willen gaan over de brief.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.